Balík o zdraví zvierat a rastlín: Inteligentnejšie pravidlá pre bezpečnejšie potraviny

Čo zahŕňa balík o zdraví zvierat a rastlín?

Cieľom balíka o zdraví zvierat a rastlín je modernizovať a zjednodušiť existujúce pravidlá a zároveň posilniť uplatňovanie noriem v oblasti zdravia a bezpečnosti v rámci celého agropotravinového reťazca. Návrhmi sa zavedie aj prístup k ochrane zdravia, ktorý je viac založený na posúdení rizika, a účinnejšie nástroje kontroly. Konečným výsledkom by mali byť jednoduchšie pravidlá, účinnejšie postupy a lepšia kontrola zameraná na choroby zvierat a na škodcov rastlín, ako aj bezpečnejšie produkty pre spotrebiteľov. Balík pozostáva z 5 legislatívnych návrhov Komisie.

Prečo ho potrebujeme?

Agropotravinársky priemysel predstavuje približne 750 miliárd EUR ročne, pričom toto odvetvie zamestnáva viac ako 48 miliónov ľudí, čo z neho robí druhé najväčšie hospodárske odvetvie v EÚ.

Zabezpečenie vysokej úrovne zdravia ľudí, zvierat a rastlín je jedným z hlavných cieľov zmlúv o EÚ. Zatiaľ sa potvrdilo, že súčasné pravidlá v tejto oblasti sú účinné pri predchádzaní rizikám a v boji proti nim. Skúsenosti však ukázali, že tieto pravidlá je potrebné zjednodušiť a aktualizovať a viac zjednotiť prístup v jednotlivých oblastiach agropotravinového reťazca. Bezpečnosť agropotravinárskeho priemyslu EÚ má zásadný význam nielen pre zaistenie bezpečnosti pre spotrebiteľov, ale aj pre zaistenie udržateľnosti výroby potravín v EÚ.

Poľnohospodárstvo, lesy a biodiverzitu v Európe zároveň ohrozujú škodcovia a choroby, ktoré napádajú rastliny. Počet nových druhov škodcov v Európe sa zvýšil, najmä v dôsledku globalizácie obchodu a zmeny klímy. Reformovanie pravidiel v oblasti zdravia rastlín pomôže zničiť nové druhy škodcov v počiatočných štádiách a zastaviť ich prenikanie do EÚ.

Súčasné pravidlá týkajúce sa zdravia rastlín a zvierat sú zložité. Modernizované a zjednodušené pravidlá umožnia uplatňovanie takého prístupu k ochrane zdravia zvierat a rastlín, ktorý je viac založený na posúdení rizika, čo následne pomôže eradikovať choroby zvierat a škodcov rastlín a nepriamo sa tým zvýši bezpečnosť potravín.

Bližšie informácie

Do balíka o zdraví zvierat a rastlín patria tieto návrhy:

 1. Zdravie zvierat
  Navrhovanou právnou úpravou sa nahradí súčasný súbor takmer 50 samostatných predpisov jedným nariadením. Zlepšia sa ním normy a zavedie spoločný systém v záujme lepšieho zisťovania a prevencie chorôb, ako aj na koordinovanejšie riešenie bezpečnostných rizík spojených so zdravím, potravinami a krmivom.
 2. Zdravie rastlín
  Novým nariadením sa zavedie lepší rámec ochrany zdravia rastlín v Európe. Hlavnými zmenami, ktoré sa zaviedli, sa zlepšuje ochrana pred rizikami súvisiacimi s dovozmi z krajín mimo EÚ, zavádza sa systém rastlinných pasov, zlepšuje sa dohľad nad prienikom škodcov a kontrola chránených zón.
 3. Rastlinný rozmnožovací materiál
  Cieľom návrhu – známeho aj ako nariadenie o osivách – bolo okrem iného zaviesť zjednodušené a pružnejšie pravidlá uvádzania osív a iného rastlinného rozmnožovacieho materiálu na trh. Tento návrh Komisia stiahla ako súčasť svojho pracovného programu na rok 2015 po tom, čo návrh Európsky parlament zamietol.
 4. Úradné kontroly
  Zmenami by sa vytvoril jednotný rámec pre všetky úradné kontroly v celom agropotravinovom reťazci. Novými pravidlami by sa predovšetkým zaviedol prístup založený na posúdení rizika, čo by umožnilo sústredenie zdrojov na riešenie najvýznamnejších problémov.
 5. Spoločný finančný rámec
  Toto nové nariadenie prijala Rada 8. mája 2014 v nadväznosti na prvé čítanie v Európskom parlamente, ktorým sa potvrdila dohoda v prvom čítaní dosiahnutá medzi spoluzákonodarcami v decembri 2013. Ustanoví sa ním jednotný finančný rámec hospodárenia s výdavkami, ktorý má zlepšiť fungovanie rôznych programov vykonávaných v agropotravinovej oblasti.

Aký je súčasný stav?

Rokovania medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu nariadenia o zdraví zvierat sa skončili v júni 2015 a nariadenie bolo prijaté 9. marca 2016 a uverejnené 31. marca 2016. Bude sa uplatňovať od 21. apríla 2021.

Rokovania medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu nariadenia o zdraví rastlín sa ukončili v decembri 2015. Rada ukončila prvé čítanie 18. júla 2016, v plnom rozsahu pritom zohľadnila dohodu dosiahnutú medzi oboma spoluzákonodarcami, a plénum Európskeho parlamentu prijalo toto isté znenie v druhom čítaní 26. októbra 2016. Nariadenie sa uverejnilo v Úradnom vestníku EÚ v novembri 2016.

Rokovania medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu nariadenia o úradných kontrolách sa ukončili v júni 2016. Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní na základe tejto dohody 19. decembra 2016. Nariadenie sa 7. apríla 2014 uverejnilo v Úradnom vestníku EÚ a o 20 dní neskôr nadobudlo účinnosť. Nové pravidlá sa začnú uplatňovať postupne, pričom hlavným dátumom všeobecného uplatňovania je 14. december 2019.

Nové nariadenie o výdavkoch prijala Rada 8. mája 2014 v nadväznosti na prvé čítanie v Európskom parlamente, ktorým sa potvrdila dohoda v prvom čítaní dosiahnutá medzi spoluzákonodarcami v decembri 2013. Komisia stiahla návrh o rastlinnom rozmnožovacom materiáli ako súčasť svojho pracovného programu na rok 2015 po tom, ako tento návrh Európsky parlament zamietol.