Reforma práv cestujúcich v leteckej doprave v EÚ

Čo je navrhovaná reforma právnych predpisov upravujúcich práva cestujúcich v leteckej doprave?

Európska komisia navrhla reformu platných nariadení o právach cestujúcich v leteckej doprave a zodpovednosti leteckých dopravcov. Cieľom navrhovaných zmien je zabezpečiť cestujúcim v leteckej doprave nové a lepšie práva na informácie, starostlivosť a presmerovanie, ak uviaznu na letisku. Zároveň sa zavedú lepšie postupy podávania sťažností a opatrenia na presadzovanie práva, aby cestujúci skutočne získali práva, na ktoré majú nárok. Cieľom zmien je tiež odstrániť právne nejasnosti v platných predpisoch a zaviesť niektoré nové práva.

Prečo je to potrebné?

Balík cestovných služieb pre lepšie práva dovolenkárov

Novou smernicou o balíku cestovných služieb sa práva dovolenkárov dostávajú do digitálneho veku.

Pravidlá týkajúce sa cestujúcich v leteckej doprave sú v súčasnosti upravené v 2 nariadeniach: v prvom sa upravujú pravidlá o náhrade a pomoci v prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia alebo meškania letu; v druhom sa upravujú pravidlá o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny.

Od prijatia platných pravidiel sa objavilo viacero problémov. Predovšetkým sú niektoré ustanovenia a vymedzenia nejasné. Viedlo to k nezrovnalostiam a nejednotnému uplatňovaniu pravidiel. Cestujúci majú častokrát ťažkosti s uplatňovaním svojich práv z dôvodu nedostatočných postupov vybavovania sťažností.

Podrobne

Návrh na zmenu platných pravidiel o náhradách a pomoci cestujúcim a o zodpovednosti leteckého dopravcu 2013/0072(COD)

Navrhovaným nariadením by sa zmenili platné nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave a o zodpovednosti leteckých dopravcov. Cieľom nariadenia je objasniť časti platných pravidiel, ktoré sú nejasné a problematické pre cestujúcich aj leteckých dopravcov.

Návrh nariadenia obsahuje predovšetkým vymedzenie pojmu „mimoriadne okolnosti“, ktorými sú okolnosti, ktoré nepatria do obvyklého výkonu činnosti leteckého dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej kontrole. Podľa nového vymedzenia by sa prírodné katastrofy a štrajky riadiacich letovej prevádzky považovali za „mimoriadne“, pričom niektoré technické problémy, ako problémy zistené počas bežnej údržby lietadla, by sa za ne nepovažovali.

V navrhovanom nariadení by sa objasnili aj pravidlá o prístupe k náhradám, a to:

 • zvýšenie prahovej doby pred náhradou z 3 na 5 hodín pre všetky cesty v rámci EÚ (v prípade ciest mimo EÚ by prahová doba závisela od dĺžky letu)
 • zavedenie jednej prahovej doby 2 hodín na prístup k starostlivosti a pomoci , kam patrí napríklad občerstvenie, pre všetky lety
 • jasné pravidlá o nadväzujúcich letoch a o tom, kedy majú cestujúci právo na starostlivosť a/alebo náhradu
 • povinnosť leteckých dopravcov presmerovať cestujúcich k iným dopravcom alebo k iným spôsobom dopravy, ak nemôžu presmerovať cestujúcich na vlastné letecké linky do 12 hodín
 • objasnenie práv cestujúcich, ktorých lety sú preplánované v kratšej lehote ako dva týždne pred odletom
 • jasné vysvetlenie práv cestujúcich počas zdržania na odbavovacej ploche a povinnosť informovať cestujúcich o prerušení letu hneď, ako sú tieto informácie k dispozícii

Zmenami by sa tiež zaviedli účinnejšie postupy vybavovania sťažností a posilnila by sa politika presadzovania práva, monitorovania a sankcií. Leteckí dopravcovia budú musieť zabezpečiť predovšetkým jasné postupy vybavovania sťažností (webový formulár, e-mailová adresa) a odpovedať cestujúcim v stanovených lehotách.

V návrhu sa zavádzajú aj lepšie práva v problematickej oblasti zaobchádzania s batožinou , napríklad:

 • nové osobitné pravidlá upravujúce pomôcky uľahčujúce pohyblivosť a hudobné nástroje
 • transparentnosť voči cestujúcemu, pokiaľ ide o povolenú batožinu a akékoľvek dodatočné poplatky za batožinu
 • povinnosť leteckých dopravcov poskytovať na letisku formuláre na podávanie sťažnosti týkajúcich sa zaobchádzania s batožinou

V Rade

V Rade sa uskutočnila prvá rozprava o návrhu v rámci zasadnutia Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE) 10. októbra 2013. Ministri sa zhodli na tom, že je potrebné objasniť platné pravidlá, a prerokovali otázky zmeškania nadväzujúceho spojenia a náhrady za dlhé meškania. Väčšina ministrov sa vyjadrila proti spájaniu výšky náhrady s cenami lístkov.

Európsky parlament prijal k návrhu revízie pravidiel EÚ upravujúcich práva cestujúcich v leteckej doprave pozíciu v prvom čítaní 5. februára 2014 .

V nadväznosti na pokračujúcu prácu pracovnej skupiny pre leteckú dopravu predstavilo predsedníctvo Rady prvú správu o pokroku na zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, ktoré sa konalo 15. decembra 2013.

Druhá správa o pokroku týkajúca sa práce pracovnej skupiny bola predstavená na zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 5. – 6. júna 2014. Hlavné nevyriešené otázky zahŕňajú prahové hodnoty náhrady v prípade zrušenia a meškania letu, náhradu za nadväzujúce lety a otázka, či by sa do pravidiel mali zahrnúť jasné ustanovenia o „pravidle jedného kusu“ príručnej batožiny.

O ďalšej správe o pokroku sa rokovalo na zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 11. – 12. júna 2015. V súčasnom znení predsedníctva sa poukazuje na pokrok v mnohých oblastiach vrátane dohody o zjednodušenom vymedzení „zrušenia“ a objasnenia, ktoré situácie sa považujú za zrušenie alebo meškanie letu. Ministri tiež dosiahli kompromis v otázke príručnej batožiny, ako aj rozhodnutia uviesť mimoriadne technické okolnosti v samostatnom, úplnom a záväznom zozname.

Na niekoľkých oblastiach je potrebné ďalej pracovať, a to vrátane:

 • prahových hodnoty náhrady – či by sa k meškaniu a zrušeniu letu malo pristupovať rovnako alebo nie
 • náhrady za zmeškané nadväzujúce lety – či by sa mala zahrnúť, pretože by to mohlo viesť k vyšším cenám a dlhšiemu času na prestup

Pracovná skupina pre leteckú dopravu bude pokračovať v práci na návrhu, aby čo najskôr dosiahla všeobecné smerovanie na účely rokovaní s Európskym parlamentom.