Banková únia je systém bankového dohľadu a riešenia krízových situácií bánk na úrovni EÚ, ktorý funguje na základe pravidiel platných v celej EÚ.

Jej účelom je zaistiť, aby bankový sektor v eurozóne a širšej EÚ bol bezpečný a spoľahlivý a aby sa krízové situácie bánk, ktoré stratili životaschopnosť, riešili bez použitia peňazí daňovníkov a s minimálnym dopadom na reálnu ekonomiku.

Členmi bankovej únie sú všetky krajiny eurozóny a tie členské štáty EÚ, ktoré sa rozhodli pre účasť.

Všetky krajiny, ktoré v budúcnosti prijmú euro, sa automaticky stanú členmi bankovej únie. Krajiny, ktoré nepatria do eurozóny, sa môžu pridať na základe dohody o úzkej spolupráci.

Hlavné ciele

Cieľom bankovej únie je:

  • zabezpečiť spoľahlivosť bánk a ich schopnosť odolať akýmkoľvek budúcim finančným krízam
  • predchádzať situáciám, kedy by sa na záchranu zlyhávajúcich bánk použili peniaze daňovníkov
  • znížiť fragmentáciu trhu harmonizáciou pravidiel v oblasti finančného sektora
  • posilniť finančnú stabilitu v eurozóne a v EÚ ako celku

Štruktúra

Banková únia sa skladá z 3 hlavných prvkov:

  1. Jednotný súbor pravidiel
  2. Jednotný mechanizmus dohľadu
  3. Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií

Jednotný súbor pravidiel

Jednotný súbor pravidiel je základným prvkom bankovej únie a regulácie finančného sektora v EÚ vo všeobecnosti. Pozostáva zo súboru legislatívnych textov, ktoré sa vzťahujú na všetky finančné inštitúcie a všetky finančné produkty v rámci EÚ.

Konkrétne, tieto pravidlá zahŕňajú kapitálové požiadavky pre banky, zlepšené systémy ochrany vkladov a pravidlá pre správu zlyhávajúcich bánk.

Cieľom jednotného súboru pravidiel je zabezpečiť, aby banky vo všetkých krajinách EÚ boli regulované podľa tých istých pravidiel, čím sa zamedzí narušovaniu jednotného trhu a zabezpečí finančná stabilita v celej EÚ.

Jednotný mechanizmus dohľadu

Jednotný mechanizmus dohľadu je nadnárodný orgán bankového dohľadu EÚ, v rámci ktorého zodpovednosť za dohľad nad finančnými inštitúciami vykonáva Európska centrálna banka v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Hlavným cieľom mechanizmu je zabezpečiť spoľahlivosť európskeho finančného sektora prostredníctvom pravidelných a dôkladných kontrol stavu bánk. Tieto kontroly sa vykonávajú na základe rovnakých pravidiel pre všetky krajiny EÚ.

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií je systém účinného a efektívneho riešenia krízovej situácie finančných inštitúcií, ktoré stratili životaschopnosť. Pozostáva z ústredného orgánu pre riešenie krízových situácií (Jednotná rada pre riešenie krízových situácií) a jednotného fondu na riešenie krízových situácií. Tento fond sa použije v prípadoch zlyhania banky a v plnej miere ho financuje európsky bankový sektor.

Ďalšie kroky v rámci bankovej únie: zníženie rizík a ochrana vkladov

Rada pracuje na ďalších opatreniach na zníženie rizika a posilnenie bankovej únie. Medzi navrhované opatrenia patria dodatočné kapitálové požiadavky pre banky, opatrenia na zníženie rozdielov v spôsobe uplatňovania právnych predpisov EÚ týkajúcich sa bankovej únie v členských štátoch a vytvorenie európskeho systému ochrany vkladov.

Prečo banková únia?

Nedávna finančná kríza poukázala na potrebu lepšej regulácie finančného sektora EÚ a lepšieho dohľadu nad týmto sektorom, predovšetkým v eurozóne.

Kríza v eurozóne a rozdielne reakcie krajín na ňu zdôraznili vzájomnú závislosť medzi bankami a vládami jednotlivých krajín. Okrem toho rôzne riešenia jednotlivých krajín viedli k fragmentácii jednotného trhu s finančnými službami, čo zase prispelo k narušeniu v oblasti poskytovania úverov reálnej ekonomike.

Vedúci predstavitelia EÚ sa preto zhodli na tom, že hospodárska a menová únia si vyžaduje ďalšie posilnenie a že súčasťou tohto úsilia bude vytvorenie integrovaného finančného rámca, ktorý sa neskôr premenoval na bankovú úniu.