Zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

Čo je zjednodušenie?

Zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) je súčasťou celkovej stratégie EÚ pre lepšiu právnu reguláciu. Cieľom EÚ je zjednodušiť právne predpisy EÚ a znížiť ich počet, kedykoľvek je to možné, a tak obmedziť byrokraciu a znížiť regulačné zaťaženie podnikov, občanov a verejných správ.

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky

Reforma pomáha SPP prispôsobiť sa novým výzvam, ktorým čelí odvetvie poľnohospodárstva EÚ

Prvý akčný plán týkajúci sa zjednodušenia SPP bol uverejnený v roku 2006. Odvtedy sa SPP neustále zjednodušovala. Okrem toho sa SPP výrazne reformovala, naposledy v roku 2013. Týmito reformami sa zabezpečilo, že SPP reaguje na výzvy, ktorým čelí odvetvie poľnohospodárstva. Komplexná reforma z roku 2013 sa zamerala na tri priority:

  • životaschopnú výrobu potravín
  • udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi
  • vyvážený rozvoj vidieckych oblastí

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan stanovil zjednodušenie SPP za najvyššiu prioritu EÚ počas svojho mandátu, pričom sa zameral hlavne na vykonávanie politík SPP.

Úlohou Rady je zabezpečiť, aby sa zohľadnila spätná väzba členských štátov a aby sa členské štáty zapojili do procesu zjednodušovania.

Prečo je zjednodušenie dôležité?

Reforma SPP z roku 2013 viedla k zlepšeniu regulačného prostredia v sektore poľnohospodárstva. Išlo o prvú reformu, ktorá sa vykonala v rámci riadneho legislatívneho postupu, pri ktorom Rada prijíma právne akty spoločne a rovnocenne s Európskym parlamentom. Vzhľadom na závažné zmeny, ktoré sa zaviedli touto reformou, ako aj na jej rozsah bol potrebný istý čas a úsilie, kým sa nové pravidlá začali vykonávať správne. Platí to najmä pre určité oblasti, ako je napríklad „ekologizácia“ poľnohospodárskych platieb, prostredníctvom ktorej sa zaviedli poľnohospodárske postupy prospešné pre životné prostredie, ako je napríklad diverzifikácia plodín a zachovanie krajinných prvkov významných z ekologického hľadiska a minimálnej plochy s trvalým trávnym porastom.

Inštitúcie EÚ chcú teraz preskúmať, čo sa dohodlo a vykonalo a kde možno dosiahnuť zlepšenie v krátkodobom alebo strednodobom horizonte, ako aj to, čo sa môže nabudúce urobiť lepšie. Na začiatku sa bude pozornosť venovať prevažne delegovaným a vykonávacím aktom, ktoré pomáhajú zavádzať do praxe podrobné pravidlá potrebné na vykonávanie reformovanej SPP.

Jednoduchším rámcom pre všetky subjekty v SPP by sa mala zvýšiť konkurencieschopnosť v sektore poľnohospodárstva EÚ. Zjednodušením regulácie SPP sa tiež ušetrí čas a znížia náklady pre poľnohospodárov, hospodárske subjekty a orgány verejnej moci, ktoré musia dodržiavať alebo riadiť SPP pri súčasnom rešpektovaní zásady riadneho finančného hospodárenia.

Bližšie informácie

Komisár Hogan začal začiatkom roka 2015 dôkladné preskúmanie celého acquis v oblasti poľnohospodárstva s cieľom zistiť potenciál na zjednodušenie tejto politiky. Komisár Hogan po tomto úvodnom preverení uviedol, že prehodnotí pravidlá týkajúce sa oblastí ekologického záujmu a všetky ostatné aspekty režimu základných platieb, ktoré by zlepšili život poľnohospodárov. Naznačil tiež, že v súvislosti so zjednodušovaním sa zváži aj vyše 200 ďalších nariadení Komisie.

Zároveň sa vyzdvihli tieto zásady:

  • všetky nové a aktuálne návrhy by mali prispieť k zjednodušeniu
  • nariadenia Komisie, ktorými sa vykonáva spoločná organizácia trhov (SOT), by sa mali zrevidovať s cieľom znížiť ich počet
  • po prvom roku uplatňovania pravidiel týkajúcich sa oblastí ekologického záujmu v rámci režimu priamych platieb by sa malo uskutočniť ich preskúmanie
  • pravidlá týkajúce sa zemepisných označení by sa mali dôkladne preskúmať, aby boli čo najúčinnejšie a najjednoduchšie

Mnohé členské štáty označili za prioritu zjednodušovania ekologizáciu SPP.

Postup v Rade

Cieľom Rady je zabezpečiť, aby sa ministri poľnohospodárstva a delegáti členských štátov zapojili do procesu zjednodušovania, najmä vzhľadom na to, že pri vykonávaní reformovanej SPP sa vo väčšej miere využívajú delegované akty.

Prvé rokovanie o zjednodušení sa uskutočnilo počas zasadnutia ministrov poľnohospodárstva a rybárstva v Rade 15. a 16. decembra 2014. Komisia vtedy predložila hlavné prvky svojho programu zjednodušenia.

V Rade sa uskutočnila diskusia o smerovaní v súvislosti so zjednodušením SPP aj počas zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 16. marca 2015 a na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 11. mája 2015 sa prijali závery. V týchto záveroch sa pozornosť sústredila na potenciál zjednodušenia delegovaných a vykonávacích aktov.

Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo (OVP)

Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo pripravuje prácu Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo

Od mája 2015 sa na úrovni Rady uskutočnili ďalšie diskusie o aktuálnom stave zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a to na zasadnutiach 16. novembra 2015 a 17. mája 2016, keď Komisia predstavila opatrenia na účely zjednodušenia, ktoré sa už prijali, ako aj opatrenia plánované na nasledujúce mesiace s výnimkou ekologizácie.

Komisia na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 18. júla 2016 predložila správu o prvom roku vykonávania ekologizačných opatrení vrátane výsledkov verejných konzultácií. Po prezentácii si ministri vymenili názory.

Budúcnosť SPP

6. marca 2017 prebehla v Rade výmena názorov na budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ministri si predovšetkým vymenili predstavy o tom, ako dosiahnuť priority budúcej SPP vymedzené v dokumente predsedníctva, a o tom, či by sa mali prerozdeliť prostriedky na priamu podporu a rozvoj vidieka.

Ako priorita budúcich politík sa vo všeobecnosti vyzdvihlo zjednodušenie, ktoré by malo pomôcť uvoľniť plný hospodársky potenciál poľnohospodárstva EÚ a vidieckych oblastí. Ďalšie body, ktoré sa uvádzali ako priority: zvyšovanie odolnosti, reagovanie na environmentálne výzvy, investovanie do životaschopnosti a vitality vidieka, zabezpečenie generačnej obnovy, zachovanie trhovej orientácie a posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom reťazci.