Athena – financovanie bezpečnostných a obranných vojenských operácií

Athena je mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa spravuje financovanie spoločných nákladov súvisiacich s vojenskými operáciami EÚ v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SZBP).

Mechanizmus Athena riadi správca pod dohľadom osobitného výboru zloženého zo zástupcov členských štátov, ktoré prispievajú na financovanie každej operácie.

Kontaktujte sekretariát mechanizmu Athena

Rada Európskej únie zriadila mechanizmus Athena 1. marca 2004. Na financovaní vojenských operácií EÚ sa podieľa 27 členských štátov EÚ; Dánsko sa rozhodlo, že pokiaľ ide o vojenské záležitosti, na SZBP sa podieľať nebude.

Z mechanizmu Athena sa momentálne financuje 6 aktívnych vojenských operácií EÚ:

 • EUFOR ALTHEA (Bosna a Herzegovina)
 • EUNAVFOR ATALANTA (Africký roh)
 • EUTM SOMALIA
 • EUTM MALI
 • EUNAVFOR MED
 • EUTM RCA

Predošlé operácie financované prostredníctvom mechanizmu Athena:

 • AMIS 2 (Sudán) (júl 2005 – december 2007)
 • EUFOR RD CONGO (jún 2006 – november 2006)
 • EUFOR TCHAD RCA (január 2008 – marec 2009)
 • EUFOR Libya (apríl 2011 – november 2011)
 • EUFOR RCA (február 2014 – marec 2015)
 • EUMAM RCA (január 2015 - júl 2016)

Oblasti financované prostredníctvom mechanizmu Athena

Prostredníctvom mechanizmu Athena sa môžu financovať spoločné náklady na vojenské operácie EÚ, ako aj náklady znášané štátmi, ako sú napr. náklady na ubytovanie, pohonné látky a podobné náklady súvisiace s národnými kontingentmi.

Vo všetkých prípadoch ide o tieto náklady:

 • zriadenie a prevádzka veliteľstva vrátane nákladov na presun, informačné systémy, správa, informovanie verejnosti, miestny personál, nasadenie a ubytovanie veliteľstva ozbrojených síl (FHQ)
 • pre ozbrojené sily ako celok: infraštruktúra, lekárske služby (v mieste operácie), lekárska evakuácia, identifikácia, získavanie informácií (satelitné snímky)
 • náhrady pre NATO alebo iné organizácie (napr. OSN) alebo vyplácané z ich strany

Na základe rozhodnutia Rady sa prostredníctvom mechanizmu Athena môžu financovať aj náklady súvisiace s presunom a ubytovaním ozbrojených síl a s mnohonárodným veliteľstvom na úrovni nižšej ako FHQ.

Na žiadosť veliteľa operácie a so súhlasom osobitného výboru sa prostredníctvom mechanizmu Athena môžu financovať aj:

 • náklady na kasárne a ubytovanie/infraštruktúru, dôležité dodatočné zariadenie, lekárske služby, získavanie informácií (spravodajstvo, prieskum a dohľad v mieste operácie vrátane leteckého sledovania a prieskumu územia, rozviedka)
 • iné dôležité spôsobilosti v mieste operácie (odmínovanie, chemická, biologická, rádiologická a jadrová ochrana (CBRN), uskladnenie a zničenie zbraní)

Príspevok členských štátov na mechanizmus Athena

Pravidlá prispievania na mechanizmus Athena sú ustanovené v článku 41 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty uhrádzajú ročný príspevok vo výške, ktorá sa určuje podľa ich hrubého národného dôchodku.

Prostredníctvom mechanizmu Athena sa môžu predbežne financovať aj iné výdavky súvisiace s operáciou, najmä v oblasti podpory v teréne. Všetky výdavky financované prostredníctvom mechanizmu Athena podliehajú osobitným finančným pravidlám.

Finančné pravidlá mechanizmu Athena

Finančné pravidlá mechanizmu Athena stanovuje osobitný výbor. Na jednotlivé oblasti oprávnených výdavkov, ako aj na nábor a verejné obstarávanie v rámci mechanizmu Athena sa vzťahujú osobitné pravidlá.

Príručka mechanizmu Athena

V príručke mechanizmu Athena sa uvádzajú podrobné informácie o finančnom hospodárení mechanizmu Athena.

Ochrana údajov

Osobitný výbor mechanizmu Athena prijal tieto vykonávacie pravidlá týkajúce sa uplatňovania nariadenia č. 45/2001 na mechanizmus Athena.