Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
V náročnom geopolitickom prostredí sa posilní spolupráca EÚ v otázkach vonkajšej bezpečnosti a obrany.

EÚ posilňuje spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany

Na bratislavskom samite v septembri 2016 sa vedúci predstavitelia EÚ rozhodli, že dajú európskej politike v oblasti vonkajšej bezpečnosti a obrany nový impulz posilnením spolupráce EÚ v tejto oblasti.

V záujme splnenia tohto záväzku prijali vedúci predstavitelia EÚ v decembri 2016 závery, v ktorých:

 • schválili plán vykonávania v oblasti bezpečnosti a obrany
 • uvítali návrh Európskej komisie na akčný plán v oblasti európskej obrany
 • žiadali urýchlené kroky na posilnenie spolupráce medzi EÚ a NATO

Chronologický prehľad

11. 12. 2017
Council establishes PESCO with 25 member states participating
5. 12. 2017
Spolupráca EÚ a NATO: nový súbor návrhov
13. 11. 2017
Prvý krok k vytvoreniu stálej štruktúrovanej spolupráce
19. 10. 2017
Európska rada pokračovala v rokovaniach o stálej štruktúrovanej spolupráci
22. 6. 2017
Európska rada vyzýva na začatie stálej štruktúrovanej spolupráce
Zobraziť celú časovú os

Konkrétne opatrenia na podporu spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany

Európska rada v decembri 2016 schválila plán vykonávania v oblasti bezpečnosti a obrany. V pláne vykonávania sa stanovuje smerovanie rozvoja bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.

Vychádzajúc z globálnej stratégie EÚ, vykonávanie plánu sa zameriava na tri strategické priority:

 • reakciu na vonkajšie konflikty a krízy
 • budovanie kapacít partnerov
 • ochranu EÚ a jej občanov

Konkrétne opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov zahŕňajú:

 • začatie koordinovaného výročného preskúmania v oblasti obrany (CARD) s cieľom posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti obrany
 • nadviazanie stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) na posilnenie spolupráce v oblasti obrany medzi tými členskými štátmi, ktoré sú ochotné ísť ďalej v rámci tejto spolupráce
 • zriadenie útvaru pre plánovanie a vedenie vojenských operácií (MPCC) na zlepšenie štruktúr krízového riadenia
 • posilnenie súboru nástrojov EÚ v oblasti rýchlej reakcie vrátane bojových skupín EÚ a civilných spôsobilostí

1. Koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany

Koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany (CARD) by poskytlo lepší prehľad na úrovni EÚ o výdavkoch na obranu, investíciách členských štátov a úsilí v oblasti výskumu.

Týmto preskúmaním by sa zvýšila transparentnosť a politické zviditeľnenie európskych obranných spôsobilostí. Medzi prínosy patria:

 • lepšia identifikácia nedostatkov
 • hlbšia spolupráca v oblasti obrany
 • lepší a jednotnejší prístup k plánovaniu výdavkov na obranu

2. Smerom k stálej štruktúrovanej spolupráci

V Lisabonskej zmluve sa stanovuje, že skupina členských štátov môže posilniť spoluprácu v oblasti obrany prostredníctvom vytvorenia stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO).

Vedúci predstavitelia EÚ sa 22. júna 2017 dohodli o začatí stálej štruktúrovanej spolupráce v záujme posilnenia bezpečnosti a obrany Európy. S cieľom začať túto spoluprácu sa členské štáty dohodnú na spoločnom zozname kritérií a záväzkov spolu s konkrétnymi projektmi týkajúcimi sa spôsobilostí.

Popri zasadnutí Rady 13. novembra 2017 podpísalo 23 členských štátov oznámenie, ktoré je prvým krokom na ceste k zriadeniu stálej štruktúrovanej spolupráce.

3. Zlepšenie štruktúr krízového riadenia

Rada sa 8. júna 2017 dohodla, že zriadi útvar pre plánovanie a vedenie vojenských operácií (MPCC) v rámci Vojenského štábu EÚ.

MPCC zlepšuje schopnosť EÚ reagovať rýchlejšie, účinnejšie a jednotnejšie.

Je zodpovedný na strategickej úrovni za operačné plánovanie a vedenie vojenských misií SBOP nevýkonného charakteru.

4. Posilnený súbor nástrojov EÚ v oblasti rýchlej reakcie

Bojové skupiny EÚ sú jedným z nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii na rýchlu reakciu na krízové situácie a konflikty. Ide o ozbrojené sily, ktoré je možné rýchlo nasadiť v teréne.

Bojové skupiny boli vytvorené v roku 2005, ale vzhľadom na politické, technické a finančné prekážky neboli zatiaľ ešte nikdy nasadené.

V záujme posilnenia kapacít EÚ v oblasti rýchlej reakcie sa vedúci predstavitelia EÚ dohodli 22. júna 2017 znášať náklady na nasadenie bojových skupín ako spoločné náklady. Financovanie bojových skupín bude trvalo riadené na úrovni EÚ prostredníctvom mechanizmu Athena.

EÚ takisto pracuje na rozvoji civilných spôsobilostí a na zvýšení reakčnej schopnosti civilného krízového riadenia vrátane možnosti vytvorenia základnej reakčnej kapacity.

Spolupráca EÚ – NATO

Infografika – Spoločné vyhlásenie EÚ – NATO: vykonávanie

Spoločné vyhlásenie EÚ – NATO: infografika Pozri úplnú infografiku

EÚ a NATO 8. júla 2016 podpísali spoločné vyhlásenie s cieľom ďalej posilňovať spoluprácu v siedmich strategických oblastiach, ktorými sú:

 • hybridné hrozby
 • operačná spolupráca vrátane námorných otázok
 • kybernetická bezpečnosť
 • obranné spôsobilosti
 • priemysel a výskum
 • koordinované cvičenia
 • budovanie kapacít

Následne Rada 6. decembra 2016 schválila spoločný súbor 42 návrhov, ktorý schválilo aj NATO.

Rada 5. decembra 2017 schválila nové návrhy konkrétnych opatrení napríklad v oblastiach:

 • boji proti terorizmu
 • ženy
 • mier a bezpečnosť
 • vojenská mobilita

Akčný plán v oblasti európskej obrany

Členské štáty EÚ vynaložili v roku 2015 203 miliárd EUR na obranu, čím sa stali druhými na svete vo vynakladaní finančných prostriedkov, hneď po USA.

Rozpočtové prostriedky na obranu sa však často využívajú neefektívne v dôsledku:

 • fragmentácie európskeho obranného trhu
 • nákladnej duplicity vojenských spôsobilostí
 • nedostatočnej priemyselnej spolupráce a nedostatku interoperability

Na riešenie týchto problémov predložila Európska komisia 30. novembra 2016 akčný plán v oblasti európskej obrany. Cieľom akčného plánu je:

 • zvýšiť nákladovú efektívnosť výdavkov na obranu
 • zlepšiť spoluprácu v oblasti obrany
 • vybudovať silnejšiu priemyselnú základňu

V pláne sa stanovujú tri kľúčové opatrenia:

 • zriadenie Európskeho obranného fondu
 • podpora investícií v obrannom priemysle
 • posilnenie jednotného trhu v oblasti obrany

Európska rada 22. júna 2017 uvítala oznámenie Komisie na tému „Európsky obranný fond“. Európska rada tiež vyzvala na rýchle dosiahnutie dohody o návrhu Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu.