Stratégia jednotného trhu pre tovar a služby

Rada EÚ

O čo ide?

Ide o stratégiu, ktorej cieľom je rozvinúť plný potenciál jednotného trhu, a tak zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva.

Rada vyzvala na jej vypracovanie vo svojich záveroch z marca 2015. Rada v nich vyzvala „členské štáty a inštitúcie EÚ, aby prijali okamžité a rozhodné opatrenia na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov zamerané na prehĺbenie integrácie jednotného trhu, a prispeli tak k štrukturálnym reformám“.

Komisia stratégiu uverejnila 28. októbra 2015.

Prečo ju potrebujeme?

Hoci je jednotný trh jedným z najväčších úspechov európskej integrácie, ešte nedosiahol svoj plný potenciál.

Pretrvávajúce prekážky voľnej výmeny výrobkov a služieb, nedostatočné presadzovanie mnohých existujúcich pravidiel a nízka úroveň cezhraničného verejného obstarávania obmedzujú príležitosti podnikov a občanov, čo má za následok znižovanie počtu pracovných miest a zvyšovanie cien.

Podľa Komisie by sa len ambicióznejším vykonávaním existujúcej smernice o službách zvýšilo HDP EÚ o 1,8 %.

V záujme rozvoja potenciálu jednotného trhu chce Komisia navrhnúť zásadné reformy siahajúce od pravidiel pre hospodárstvo spoločného využívania zdrojov až po návrhy na vytvorenie európskeho fondu rizikového kapitálu.

Bližšie informácie

Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky – COM (2015) 550

Nová stratégia zahŕňa niekoľko legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, ktoré sa uverejnia v roku 2016. Zameriava sa na tri kľúčové oblasti:

 • vytváranie ďalších príležitostí pre spotrebiteľov a podniky
 • podnecovanie modernizácie a inovácie
 • zabezpečenie praktických prínosov pre ľudí

1. Nové príležitosti pre spotrebiteľov a podniky

Rozvoj hospodárstva spoločného využívania zdrojov

V snahe vymaniť hospodárstvo spoločného využívania zdrojov z právneho vákua Komisia vydá usmernenia o tom, ako sa právo EÚ uplatňuje na podnikateľské modely hospodárstva spoločného využívania zdrojov, a o príslušných ustanoveniach vnútroštátneho práva. Okrem toho posúdi možné nedostatky právnych predpisov a bude sledovať rozvoj hospodárstva spoločného využívania zdrojov.

Podpora rastu MSP a začínajúcich podnikov

Nová stratégia má za cieľ riešiť najbežnejšie problémy MSP a začínajúcich podnikov, ako napríklad

 • zložité regulačné požiadavky
 • neistota v súvislosti s právom obchodných spoločností
 • prístup k finančným prostriedkom
 • strach z represívnych konkurzných zákonov alebo
 • prekážky inovácie

Komisia plánuje spustiť iniciatívu pre začínajúce podniky s cieľom znížiť alebo zjednodušiť požiadavky, ktoré musia spĺňať. Navrhne aj právne predpisy o platobnej neschopnosti podnikov vrátane včasnej reštrukturalizácie a druhej šance.

Okrem toho využije úniu kapitálových trhov, o ktorej sa v súčasnosti rokuje v Rade a Európskom parlamente, a nedávno prijatý Investičný plán pre Európu na uľahčenie prístupu podnikov k financovaniu.

Regulované povolania v Európe

Podľa údajov, ktoré uverejnila Komisia, má Európa viac ako 5 000 regulovaných povolaní, ktoré vykonáva viac než 50 miliónov ľudí, ktorí čelia zbytočným regulačným prekážkam mobility.

Trh bez hraníc pre služby

Komisia zamýšľa navrhnúť opatrenia na uľahčenie prístupu k regulovaným povolaniam na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. V súvislosti s nimi sa identifikujú konkrétne potreby reforiem v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Komisia navrhne aj vytvorenie cestovného pasu pre služby. Zavedie harmonizovaný oznamovací formulár a elektronický register dokladov. Bude sa pritom vychádzať zo zásady jednorazovej registrácie príslušných údajov. V prípade schválenia sa tým odstráni potreba viackrát žiadať o informácie a doklady, ktoré sa už poskytli domovskému členskému štátu.

Zabrániť diskriminácii spotrebiteľov a podnikateľov

Spotrebitelia naďalej nemajú prístup k viacerým cenovo výhodnejším webovým stránkam, ponukám či zľavám v zahraničí a čelia problémom pri získavaní rovnakých služieb ako domáci spotrebitelia. Niektorým z týchto rozdielov nemožno zabrániť a vyplývajú z objektívnych odlišností: rozličné právne požiadavky alebo náklady na dodanie. Iné však môžu byť dôsledkom podnikateľských stratégií založených na neopodstatnenej fragmentácii trhu.

Komisia má v rámci svojej širšej stratégie pre digitálny trh v úmysle predložiť v roku 2016 legislatívne návrhy zamerané na ukončenie geografického blokovania. Podnikne tiež opatrenia na identifikovanie a zakázanie neopodstatnených postupov a na pomoc spotrebiteľom pri rozpoznávaní diskriminačných praktík.

 

2. Podnecovanie modernizácie a inovácie

Modernizácia systému noriem

Patrí sem návrh „spoločnej iniciatívy v oblasti normalizácie“, ktorá sa má predložiť spoločne s komunitou európskej normalizácie. Súčasťou tohto úsilia budú aj podrobné usmernenia o normalizácii služieb, ktorých cieľom bude zvýšiť dôveru v cezhraničný obchod a posilniť ho.

Verejné obstarávanie v EÚ

Verejné obstarávanie predstavuje približne 19 % HDP EÚ , pričom verejné orgány a verejnoprospešné služby každoročne vynaložia viac ako 2,3 bilióna EUR.

Transparentnejšie a účinnejšie verejné obstarávanie

V rámci toto úsilia Komisia zriadi dobrovoľný mechanizmus na posúdenie aspektov obstarávania určitých veľkých infraštruktúrnych projektov pred ich začatím. Komisia bude presadzovať aj tvorbu sietí medzi prvostupňovými kontrolnými orgánmi v záujme zlepšenia kontroly rozhodnutí vo verejnom obstarávaní.

Okrem toho bude spolupracovať s členskými štátmi na zlepšovaní kvality a transparentnosti vnútroštátnych mechanizmov obstarávania.

Konsolidácia rámca duševného vlastníctva

Súčasťou tohto úsilia budú opatrenia zamerané na modernizáciu rámca a podporu využívania duševného vlastníctva malými a strednými podnikmi. Komisia zváži aj zlepšenie patentového systému v Európe, najmä pre odvetvia, v ktorých sú potrebné povolenia na uvedenie na trh, ako sú napríklad liečivá.

Presadzovanie právnych predpisov EÚ

V polovici roku 2015 prebiehalo približne 1 090 konaní o nesplnení povinnosti v oblasti jednotného trhu.

3. Dodržiavanie a plnenie

Kultúra dodržiavania predpisov a ich inteligentného presadzovania

Komisia navrhne zriadiť informačný nástroj, ktorý jej umožní zhromažďovať relevantné údaje priamo z podnikov. V súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov EÚ bude užšie spolupracovať aj s členskými štátmi EÚ, a to aj prostredníctvom vykonávacích plánov pre nové právne predpisy EÚ a možného vytvorenia nástroja na analýzu údajov, ktorý umožní rýchlo odhaliť porušovanie.

Okrem toho má v úmysle posilniť a zracionalizovať SOLVIT, sieť na riešenie problémov na vnútornom trhu, a presadzovať informovanosť podnikov a spotrebiteľov o ich právach.

Lepšie fungujúca smernica o službách

Súčasťou tohto úsilia bude legislatívny návrh na zlepšenie postupu oznamovania podľa súčasnej smernice o službách, ktorý členské štáty používajú na informovanie Komisie o regulačných opatreniach, ktoré ovplyvňujú služby.

V súčasnosti tento oznamovací postup nie je dostatočne transparentný, všetky členské štáty EÚ ho nevyužívajú rovnomerne a väčšinou sa používa na oznamovanie konečných zákonov, čím sa obmedzuje priestor na zásah.

Akú hodnotu má jednotný trh s tovarom?

Približne 75 % obchodu v rámci EÚ sa týka tovaru. V roku 2014 obchod s tovarom medzi členskými štátmi dosiahol hodnotu 2 900 miliárd EUR. Zásada vzájomného uznávania zaručuje, že na tovar, ktorý sa v súlade s právnymi predpismi uvedie na trh v jednom členskom štáte, sa vzťahuje právo voľného pohybu a môže sa predávať aj v inom členskom štáte.

Silnejší jednotný trh s tovarom

Komisia predloží revíziu nariadenia o vzájomnom uznávaní z roku 2008 s cieľom uľahčiť podnikom uvádzanie ich výrobkov na trh v iných členských štátoch EÚ. Takisto plánuje zriadiť systém dobrovoľného podávania vlastných vyhlásení podnikov o tom, či sú ich výrobky v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Okrem toho podnikne kroky na zlepšenie dohľadu nad trhom a zabránenie vstupu nevyhovujúcich výrobkov na trh.

Postup v Rade

Ministri pre konkurencieschopnosť si v Rade prvýkrát vymenili všeobecné názory na stratégiu 30. novembra 2015. Rokovania sa zamerali na tie aspekty stratégie, ktorých cieľom je pomôcť podnikom, najmä MSP a začínajúcim podnikom, rásť.

Mnohé delegácie zdôraznili význam koordinácie so stratégiou pre jednotný digitálny trh a pravidelného monitorovania dosiahnutého pokroku.

Stanovili niekoľko opatrení, ktoré môžu zásadným spôsobom pomôcť podnikom rásť a prosperovať, a to okrem iného:

 • ľahší prístup k financiám, najmä pre MSP a začínajúce podniky
 • rozsiahlejšie využívanie digitálnych technológií
 • zjednodušenie pravidiel vrátane fiškálnych pravidiel a odstránenie zbytočnej záťaže pre podniky
 • modernizácia rámca práv duševného vlastníctva s cieľom prispôsobiť ho digitálnej ére
 • lepšie uplatňovanie zásady vzájomného uznávania
 • zlepšenie cezhraničného uznávania odborných kvalifikácií a podpora mobility pracovnej sily

Ministri tiež uviedli, že sa tešia na ďalšie analýzy týchto aspektov stratégie.

Prvé legislatívne návrhy sa Rade predložia v roku 2016.

Rada 29. februára 2016 prijala závery Rady o stratégii jednotného trhu. Vyzvala v nich na „naliehavé a ambiciózne opatrenia“ na posilnenie a prehĺbenie jednotného trhu a stanovila prioritné oblasti, v ktorých je potrebné konať. Patria tu:

 • podpora pre malé a stredné podniky a začínajúce podniky („start-ups“)
 • uvoľnenie plného potenciálu jednotného trhu so službami
 • lepšie vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu

Ministri vyzvali na „bezodkladné a komplexné“ opatrenia na podporu malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov, najmä uľahčením prístupu k financovaniu.

Podporili tiež harmonizáciou a vzájomné uznávanie predpisov ako prostriedok na uľahčenie cezhraničného poskytovania služieb.

Ministri zdôraznili, že je potrebné, aby členské štáty lepšie vykonávali a presadzovali právne predpisy v oblasti jednotného trhu. Uviedli, že členské štáty by mali vynaložiť väčšie úsilie na „plnenie sľubov namiesto vynakladania úsilia na sľubovanie plnenia“.