Čo je to balík opatrení v oblasti politiky čistého ovzdušia?

Cieľom balíka opatrení pre čisté ovzdušie je výrazne znižovať znečistenie ovzdušia v celej EÚ. V navrhovanej stratégii sa stanovujú ciele zníženia zdravotných a environmentálnych vplyvov znečistenia ovzdušia do roku 2030 a obsahuje legislatívne návrhy na uplatňovanie prísnejších noriem pre emisie a znečistenie ovzdušia.

Komisia uverejnila 18. decembra 2013 balík opatrení, ktorý pozostáva z oznámenia o programe Čisté ovzdušie pre Európu a troch legislatívnych návrhov o emisiách a znečistení ovzdušia. 

Balík opatrení pre čisté ovzdušie v číslach

Opatreniami v rámci balíka pre čisté ovzdušie by sa do roku 2030 v porovnaní so súčasnou situáciou malo:

  • predísť 58 000 predčasných úmrtí
  • zachrániť 123 000 km² ekosystémov pred znečistením dusíkom
  • zachrániť 56 000 km² chránených oblastí Natura 2000
  • zachrániť 19 000 km² lesných ekosystémov pred acidifikáciou

Prečo je tento balík dôležitý?

Zlá kvalita ovzdušia má negatívny vplyv na kvalitu nášho života. Spôsobuje mnohé zdravotné problémy, ako napríklad astmu a kardiovaskulárne problémy. Tie zase vedú k strate pracovných dní v dôsledku zlého zdravotného stavu a k vyšším nákladom na služby zdravotnej starostlivosti, najmä pre deti a starších ľudí.

Zdravotné problémy súvisiace s nedostatočnou kvalitou ovzdušia sú obzvlášť vážne v zastavaných mestských oblastiach, kde je kvalita ovzdušia vo všeobecnosti nižšia. Zlá kvalita ovzdušia je zároveň najčastejšou príčinou predčasného úmrtia v EÚ a v skutočnosti má v tomto smere väčší vplyv než cestné dopravné nehody. Okrem škodlivých účinkov na ľudské zdravie poškodzuje zlá kvalita ovzdušia aj ekosystémy.

Vykonávanie balíka opatrení pre čisté ovzdušie by viedlo k zlepšeniu kvality ovzdušia pre všetkých občanov EÚ a zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť pre vlády. Z návrhov by mal prospech aj priemysel, keďže opatreniami na zníženie znečistenia ovzdušia by sa mala podporiť inovácia a zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ v oblasti ekologických technológií.

Podrobnosti

Balík opatrení pre čisté ovzdušie sa skladá z viacerých prvkov:

  • program Čisté ovzdušie pre Európu – stratégia Komisie, v ktorej sa uvádzajú opatrenia na zabezpečenie splnenia súčasných cieľov a stanovujú nové ciele v oblasti kvality ovzdušia na obdobie do roku 2030
  • revidovaná smernica o národných emisných stropoch s prísnymi emisnými stropmi pre šesť hlavných znečisťujúcich látok
  • návrh smernice o znížení znečistenia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení
  • návrh na schválenie zmeny medzinárodných pravidiel týkajúcich sa diaľkového znečisťovania ovzdušia prechádzajúceho hranicami štátov (Göteborský protokol) na úrovni EÚ

Rozhodovací proces v Rade

Rada obvykle rozhoduje spolu s Európskym parlamentom v rámci riadneho legislatívneho postupu. V niektorých osobitných oblastiach využíva postup súhlasu alebo konzultačný postup, pri ktorých je úloha Parlamentu obmedzená.

Postup v Rade

Komisia predložila Rade oznámenie o programe Čisté ovzdušie 20. decembra 2013. Komisia zároveň na zasadnutí Rady pre životné prostredie 3. marca 2014 Rade predstavila program spolu so sprievodnými legislatívnymi návrhmi.

Na dva prvky balíka opatrení pre čisté ovzdušie sa vzťahuje riadny legislatívny postup – návrh na úpravu národných emisných stropov a návrh o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach. V prípade týchto dvoch legislatívnych návrhov teda Rada rozhoduje spolu s Európskym parlamentom.

Rada naposledy prijala smernicu o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach v decembri 2015. Dosiahlo sa všeobecné smerovanie k smernici o národných emisných stropoch a čaká sa na rozhodnutie Parlamentu.

Návrh týkajúci sa Göteborského protokolu si vyžaduje rozhodnutie Rady. Ak sa ppreto Rada rozhodne prijať legislatívny návrh, Európsky parlament musí vyjadriť súhlas.