Prečo reforma?

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) EÚ je dynamickou politikou, ktorá sa prostredníctvom postupných reforiem prispôsobila novým výzvam, ktorým čelí európske poľnohospodárstvo. Medzi tieto výzvy patrí udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov, zmena klímy, zvýšená konkurencia globálnych trhov a potreba udržať prosperitu vidieckych oblastí v celej EÚ.

SPP musí aj naďalej zabezpečovať životaschopnú potravinársku výrobu a stabilné dodávky potravín a zároveň zohľadňovať bezpečnosť potravín, vidiecke hospodárstvo, dobré životné podmienky zvierat, ako aj sociálne a environmentálne aspekty.

Reforma SPP

Nová SPP sa vzťahuje na obdobie rokov 2014 až 2020. Ide o prvú reformu SPP prijatú v rámci riadneho legislatívneho postupu, v ktorom Rada spolurozhoduje s Európskym parlamentom. Ku konečnému prijatiu právnych aktov v Rade došlo 16. decembra 2013.

Reforma nadobudla účinnosť v januári 2014. Mnohé z nových pravidiel sa uplatňujú až od roku 2015, aby mali členské štáty dostatok času postupne zaviesť novú politiku a informovať a pripraviť poľnohospodárov.

Zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

Cieľom zjednodušenia je zlepšiť vykonávanie politík SPP v určitých oblastiach

Reforma je v plnej miere v súlade so základnými zásadami spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tieto zásady sa naďalej budú zameriavať na to, aby sa spotrebiteľom v EÚ i vo svete poskytovalo dostatočné množstvo vysokokvalitných bezpečných potravín za dostupné ceny. Reforma je zároveň v plnom súlade s pravidlami EÚ týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat a životného prostredia a európskym poľnohospodárom zabezpečuje slušnú životnú úroveň.

Súčasťou reformovanej SPP je:

  • ekologizácia“ platieb poskytovaných poľnohospodárskym podnikom prostredníctvom zavedenia poľnohospodárskych postupov prospešných pre životné prostredie, ako je napríklad diverzifikácia plodín, a zachovania krajinných prvkov významných z ekologického hľadiska a minimálnej plochy s trvalým trávnym porastom
  • väčšia rovnomernosť pri rozdeľovaní podpory, aby sa znížili najväčšie rozdiely v úrovniach podpory príjmov, ktoré dostávajú poľnohospodári v EÚ, a zníženie platieb najväčším poľnohospodárskym podnikom, ktoré prekračujú určitú sumu
  • lepšie zacielenie podpory príjmov poľnohospodárom, ktorí to najviac potrebujú, najmä mladým poľnohospodárom, poľnohospodárom v sektoroch s nízkymi príjmami a poľnohospodárom v oblastiach s prírodnými prekážkami

Pilierová štruktúra SPP sa zachovala. Pilier 1 zahŕňa opatrenia na podporu príjmov a riadenie trhov, pilier 2 zas rozvoj vidieka.

Rozpočet novej SPP

Rozpočet SPP na obdobie rokov 2014 – 2020 predstavuje približne 38 % celkového rozpočtu EÚ. Celková suma výdavkov SPP počas týchto siedmich rokov je 408,31 miliardy EUR.

Ročný rozpočet by sa mal počas obdobia rokov 2014 – 2020 znižovať. Pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky, rozpočet SPP by mal byť v roku 2020 oproti roku 2013 nižší približne o 15 %.