Reforma ochrany údajov

Archivovaný obsah
Obsah tejto stránky slúži len na referenčné účely. Tento obsah sa nezmenil ani neaktualizoval od: 27. 9. 2016

Reforma ochrany údajov je legislatívny balík, ktorý zahŕňa:

  • všeobecné nariadenie o ochrane údajov
  • smernicu o ochrane osobných údajov spracúvaných na účely presadzovania práva

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov nadobudlo účinnosť 24. mája 2016. Bude sa uplatňovať od 25. mája 2018.

Smernica o ochrane osobných údajov spracúvaných na účely presadzovania práva nadobudla účinnosť 5. mája 2016. Členské štáty majú smernicu transponovať do vnútroštátneho práva do 6. mája 2018.

Týmto legislatívnym balíkom sa aktualizujú a modernizujú pravidlá smernice o ochrane údajov z roku 1995 a rámcové rozhodnutie o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach z roku 2008. Jednotné a aktualizované právne predpisy v oblasti ochrany údajov sú nevyhnutné pre zabezpečenie základného práva jednotlivcov na ochranu osobných údajov, ako aj pre rozvoj digitálnej ekonomiky a posilnenie boja proti trestnej činnosti a terorizmu.

Prečo je táto reforma dôležitá?

Európska únia prijala v posledných desaťročiach niekoľko právnych predpisov, ktorých cieľom je chrániť osobné údaje. Najdôležitejším z nich je smernica o ochrane osobných údajov z roku 1995. Prijatím Lisabonskej zmluvy sa však ochrana osobných údajov stala základným právom podľa práva EÚ, zakotveným v Zmluve o fungovaní Európskej únie, ako aj v Charte základných práv EÚ. Z toho vyplýva, že EÚ už má osobitný právny základ pre prijímanie právnych predpisov na ochranu tohto základného práva.

Rýchly rozvoj technológií v posledných dvoch desaťročiach priniesol v oblasti ochrany osobných údajov nové výzvy. Výmena a zhromažďovanie údajov narastajú geometrickým radom a niekedy prebiehajú aj na globálnej úrovni, pričom jednotlivci zverejňujú svoje osobné informácie stále častejšie.

Hospodárska a sociálna integrácia, ktorá je výsledkom fungovania vnútorného trhu, tiež vedie k značnému nárastu cezhraničných tokov údajov. Aby sa plne zohľadnil vývoj v celej tejto oblasti a podporila digitálna ekonomika, je potrebné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov a zároveň umožniť voľný pohyb týchto údajov.

Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré sa využívajú na účely presadzovania práva, orgány v členských štátoch čoraz častejšie potrebujú spracúvať a vymieňať si takéto údaje v rámci boja proti nadnárodnej trestnej činnosti a terorizmu. V tomto kontexte sú základom pre zlepšenie spolupráce medzi týmito orgánmi jasné a jednotné pravidlá ochrany údajov na úrovni EÚ.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

V tomto nariadení sa stanovujú práva jednotlivcov a povinnosti osôb, ktoré údaje spracúvajú a ktoré nesú zodpovednosť za spracúvanie. Tiež sa ním zavádzajú postupy na zabezpečenie súladu s daným nariadením a stanovuje rozsah sankcií pre osoby, ktoré stanovené pravidlá porušia.

Smernica o ochrane údajov pri presadzovaní práva

Cieľom navrhovanej smernice je chrániť právo jednotlivcov na ochranu ich osobných údajov a zároveň zaručiť vysokú úroveň verejnej bezpečnosti. Uplatňuje sa na cezhraničné a vnútroštátne spracúvanie údajov príslušnými orgánmi členských štátov na účely presadzovania práva.