Únia kapitálových trhov je iniciatívou EÚ, ktorej cieľom je prehĺbiť a ďalej integrovať kapitálové trhy 28 členských štátov EÚ.

Cieľom únie kapitálových trhov je:

  • zabezpečiť nové zdroje financovania pre podniky, najmä pre malé a stredné podniky
  • znížiť náklady na získavanie kapitálu
  • zvýšiť možnosti pre sporiteľov v celej EÚ
  • uľahčiť cezhraničné investovanie a prilákať viac zahraničných investícií do EÚ
  • podporovať dlhodobé projekty
  • zabezpečiť, aby bol finančný systém EÚ stabilnejší, odolnejší a konkurencieschopnejší

Na dosiahnutie týchto cieľov Európska komisia navrhla akčný plán obsahujúci viaceré kroky na postupné budovanie únie kapitálových trhov, ktorá sa má dobudovať do roku 2019.

Väčšina predmetných opatrení je zameraná na presunutie finančného sprostredkovania na kapitálové trhy, ako aj na odstránenie prekážok, ktoré bránia cezhraničným investíciám.

Uvedený akčný plán obsahuje široké spektrum nástrojov, od právnych aktov EÚ k podpore iniciatív pod vedením finančného sektora.

Projekt podporuje a dopĺňa iniciatívu „Investičný plán pre Európu“, ktorej cieľom je podpora investícií v EÚ.

Postup v Rade

11. júla 2017: Rada prijala závery o oznámení Komisie o o preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania.

30. mája 2017: Rada dosiahla dohodu s Európskym parlamentom v súvislosti s návrhmi o sekuritizačnom trhu EÚ, ktorých cieľom je zlepšiť financovanie hospodárstva EÚ. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť po ich formálnom prijatí Radou a Európskym parlamentom.

30. mája 2017: Rada a Európsky parlament dosiahli dohodu o zmenených pravidlách EÚ (nariadenia 345/2013 a 346/2013) týkajúcich sa investícií do fondov rizikového kapitálu a fondov sociálneho podnikania. Rada a Európsky parlament formálne prijmú dohodnuté pravidlá, ktoré sa začnú uplatňovať tri mesiace po nadobudnutí účinnosti.

16. mája 2017: Rada prijala nariadenie o prospekte po tom, ako o znení 5. apríla 2017 hlasoval Európsky parlament. Toto nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Pravidlá sú záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ.

16. novembra 2016: Rada schválila svoju rokovaciu pozíciu, pokiaľ ide o zmenu pravidiel EÚ týkajúcich sa investícií do rizikového kapitálu a sociálnych podnikov. Prostredníctvom zmien, ktoré EÚ zaviedla v nariadeniach 345/2013 a 346/2016, sa európske fondy rizikového kapitálu (EuVECA) a európske fondy sociálneho podnikania (EuSEF) sprístupnia správcom fondov, ktorí spravujú aktíva vo výške viac ako 500 miliónov EUR. Aktualizovanými pravidlami sa tiež rozšíri škála spoločností, do ktorých fondy EuVECA a EuSEF môžu investovať, vrátane malých a stredných podnikov. Vďaka týmto pravidlám bude cezhraničné uvádzanie týchto fondov na trh lacnejšie a jednoduchšie.

10. novembra 2015 Rada pre hospodárske a finančné záležitosti privítala prvý balík legislatívnych návrhov a iniciatív Európskej komisie, ktorý sa uverejnil 30. septembra 2015, a zdôraznila potrebu ambiciózneho programu na dlhšie obdobie.

16. júna 2015 Rada prijala závery o únii kapitálových trhov a požiadala Európsku komisiu, aby navrhla akčný plán a počiatočný plán.

Ďalšie kroky

Komisia bude pravidelne podávať Rade a Európskemu parlamentu správy o pokroku pri zavádzaní navrhovaných opatrení.

Európska komisia zverejnila 8. júna 2017 preskúmanie akčného plánu v oblasti únie kapitálových trhov v polovici trvania, ktorý obsahuje správu o doterajšom pokroku a v ktorom sa zavádza niekoľko nových iniciatív. Tieto iniciatívy zahŕňajú opatrenia týkajúce sa celoeurópskych osobných dôchodkov, krytých dlhopisov a cenných papierov, posilnenia rámca dohľadu pre integrované kapitálové trhy a iné opatrenia. Návrhy v súvislosti s týmito iniciatívami sa očakávajú v druhej polovici roku 2017.

Rada 11. júla 2017prijala závery o preskúmaní akčného plánu EÚ v oblasti únie kapitálových trhov v polovici trvania, ktoré vykonala Komisia. Obnovila svoj záväzok týkajúci sa akčného plánu a podporila niekoľko prioritných iniciatív stanovených Komisiou.

V záveroch sa zdôrazňuje, že v súvislosti s plánom sa doteraz dosiahol značný pokrok, pričom sa už vykonali takmer dve tretiny opatrení. Od jeho spustenia v septembri 2015 však vyvstali mnohé problémy a s nimi prišla aj potreba plán posilniť.