Nové pravidlá týkajúce sa prospektov: zlepšenie prístupu na kapitálové trhy pre spoločnosti

Rada prijala aktualizované pravidlá týkajúce sa prospektov. Prospekt je právny dokument, ktorý spoločnosti vydávajú pre potenciálnych investorov o emitovaných cenných papieroch a o sebe.

Okrem informácií o cenných papieroch obsahuje prospekt aj podrobné informácie o podnikateľskej činnosti spoločnosti, jej financiách a akcionárskej štruktúre. Prospekty sú preto základným zdrojom informácií pre investorov a jedným z kľúčových nástrojov pre spoločnosti, ktoré chcú získavať kapitál na trhoch s cennými papiermi v EÚ.

Prvá smernica o prospekte bola prijatá v roku 2003 a zrevidovaná v roku 2009. Aktualizované pravidlá týkajúce sa prospektov majú podobu nariadenia EÚ.

Komisia predložila návrh nariadenia o prospekte 30. novembra 2015 ako súčasť legislatívnych návrhov zameraných na vytvorenie únie kapitálových trhov. Nariadenie je takisto súčasťou záväzku Komisie zjednodušiť právne predpisy EÚ a zabezpečiť ich účinnosť a efektívnosť (REFIT).

Cieľ a účel

Cieľom nariadenia o prospekte v kontexte únie kapitálových trhov je uľahčiť prístup na finančné trhy pre spoločnosti, najmä malé a stredné podniky (MSP).

Prečo sa smernica o prospekte musela revidovať?

Cieľom EÚ je prostredníctvom únie kapitálových trhov pomôcť podnikom získať diverzifikovanejšie zdroje financovania v celej EÚ. Novým nariadením o prospekte sa zjednodušia pravidlá, zefektívnia súvisiace administratívne postupy a zlacnie a zjednoduší sa prístup malých podnikov na kapitálové trhy.

Postup v Rade

16. mája 2017: Rada prijala nariadenie o prospekte po hlasovaní Európskeho parlamentu o znení 5. apríla 2017.

20. decembra 2016: Výbor stálych predstaviteľov schválil v mene Rady dohodu o návrhu nariadenia o prospekte, ktorá sa s Európskym parlamentom dosiahla 7. decembra 2016. Rada prijme konečné znenie právneho aktu po tom, ako Európsky parlament schváli dohodnuté znenie.

17. júna 2016: Rada formálne prijala svoju rokovaciu pozíciu k návrhu nariadenia o prospekte.

2. júna 2016: skončil sa zjednodušený písomný postup na prijatie rokovacej pozície Rady (všeobecného smerovania), pričom všetky členské štáty podporili návrh všeobecného smerovania.

24. mája 2016: pracovná skupina pre finančné služby sa rozhodla začať zjednodušený písomný postup na prijatie kompromisného návrhu všeobecného smerovania Rady.

január 2016: o návrhu začala rokovať pracovná skupina Rady pre finančné služby.

30. novembra 2015: Rade bol doručený návrh Komisie o nariadení o prospekte.

Nariadenie o prospekte v skratke

Poskytnutie výnimky pre získavanie drobného kapitálu

Nové pravidlá o prospekte sa nevzťahujú na emisie cenných papierov s hodnotou menej ako 1 milión EUR (predchádzajúce pravidlá stanovili tento limit na 100 000 EUR). Okrem toho môžu teraz členské štáty stanoviť pre svoje domáce trhy vyšší prah – až do výšky 8 miliónov EUR, a oslobodiť tak od povinnosti vydať prospekt emitentov, ktorých považujú za malých.

Táto zmena umožní MSP získavať v EÚ ľahšie a lacnejšie financovanie.

Prospekt rastu EÚ – jednoduchší prospekt pre menšie spoločnosti a malé emisie

Pre menšie spoločnosti, ktoré by chceli vstúpiť na európske trhy, sa v nariadení stanovuje omnoho miernejší režim a menej zložité požiadavky na vydanie prospektu.

Prospekt rastu EÚ, čo je nový typ prospektu, bude k dispozícii pre MSP a pre spoločnosti s menej ako 500 zamestnancami (malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou), ktoré majú prístup na rastový trh MSP, alebo v prípade malých emisií nekótovanými spoločnosťami.

Kratšie prospekty a lepšie informácie pre investorov

V nariadení sa jasnejšie stanovuje množstvo potrebných informácií, aby sa prospekty skrátili a stali sa zrozumiteľnejšími.

Zjednodušenie sekundárnej emisie pre kótované spoločnosti

Spoločnosti, ktoré sú už verejne kótované a chcú vydať ďalšie akcie (sekundárna emisia) alebo získať kapitál (podnikové dlhopisy), majú teraz možnosť využívať zjednodušený prospekt.

Zrýchlený a zjednodušený režim pre častných emitentov

Spoločnosti, ktoré často emitujú cenné papiere, majú tiež možnosť používať „univerzálny registračný dokument“ (Universal Registration Document – URD). Tento dokument je akousi rámcovou registráciou („shelf registration“) a bude obsahovať všetky potrebné informácie o spoločnosti.

Keď emitenti, ktorí pravidelne aktualizujú URD pre svoje orgány dohľadu, potrebujú získať kapitál na trhoch, môžu využiť päťdňové rýchle schvaľovanie. Týmto sa zjednodušil postup pre emitentov, ktorí sú už na trhu známi.

Jednotné prístupové miesto ku všetkým prospektom v EÚ

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) bude po prvýkrát poskytovať bezplatný online prístup s vyhľadávaním ku všetkým prospektom schváleným v Európskom hospodárskom priestore. Papierové prospekty už nie sú povinné, pokiaľ o ne potenciálny investor nepožiada.

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Pravidlá sú záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ.