Jednotný digitálny trh v Európe

Čo je stratégia v oblasti jednotného digitálneho trhu?

Táto stratégia je plánom EÚ vytvoriť slobodný a bezpečný jednotný digitálny trh, na ktorom ľudia môžu nakupovať online bez ohľadu na hranice a podniky v celej EÚ môžu predávať kdekoľvek v EÚ. Jej cieľom je rozšíriť digitálne hospodárstvo EÚ tak, aby spotrebiteľom ponúkalo lepšie služby za nižšie ceny a podnikom pomáhalo v ich raste.

Stratégia, ktorú Komisia uverejnila 6. mája 2015, má tri ciele:

 • uľahčiť spotrebiteľom a podnikom prístup k online výrobkom a službám v celej Európe
 • zlepšiť podmienky pre digitálne siete a služby, aby rástli a prosperovali
 • podporiť rast európskeho digitálneho hospodárstva

Prečo je dôležitá?

Európski občania čelia prekážkam pri využívaní online služieb a nástrojov. Online trhy sú naďalej prevažne domáce: len 15 % občanov nakupuje online z inej krajiny EÚ a len 7 % malých a stredných podnikov predáva v inej krajine EÚ.

Pretrvávajúce regulačné prekážky a fragmentácia trhu vedú k tomu, že občania prehliadajú tovar a služby a spomaľuje sa rast podnikov.

Podľa Komisie by plne fungujúci jednotný digitálny trh mohol priniesť hospodárstvu EÚ až 415 miliárd EUR ročne. EÚ plánuje v snahe využiť tento potenciál zásadné reformy zahŕňajúce širokú škálu opatrení od nového rámca v oblasti autorských práv, cez doručovanie balíkov, až po telekomunikácie.

Bližšie informácie

Jednotný digitálny trh v Európe – COM (2015) 192

Stratégia Komisie pre jednotný digitálny trh zahŕňa niekoľko legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, ktoré sa uverejnia v roku 2015 a 2016. Sú rozdelené do troch „pilierov“:

 • lepší prístup k online produktom a službám
 • lepšie podmienky, aby digitálne siete a služby rástli a prosperovali
 • podporiť rast európskeho digitálneho hospodárstva

Lepší prístup k online produktom a službám

Reforma pravidiel cezhraničného predaja online

Ide okrem iného o návrh Komisie zameraný na harmonizáciu pravidiel EÚ pre nákup digitálneho obsahu, ako sú aplikácie alebo elektronické knihy, práva EÚ v oblasti cezhraničného online predaja fyzického tovaru a zlepšené práva spotrebiteľov.

Zlepšenie cezhraničného doručovania balíkov

Táto oblasť si vyžaduje opatrenia zamerané na zlepšenie cenovej transparentnosti a regulačného dohľadu nad cezhraničným trhom s doručovaním balíkov.

Koniec „geografického blokovania“

Komisia navrhla predpis zameraný na ukončenie takzvaného „geografického blokovania“ – odopretia prístupu na webové stránky so sídlom v inej krajine EÚ alebo účtovania rozdielnych cien v závislosti od miesta, kde sa zákazník nachádza.

Reforma autorských práv v EÚ

Komisia navrhne opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa služby týkajúce sa obsahu, ako sú napríklad videoslužby, mohli využívať cezhranične. Znamenalo by to, že ľudia, ktorí si doma kúpia film alebo hudbu, ich budú môcť využívať pri cestovaní v celej Európe. Komisia tiež zintenzívni úsilie zamerané proti porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Zníženie byrokracie súvisiacej s DPH

Patria sem opatrenia, ktorých cieľom je umožniť predajcom fyzického tovaru využívať výhody jednotnej elektronickej registrácie a platby, ako aj zavedenie spoločnej hranice DPH s cieľom pomôcť začínajúcim podnikom začať fungovať online.

2. Lepšie podmienky, aby digitálne siete a služby rástli a prosperovali

Reforma telekomunikačných pravidiel EÚ

Ide o opatrenia, ktoré Komisia navrhne s cieľom:

 • zjednodušiť koordináciu a správu frekvenčného spektra
 • podporiť investície do vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia
 • zlepšiť regulačný inštitucionálny rámec

Preskúmanie pravidiel pre audiovizuálne médiá

Patrí sem revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, opatrenia na podporu európskych diel a pravidlá týkajúce sa ochrany neplnoletých osôb a reklamy.

Posúdenie úloh online platforiem

Komisia posúdi netransparentnosť výsledkov vyhľadávania, spôsob, akým online platformy využívajú informácie, ktoré zbierajú, vzťahy medzi platformami a dodávateľmi, ako aj obmedzenia možností osôb meniť platformy.

Zároveň sa vypracuje analýza spôsobov, ako bojovať proti nezákonnému obsahu na internete.

Posilnenie dôvery, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov zo strany digitálnych služieb

Táto oblasť zahŕňa prípadnú revíziu smernice súkromí a elektronických komunikáciách , ktorá sa v súčasnosti uplatňuje iba na tradičné telekomunikačné spoločnosti a nevzťahuje sa na iných poskytovateľov digitálnych služieb. Komisia vykoná toto preskúmanie po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel EÚ o ochrane údajov.

V rámci toho sa vytvorí aj verejno-súkromné partnerstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

3. Podpora rastu európskeho digitálneho hospodárstva

Budovanie hospodárstva založeného na údajoch

Komisia predloží:

 • európsku iniciatívu „voľného toku údajov“ zameranú na odstránenie prekážok nesúvisiacich s ochranou osobných údajov, ktoré bránia voľnému pohybu údajov v rámci EÚ
 • európsku iniciatívu v oblasti cloudu vrátane certifikácie cloudových služieb

Stanovenie priorít pre normy a interoperabilita

Tu sa pozornosť zameria na oblasti považované za rozhodujúce pre jednotný digitálny trh, ako je elektronické zdravie, plánovanie cestovania, elektronická nákladná doprava a inteligentné meracie systémy spotreby energie.

Budovanie inkluzívneho jednotného digitálneho trhu

Budú sem patriť opatrenia na podporu digitálnych zručností ľudí, ktoré Komisia začlení do budúcich iniciatív týkajúcich sa zručností a odbornej prípravy.

Jedným z nich bude aj nový akčný plán pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020. Komisia v rámci tejto činnosti:

 • spustí pilotný projekt na otestovanie zásady „len raz“, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby si orgány verejnej správy vymieňali určité údaje interne a nemuseli o ne znovu žiadať, keď ich potrebujú opätovne použiť
 • bude sa snažiť zabezpečiť prepojenie obchodných registrov v celej EÚ
 • zameria sa na vytvorenie „jednotnej digitálnej brány“ spojením rôznych existujúcich európskych portálov a služieb

Práca v Európskej rade

Vedúci predstavitelia EÚ na zasadnutí v októbri 2013 vyzvali na vytvorenie jednotného digitálneho trhu ústretového k spotrebiteľom a podnikom. Označili ho za kľúčový prvok rastu a konkurencieschopnosti Európy v globalizovanom svete.

Európska rada na zasadnutí v júni 2014 zdôraznila, že dobudovanie jednotného digitálneho trhu v roku 2015 je jednou z priorít EÚ.

Na zasadnutí 18. decembra 2014 Európska rada vyzvala Komisiu, aby pred zasadnutím Európskej rady v júni 2015 predložila ambiciózne oznámenie týkajúce sa jednotného digitálneho trhu.

Lídri EÚ na zasadnutí, ktoré sa konalo 25. – 26. júna 2015, podporili stratégiu a vyjadrili sa, že by sa mala využiť na podporu inkluzívneho rastu vo všetkých regiónoch EÚ. Vyzvali aj na opatrenia na riešenie fragmentácie trhu, vybudovanie potrebnej digitálnej infraštruktúry a podporu digitalizácie európskeho priemyslu. Žiadali aj urýchlené prijatie nových pravidiel v oblasti telekomunikácií, kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.

Práca v Rade

Ministri kultúry na zasadnutí 18. – 19. mája 2015 uskutočnili prvú výmenu názorov o audiovizuálnych aspektoch stratégie. Podporili cezhraničnú prenosnosť obsahu, boj proti nezákonnému obsahu a potrebu nájsť správnu rovnováhu v oblasti autorských práv. Uviedli tiež, že pri vytváraní obsahu je dôležitá zásada teritoriality, čo znamená, že geografické blokovanie by sa malo obmedziť, avšak niekedy môže byť odôvodnené.

Ministri sa zhodli na tom, že existujúca smernica o audiovizuálnych mediálnych službách by sa mala prispôsobiť technologickým zmenám. V rámci tohto preskúmania by sa:

 • mala zaručiť sloboda médií a podpora kultúrnej rozmanitosti
 • mala zachovať zásada krajiny pôvodu (každý poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb patrí do jurisdikcie iba jedného členského štátu)
 • mal zefektívniť spôsob, akým členské štáty postupujú, keď sa stanú cieľom neprijateľného obsahu pochádzajúceho z iného členského štátu

Ministri pre konkurencieschopnosť si v Rade prvýkrát vymenili názory na stratégiu na zasadnutí 28. a 29. mája 2015. Zhodli sa, že sa zaoberá najdôležitejšími otázkami týkajúcimi sa budovania jednotného digitálneho trhu. Zdôraznili, že je dôležité, aby sa vytvorili pravidlá v oblasti autorských práv zodpovedajúce účelu, aktualizovali sa pravidlá elektronického obchodu, posilnila dôvera spotrebiteľov, ich informovanosť a ochrana, a trvali na tom, že sú potrebné opatrenia na posilnenie digitálnych zručností a pravidiel v oblasti ochrany údajov.

Zároveň určili niekoľko prioritných opatrení:

 • vytváranie správnych podmienok pre malé a stredné podniky, a to predovšetkým začínajúce podniky
 • podpora digitalizácie európskeho priemyslu
 • používanie a rozširovanie používania elektronickej verejnej správy
 • zvýšenie investícií do digitálnej infraštruktúry a sietí
 • posúdenie vplyvu fiškálnych pravidiel na digitálne nástroje
 • zváženie zásad štandardného používania digitálnych nástrojov („digital by default“) v rámci všetkých nových právnych predpisov EÚ

Ministri tiež podporili vytvorenie európskej agendy v oblasti otvorenej vedy, čo by umožnilo otvorený prístup k verejne financovaným vedeckým publikáciám a súvisiacim údajom. Vyjadrili sa, že výskum by mal zohrávať významnejšiu úlohu v rámci stratégie digitálneho trhu a prispievať k digitálnej inovácii.

Ministri telekomunikácií tiež rokovali o stratégii jednotného digitálneho trhu, konkrétne na zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 11. – 12. júna 2015. Uvítali jej ciele a vyzdvihli význam digitalizovaného hospodárstva pri podpore rastu a zamestnanosti a posilňovaní konkurencieschopnosti EÚ.

Ministri vyzdvihli okrem iného:

 • úlohu digitalizácie pri stimulovaní podnikania a rastu MSP
 • potrebu posilniť kybernetickú bezpečnosť a budovať dôveru v elektronické služby
 • potrebu lepšej infraštruktúry a lepšieho širokopásmového pripojenia pre všetkých občanov
 • potrebu väčšej transparentnosti tvorby cien pre doručovanie balíkov v celej EÚ

Ministri tiež podčiarkli skutočnosť, že by mala existovať dobrá koordinácia na vnútroštátnej úrovni, aby sa zabezpečila účinná realizácia stratégie.

Ministri spravodlivosti dosiahli 15. júna dohodu o všeobecnom smerovaní v súvislosti s nariadením o ochrane údajov. Rade a Európskemu parlamentu to umožnilo začať rokovania. Prostredníctvom tohto nariadenia sa zlepší ochrana osobných údajov a zároveň príležitosti pre podniky na jednotnom digitálnom trhu.

Rada pre konkurencieschopnosť schválila v máji 2016 hlavné zásady na zabezpečenie prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu. Táto dohoda umožnila Rade začať rokovania s Európskym parlamentom.

Ministri tiež prijali závery o technológiách jednotného digitálneho trhu a o modernizácii verejných služieb.

Rada pre konkurencieschopnosť sa 28. novembra 2016 dohodla na návrhu nariadenia, ktorým sa zakazuje neodôvodnené geografické blokovanie medzi členskými štátmi. Hlavným cieľom návrhu je zabrániť diskriminácii spotrebiteľov a podnikov, pokiaľ ide o ceny, predaj alebo platobné podmienky pri nákupe produktov a služieb v inom členskom štáte EÚ.

Rokovania medzi Radou, Parlamentom a Komisiou začnú po tom, ako Európsky parlament schváli svoju pozíciu.

Maltské predsedníctvo dosiahlo 7. februára 2017 so zástupcami Európskeho parlamentu predbežnú dohodu s cieľom odstrániť prekážky cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu. Veľvyslanci pri EÚ schválili túto dohodu 15. februára. Po formálnom schválení nariadenia Radou a Parlamentom sa tieto nové pravidlá začnú uplatňovať v prvej polovici roku 2018 (deväť mesiacov po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ). Spotrebiteľom, ktorí si predplatili alebo zakúpili online obsahové služby vo svojej domovskej krajine, sa umožní prístup k týmto službám, keď sa dočasne nachádzajú v inej krajine v rámci EÚ.

Rada sa 20. februára 2017 dohodla na všeobecnom smerovaní s cieľom posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Cieľom návrhu je modernizovať spoluprácu v záujme ďalšieho zníženia škôd pre spotrebiteľov, ktoré sú spôsobené cezhraničným porušovaním právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa.

Toto všeobecné smerovanie umožňuje Rade začať rokovania s Európskym parlamentom v rámci riadneho legislatívneho postupu.