Dohoda o lepšej tvorbe práva

Rada EÚ

Čo je dohoda o lepšej tvorbe práva?

Cieľom dohody o lepšej tvorbe práva je zlepšiť spôsob, akým EÚ prijíma právne predpisy, a zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ lepšie slúžili občanom a podnikom. Vďaka tejto dohode by sa mal legislatívny proces EÚ stať transparentnejším, otvoreným voči podnetom zainteresovaných strán a ľahšie by sa mal dať sledovať. V rámci uvedeného procesu sa bude môcť posúdiť aj vplyv právnych predpisov EÚ na malé a stredné podniky, miestne výrobné odvetvia a bežných občanov. Zavedie sa tiež nová dohoda medzi inštitúciami EÚ zameraná na zefektívnenie a presnejšie vymedzenie ich vzájomnej spolupráce.

Jedným z hlavných cieľov dohody o lepšej tvorbe práva, ktorá je známa aj ako „lepšia právna regulácia “ alebo „inteligentná regulácia“, je zabezpečiť, aby sa ciele politík a právnych predpisov EÚ dosahovali pri minimálnych nákladoch a minimálnom administratívnom zaťažení. Zaistí sa tak, aby sa politické rozhodnutia pripravovali otvoreným a transparentným spôsobom na základe najlepších dostupných dôkazov a pri plnom zapojení zainteresovaných strán. Lepšia právna regulácia zahŕňa celý cyklus tvorby politík – od návrhu a prípravy politík, ich prijímania, vykonávania a uplatňovania až po hodnotenie a revíziu. Pre každú fázu tohto cyklu existujú špecifické zásady, ciele, nástroje a postupy na zaistenie čo najlepšej možnej právnej regulácie v EÚ.

Prečo ju potrebujeme?

Pochopenie spôsobu vzniku legislatívneho návrhu na úrovni EÚ a sledovanie jeho „cesty“ všetkými inštitúciami až do okamihu jeho transpozície do vnútroštátneho práva nie je jednoduché. Tento proces je často zložitý a môže trvať dlhý čas. Zároveň je mimoriadne dôležité zabezpečiť kvalitu právnej regulácie a jej schopnosť reagovať na potreby spoločnosti a podnikov. Preto inštitúcie EÚ stále uvažujú o tom, ako zlepšiť spôsob, akým Európska únia prijíma právne predpisy. Usilujú sa tiež posilniť spoluprácu medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou Európskej únie s cieľom lepšie slúžiť občanom EÚ.

Lepšia právna regulácia je jadrom fungovania EÚ a zásadne prispieva ku konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti zjednodušovaním právnych predpisov a ich lepším prispôsobovaním potrebám podnikov a občanov.

Bližšie informácie

Komplexný program lepšej právnej regulácie, ktorý navrhla Junckerova Komisia, pozostáva z dvoch hlavných komponentov.

Návrh medziinštitucionálnej dohody o lepšej právnej regulácii

Tento návrh zahŕňa najmä programovanie a plánovanie, uplatňovanie nástrojov lepšej právnej regulácie a delegovaných a vykonávacích aktov. Touto dohodou by sa mala nahradiť existujúca medziinštitucionálna dohoda z roku 2003 o lepšej tvorbe práva.

REFIT

Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) je program Komisie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ naďalej vyhovovali účelu a skutočne prinášali výsledky, o ktoré sa usilovali ich tvorcovia.

Oznámenie o lepšej právnej regulácii v záujme lepších výsledkov – program EÚ

Toto oznámenie opisuje prístup Komisie k lepšej právnej regulácii a zaväzuje Komisiu k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti jej práce. Stanovujú sa v ňom aj nástroje lepšej právnej regulácie vrátane nových integrovaných usmernení pre lepšiu právnu reguláciu, ktoré bude uplatňovať Komisia. Vysvetľuje sa v ňom aj spôsob, akým Komisia posilní program REFIT.

Program lepšej právnej regulácie zahŕňa aj niekoľko sprievodných dokumentov, ktoré majú priamu väzbu na prvky preskúmané Radou. Tieto dokumenty zahŕňajú usmernenia pre lepšiu právnu reguláciu a dokumenty týkajúce sa programu REFIT.

Postup v Rade

Lepšia tvorbe práva je stálou prioritou Rady. Rada by chcela, aby existovali kvalitnejšie právne predpisy založené na dôkazoch a účinná tvorba politík, ktorá predstavuje menšiu záťaž. Rada pre konkurencieschopnosť v úsilí zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ vyhovovali danému účelu, prijala pri viacerých príležitostiach závery o lepšej právnej regulácii. Tieto závery schválila aj Európska rada.

Rada pre všeobecné záležitosti začala v marci 2015 s prípravami na rokovania o medziinštitucionálnej dohode. Požiadala Coreper, aby preskúmal otázky, ktoré by sa mohli zahrnúť do budúcej medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (IIA). Po diskusiách na technickej úrovni a neskôr v Coreper-i sa ministri na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v apríli 2015 dohodli na najdôležitejších prioritách Rady týkajúcich sa IIA (a to programovaní, lepšej právnej regulácii a odborných konzultáciách o delegovaných aktoch). Svoje stanovisko vyjadrili v liste predsedu GAC Edgara Rinkevicsa adresovanom podpredsedovi Komisie Fransovi Timmermansovi a toto stanovisko tvorí základ rokovaní s ďalšími dvoma inštitúciami.

Komisia prijala program lepšej právnej regulácie 19. mája 2015. Rada si vymenila názory na túto tému počas zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti 23. júna 2015. Ministri zhodnotili prácu v Rade, najmä v súvislosti s medziinštitucionálnou dohodou, o ktorej sa má rokovať medzi Radou, Európskym parlamentom a Komisiou. Ministri tiež rokovali o obsahu širšieho programu lepšej právnej regulácie, konkrétne z hľadiska podnikov a občanov.

Rada 15. decembra 2015 schválila predbežnú dohodu o lepšej tvorbe práva, ktorá sa dosiahla s Európskym parlamentom a Komisiou.

Dohodu o lepšej tvorbe práva prijala Rada na zasadnutí 15. marca 2016. Ministri schválili aj opatrenia týkajúce sa ročného programovania, ktorými sa ustanovenia medziinštitucionálnej dohody pretavujú do súboru konkrétnych praktických krokov a orientačných harmonogramov.

Dohoda bola podpísaná 13. apríla 2016 a v ten istý deň nadobudla platnosť. V úradnom vestníku bola uverejnená 12. mája 2016.