Balík opatrení na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

O čo ide?

„Balík opatrení na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam“ je súbor legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív EÚ, ktorého cieľom je posilniť pravidlá proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb a dosiahnuť spravodlivejšie, jednoduchšie a efektívnejšie zdaňovanie príjmov právnických osôb v EÚ.

Zakladá sa na odporúčaniach OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) z roku 2015 zameraných na riešenie fenoménu narúšania základu dane a presunu ziskov (BEPS).

Cieľmi tohto balíka sú:

 • zabrániť agresívnemu daňovému plánovaniu
 • zvýšiť transparentnosť
 • vytvoriť spravodlivejšie podnikateľské prostredie v EÚ

Čo obsahuje?

Balík tvoria tieto prvky:

Oznámenie týkajúce sa balíka opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Cieľom oznámenia je vysvetliť politické a ekonomické dôvody vedúce k opatreniam navrhovaným v balíku.

Smernica proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Smernicou sa ustanovuje niekoľko právne záväzných opatrení proti agresívnemu daňovému plánovaniu. Jej cieľom je riešiť najmä situácie, keď skupiny právnických osôb využívajú rozdiely medzi vnútroštátnymi daňovými systémami s cieľom znížiť svoju daňovú povinnosť. Na tento účel sa v nej ustanovujú právne opatrenia proti agresívnemu daňovému plánovaniu, ktoré sa týkajú:

 • obmedzenia zahrnutia úrokov
 • pravidiel zdaňovania pri odchode
 • pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti
 • všeobecného pravidla proti zneužívaniu
 • pravidiel o hybridných nesúrodých opatreniach

Okrem toho sa smernicou zabezpečí, aby sa opatrenia OECD a BEPS transponovali koordinovaným spôsobom, a to aj v 7 členských štátoch EÚ, ktoré nie sú členmi OECD.

Rada prijala smernicu proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 12. júla 2016. 29. mája 2017 zároveň prijala jej zmenu, ktorou sa zavádzajú pravidlá na riešenie hybridných nesúladov s daňovými systémami z krajín mimo EÚ.

Členské štáty budú musieť do 31. decembra 2018 transponovať smernicu do svojich vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov s výnimkou pravidiel týkajúcich sa zdaňovania pri odchode, pre ktoré je lehota transpozície stanovená na 31. decembra 2019. Zmenená smernica proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktorou sa zavádzajú pravidlá na neutralizáciu hybridných nesúladov s tretími krajinami, sa musí transponovať do 1. januára 2020.

Členské štáty, ktoré majú cielené pravidlá, ktoré sú rovnako účinné ako pravidlá týkajúce sa obmedzenia zahrnutia úrokov uvedené v smernici proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ich môžu uplatňovať, pokiaľ OECD nedosiahne dohodu o minimálnom štandarde alebo najneskôr do 1. januára 2024.

Odporúčanie o vykonávaní opatrení proti zneužívaniu daňových zmlúv

V odporúčaní sa členským štátom poskytuje poradenstvo o tom, ako posilniť svoje daňové zmluvy proti zneužitiu na agresívne daňové plánovanie, a to spôsobom, ktorý je v súlade s právom EÚ.

Smernica o revízii administratívnej spolupráce

Cieľom zmeny existujúcej smernice bolo zaviesť do praxe podávanie správ podľa jednotlivých krajín medzi daňovými orgánmi o kľúčových daňových informáciách týkajúcich sa nadnárodných podnikov. Zmenou sa členským štátom umožňuje efektívnejšie odhaliť schémy vyhýbania sa daňovým povinnostiam a zabrániť im.

Rada prijala návrh smernice 25. mája 2016, a to po tom, ako v marci 2016 dosiahla dohodu o znení.

Oznámenie o vonkajšej stratégii pre účinné zdaňovanie

V oznámení sa navrhuje, aby členské štáty EÚ užšie koordinovali svoje opatrenia proti vonkajším rizikám týkajúcim sa vyhýbania sa daňovým povinnostiam a aby presadzovali medzinárodnú dobrú správu v daňových záležitostiach.

Prečo je tento balík dôležitý?

V dôsledku praktík agresívneho daňového plánovania niektorých nadnárodných spoločností zaznamenávajú členské štáty EÚ značné straty príjmov. Okrem iného to znamená, že ostatní daňovníci musia znášať väčšie daňové zaťaženie. Situácia je obzvlášť naliehavá, pretože EÚ sa spamätáva z hospodárskej krízy, a preto je jednoznačne potrebné zabrániť takýmto praktikám a zabezpečiť, aby daňové zaťaženie bolo spravodlivo rozložené.

Navyše, na riešenie tohto problému bude efektívnejšie jednotné celoeurópske riešenie namiesto vlastných individuálnych opatrení členských štátov. Je to hlavne z toho dôvodu, že odlišnosti v pravidlách jednotlivých členských štátov môžu vytvoriť ďalšie medzery pre agresívne daňové plánovanie alebo môžu oslabiť účinnosť pravidiel iných krajín.

Napokon, rozličné riešenia môžu posilniť neistotu a tiež zvýšiť administratívne zaťaženie podnikov. Balík opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam je preto celoeurópskou iniciatívou zameranou na riešenie rôznych aspektov známych praktík vyhýbania sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb v EÚ.

Postup v Rade

Rada začala pracovať na týchto návrhoch v januári 2016 po ich uverejnení Európskou komisiou.

Rada prijíma rozhodnutia týkajúce sa daňového práva EÚ samostatne, pričom hlasuje jednomyseľne, a Európsky parlament vydáva svoje stanovisko.

2017

29. mája

Rada prijala zmenenú smernicu proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Rada prijala konečné znenie zmenenej smernice proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktorou sa zavádzajú pravidlá boja proti hybridným nesúladom s daňovými systémami krajín mimo EÚ.

Členské štáty musia túto smernicu transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 2020.

21. februára

Rada prijala všeobecné smerovanie k zmenenej smernici proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Rada sa dohodla na znení návrhu zmenenej smernice proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. V zmenenom predpise sa zavádzajú pravidlá, ktoré pomáhajú riešiť hybridné nesúlady medzi EÚ a tretími krajinami.

„Hybridné nesúladné dohody“ sú mechanizmy, ktoré často využívajú nadnárodné spoločnosti alebo iné subjekty. Umožňujú ťažiť z rozdielov medzi dvoma alebo viacerými krajinami pri daňovom zaobchádzaní s finančnými nástrojmi, organizáciami alebo transfermi. Týmto spôsobom dokážu podniky znižovať svoje celkové daňové záväzky.

Cieľom uvedených nových pravidiel je predchádzanie takýmto dohodám a ochrana proti narúšaniu daňových základov v krajinách EÚ.

Dátum vykonávania zmenenej smernice je stanovený na 1. januára 2020. Členské štáty musia transponovať túto smernicu do vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov do 31. decembra 2019.

Dohodnuté znenie zmenenej smernice má Rada formálne prijať po tom, ako k nemu Európsky parlament vydá stanovisko.

2016

6. decembra

Rada dosiahla pokrok pri pozmeňujúcom návrhu o hybridných nesúladoch s tretími krajinami

Rada dosiahla široký konsenzus o návrhu zmenenej smernice proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktorého cieľom je zabrániť „hybridným nesúladom“ s daňovými systémami tretích krajín.

Ministri sa dohodli na znení väčšiny ustanovení, pričom na riešenie ostali len dva problémy: pravidlá, ktoré by členský štátom umožnili uplatňovať obmedzené výnimky, a dátum vykonávania.

26. októbra

Návrh zmenenej smernice o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam

Európska komisia predložila návrh na zmenu smernice o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam, ktorý Rada prijala v júli 2016. Zmena sa týka hybridných nesúladov s krajinami mimo EÚ.

12. júla

Rada prijala smernicu o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti formálne prijala smernicu o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam.

Smernica nadobudne účinnosť 20. dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

21. júna

Rada dosiahla dohodu o smernici proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Rada dosiahla dohodu o návrhu smernice proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam prostredníctvom zjednodušeného písomného postupu, ktorý sa skončil 20. júna 2016, pričom žiadny z členských štátov nevzniesol námietky.

Európsky parlament zaujal stanovisko 8. júna 2016 a Rada formálne prijme túto smernicu po finalizácii znenia vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

25. mája

Zasadnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti

Smernica o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam

V Rade prebehla konštruktívna diskusia o návrhu smernice, ktorej cieľom je riešiť praktiky, ktoré veľké podniky bežne používajú na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.

Ministri zúžili počet kľúčových otázok, ktoré ešte treba vyriešiť, a odložili dohodu o tomto spise na ďalšie zasadnutie Rady Ecofin, ktoré sa má uskutočniť 17. júna 2016.

Vonkajšia stratégia zdaňovania a opatrenia proti zneužívaniu daňových zmlúv

Rada prijala závery o oznámení Komisie o vonkajšej stratégii zdaňovania a o odporúčaní Komisie o opatreniach proti zneužívaniu daňových zmlúv.

Smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní

Rada formálne prijala smernicu o výmene daňových informácií o nadnárodných podnikoch po tom, ako sa dosiahla dohoda o jej znení v marci 2016.

Po uverejnení smernice v Úradnom vestníku budú mať členské štáty 12 mesiacov na transpozíciu smernice do svojho vnútroštátneho práva.

8. marca

Zasadnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti

Rada sa dohodla na pozícii týkajúcej sa výmeny daňových informácií

Rada sa dohodla na pozícii týkajúcej sa návrhu smernice o výmene daňových informácií o činnostiach nadnárodných podnikov.

Touto smernicou sa bude od nadnárodných podnikov vyžadovať, aby podávali správy o daňových informáciách rozdelené podľa jednotlivých krajín. Informácie, ktoré sa majú oznamovať zahŕňajú:

 • výnos
 • zisky pred zdanením
 • zaplatené dane
 • základné imanie
 • nerozdelený zisk
 • hmotný majetok
 • počet zamestnancov

Podľa tejto smernice budú nadnárodné podniky povinné podávať správy podľa jednotlivých krajín daňovým orgánom členského štátu, v ktorom sú daňovým rezidentom, a to už vo fiškálnom roku 2016. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na nadnárodné podniky s celkovým konsolidovaným výnosom skupiny aspoň 750 miliónov EUR.

Podľa tejto smernice si vnútroštátne daňové orgány budú automaticky vymieňať informácie, ktoré im oznámili nadnárodné podniky.

12. februára

Dúfame, že pomocou tohto ambiciózneho časového plánu sa potvrdí pozícia EÚ ako priekopníka pri plnení minuloročných záverov OECD o narúšaní základu dane a presune ziskov

Jeroen Dijsselbloem, minister financií Holandska a predseda Rady.

Zasadnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti

Rada rokovala o balíku a stanovila ambiciózny časový plán

V Rade sa uskutočnilo prvé rokovanie o balíku opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Predsedníctvo Rady stanovilo cieľ do leta 2016 dosiahnuť politickú dohodu o:

 • návrhu smernice o revízii administratívnej spolupráce
 • návrhu smernice o vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Cieľom je dosiahnuť dohodu o prvej smernici v marci a čo najrýchlejšie pristúpiť k ďalším prvkom.

28. januára

Európska komisia predložila balík opatrení na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Komisia uverejnila balík opatrení na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktorého cieľom je dosiahnuť „spravodlivejšie, jednoduchšie a efektívnejšie zdaňovanie príjmov právnických osôb v EÚ“.