Jednotný digitálny trh v Európe

Stratégia jednotného digitálneho trhu má za cieľ zabezpečiť, aby európske hospodárstvo, priemysel a spoločnosť v plnej miere využívali výhody nového digitálneho veku. Popri elektronických riešeniach a údajoch a cezhraničných digitálnych službách je táto stratégia neoddeliteľnou súčasťou projektu EÚ pre digitálnu Európu.

EÚ už začala budovať voľný a bezpečný jednotný digitálny trh, na ktorom ľudia môžu nakupovať online bez ohľadu na hranice a podniky môžu predávať online v rámci celej EÚ.

Stratégia jednotného digitálneho trhu, ktorú Európska komisia navrhla v roku 2015, položila základy pre vytvorenie jednotnej a udržateľnej európskej digitálnej spoločnosti. V rokoch 2016 a 2017 sa dosiahlo viacero významných úspechov:

 • zrušenie poplatkov za roaming
 • modernizácia ochrany údajov
 • cezhraničná prenosnosť online obsahu
 • dohoda o poskytovaní bezplatného internetu na verejných miestach

Táto stratégia sa do budúcnosti bude snažiť ďalej rozširovať digitálne hospodárstvo EÚ a búrať regulačné bariéry medzi členskými štátmi EÚ.

EÚ v novom digitálnom veku:

 • vďaka technológiám by už bolo možné zautomatizovať 45 % úloh, s ktorými sa ľudia každodenne stretávajú pri práci
 • 65 % detí, ktoré v súčasnosti začínajú školskú dochádzku, bude v budúcnosti pracovať na úplne nových druhoch pracovných miest

 • len 7 % malých a stredných podnikov predáva online v inej krajine EÚ

 • odstránením prekážok lokalizácie údajov by sa HDP EÚ zvýšilo o 8 miliárd EUR ročne

Prečo ju potrebujeme?

Technologická transformácia má vplyv na všetky oblasti moderného života, od vzdelávania a zamestnanosti až po systém sociálneho zabezpečenia. Zmeny už prebiehajú, a to rýchlym tempom. Napríklad v niektorých kategóriách pracovných miest si viac ako 90 % úloh vyžaduje digitálne zručnosti.

Európa musí tieto zmeny prijať, aby ochránila svojich občanov, ako aj na to, aby im umožnila využiť nové príležitosti. Odhaduje sa napríklad, že digitalizácia výroby prinesie EÚ do roku 2025 1,25 biliónov EUR.

EÚ chce vytvárať digitálnu budúcnosť s prihliadnutím na témy ako dôvera, bezpečnosť a elektronická verejná správa. Existuje veľký priestor pre pokrok. V súčasnosti napríklad iba 15 % občanov nakupuje online z inej krajiny.

Plne fungujúci jednotný digitálny trh by mohol priniesť hospodárstvu EÚ až 415 miliárd EUR ročne. Vďaka nemu by sa EÚ mohla stať digitálnym lídrom na celosvetovej úrovni. V snahe využiť tento potenciál uskutočňuje EÚ zásadné reformy zahŕňajúce širokú škálu opatrení od nového rámca v oblasti autorských práv až po nariadenie o geografickom blokovaní.

2017

22. júna

Vedúci predstavitelia EÚ žiadajú o „ambicióznu“ digitálnu víziu

Európska rada vyzdvihla všeobecný význam ambicióznej digitálnej vízie pre európsku spoločnosť a ekonomiku. V súvislosti s digitálnym samitom, ktorý sa uskutoční 29. septembra v Tallinne, vyzdvihli vedúci predstavitelia EÚ potrebu pokračovať v plnej realizácii stratégie jednotného digitálneho trhu:

„Aby sme mohli čeliť výzvam 4. priemyselnej revolúcie a využívať príležitosti, ktoré prináša, je potrebný holistický prístup k digitálnej oblasti.“

Vedúci predstavitelia EÚ tiež uvítali úmysel Európskej komisie preskúmať stratégiu kybernetickej bezpečnosti a do konca roka navrhnúť ďalšie opatrenia.

21. júna

Reforma celoeurópskej spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa

Maltské predsedníctvo dosiahlo predbežnú dohodu s Európskym parlamentom o posilnení spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi EÚ v oblasti presadzovania právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa.

„Dôvera občanov a podnikov v elektronický obchod je nevyhnutnou podmienkou, aby sa digitálny jednotný trh stal atraktívnejším a dynamickejším. Zlepší sa ochrana práv a záujmov spotrebiteľov.“

Chris Cardona, maltský minister pre hospodárstvo, investície a malé podniky

Hlavnými témami boli:

 • boj proti cezhraničnému porušovaniu právnych predpisov – revíziou existujúcej spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa sa poskytne viac právomocí vnútroštátnym orgánom
 • dôvera spotrebiteľov v elektronický obchod – verejné orgány presadzovania práva by mali posilniť harmonizáciu a účinnú spoluprácu
 • modernizácia ochrany spotrebiteľa – príslušný návrh Komisie z mája 2016 zahŕňal reformu cezhraničného doručovania balíkov.

8. júna

Nové pravidlá v oblasti prenosnosti digitálnych služieb

Rada prijala nové pravidlá s cieľom umožniť spotrebiteľom, ktorí si zaplatili online obsahové služby vo svojej krajine, prístup k týmto službám aj pri návšteve inej krajiny EÚ.

„Európania, ktorí cestujú v rámci EÚ, už nebudú odrezaní od online služieb, ako sú filmy, prenosy športových podujatí, hudba, elektronické knihy alebo hry, za ktoré si doma zaplatili. Spolu s ukončením poplatkov za roaming to predstavuje významný pokrok pri vytváraní jednotného digitálneho trhu, z ktorého majú úžitok všetci.“

maltské predsedníctvo

Nové pravidlá sa začnú uplatňovať 1. apríla 2018. Zavedie sa nimi právo na prístup k predplateným službám zo zahraničia bez dodatočných poplatkov.

29. mája

WiFi4EU: bezplatný internet na verejných miestach

Maltské predsedníctvo dosiahlo dohodu s Európskym parlamentom o programe s názvom „WiFi4EU“ na podporu bezplatného internetu na mestských úradoch, v nemocniciach, parkoch a na iných verejných miestach, ktorý financuje EÚ.

„WiFi4EU umožní prístup k rýchlemu internetovému pripojeniu mnohým občanom, ktorí by inak možno nemali príležitosť vyskúšať si vysokokvalitné pripojenie.“

Emmanuel Mallia, maltský minister pre konkurencieschopnosť, digitálne a námorné hospodárstvo a hospodárstvo služieb

V rámci tohto programu budú môcť obce, knižnice, nemocnice a iné verejné subjekty požiadať pomocou jednoduchých administratívnych postupov o finančné prostriedky na inštaláciu miestnych bodov bezdrôtového prístupu. Na pokrytie až 100 % oprávnených nákladov sa zabezpečia jednoduché nástroje financovania, akými sú napríklad poukážky. Za prevádzku pripojenia bude zodpovedný samotný verejný subjekt po dobu najmenej troch rokov.

Cieľom je schválenie rozpočtu pre tento program a dokončenie technických prác v dostatočnom čase na to, aby sa program mohol začať vykonávať do konca roku 2017.

2016

28. novembra

Geografické blokovanie: Rada chce odstrániť prekážky elektronického obchodu

Rada pre konkurencieschopnosť sa 28. novembra 2016 dohodla na návrhu nariadenia, ktorým sa zakazuje neodôvodnené geografické blokovanie medzi členskými štátmi. Hlavným cieľom návrhu je zabrániť diskriminácii spotrebiteľov a podnikov, pokiaľ ide o prístup k cenám, predaju alebo platobným podmienkam pri nákupe produktov a služieb v inom členskom štáte EÚ.

Rokovania medzi Radou, Parlamentom a Komisiou začnú po tom, ako Európsky parlament schváli svoju pozíciu.

28. júna

Vedúci predstavitelia EÚ vyzdvihli potrebu „prehlbovania“ jednotného digitálneho trhu

Európska rada vo svojich záveroch vyzvala ministrov, aby každoročne predkladali správu o pokroku dosiahnutom pri prehlbovaní jednotného trhu vrátane jeho digitálnej agendy, ktorá sa začala realizovať v júni 2017.

Ďalšie preskúmanie zo strany vedúcich predstaviteľov EÚ by sa malo uskutočniť počas samitu EÚ v júni 2018.

24. mája

Reforma ochrany údajov

Infografika – Nariadenie o ochrane údajov

V nariadení o ochrane údajov sa stanovujú práva dotknutých osôb a ustanovujú povinnosti tých, ktorí údaje spracúvajú, ako aj tých, ktorí nesú zodpovednosť za spracúvanie údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov nadobudlo účinnosť 24. mája 2016. Bude sa uplatňovať od 25. mája 2018. Týmto novým nariadením sa stanovuje osobitný právny základ pre ochranu osobných údajov, ktorá sa v Lisabonskej zmluve z roku 2009 uznáva ako základné právo podľa právnych predpisov EÚ.

Reforma ochrany údajov reaguje na rýchly technologický vývoj v oblasti toku a výmeny údajov stanovením práv, povinností a pravidiel dodržiavania súladu pre jednotlivcov a subjekty zapojené do spracúvania údajov.

5. mája 2016 tiež nadobudla účinnosť smernica o ochrane osobných údajov spracúvaných na účely presadzovania práva v trestných veciach. Členské štáty majú smernicu transponovať do vnútroštátneho práva do 6. mája 2018.

Táto smernica reaguje na rastúcu potrebu orgánov v členských štátoch spracúvať a vymieňať si údaje v rámci boja proti nadnárodnej trestnej činnosti a terorizmu. Jej cieľom je preto chrániť práva jednotlivcov a zároveň zaručiť vysokú úroveň verejnej bezpečnosti.

Týmito zmenami sa aktualizujú pravidlá smernice o ochrane údajov z roku 1995 a rámcové rozhodnutie o ochrane údajov v rámci policajnej a justičnej spolupráce z roku 2008.

2015

25. júna

Vedúci predstavitelia EÚ: jednotný digitálny trh môže podporovať inkluzívny rast

Vedúci predstavitelia EÚ na zasadnutí 25. – 26. júna 2015 vyjadrili podporu stratégii jednotného digitálneho trhu a uviedli, že by sa mala použiť na podporu inkluzívneho rastu vo všetkých regiónoch EÚ. Vyzvali, aby sa prijali opatrenia na riešenie fragmentácie trhu, vybudovanie potrebnej digitálnej infraštruktúry a podporu digitalizácie európskeho priemyslu.

Vedúci predstavitelia EÚ žiadali aj o urýchlené prijatie nových pravidiel v oblasti telekomunikácií, kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.

11. júna

Ministri telekomunikácií vyjadrili podporu digitalizovanému hospodárstvu

Ministri telekomunikácií rokovali na zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 11. – 12. júna 2015 o stratégii jednotného digitálneho trhu. Uvítali jej ciele a vyzdvihli význam digitalizovaného hospodárstva pri podpore rastu a zamestnanosti a posilňovaní konkurencieschopnosti EÚ.

Ministri vyzdvihli okrem iného:

 • úlohu digitalizácie pri stimulovaní podnikania a rastu MSP
 • potrebu posilniť kybernetickú bezpečnosť a budovať dôveru v elektronické služby
 • potrebu lepšej infraštruktúry a lepšieho širokopásmového pripojenia pre všetkých občanov
 • potrebu väčšej transparentnosti tvorby cien pre doručovanie balíkov v celej EÚ

Ministri tiež podčiarkli skutočnosť, že by mala existovať dobrá koordinácia na vnútroštátnej úrovni, aby sa zabezpečila účinná realizácia stratégie.

28. mája

Priority pre jednotný digitálny trh

Ministri pre konkurencieschopnosť vyzdvihli dôležitosť viacerých iniciatív v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu. Zdôraznili účelné pravidlá v oblasti autorských práv, aktualizáciu pravidiel elektronického obchodu a posilnenie dôvery spotrebiteľov, ich informovanosti a ochrany.

Ministri tiež trvali na tom, že sú potrebné opatrenia na posilnenie digitálnych zručností a pravidiel v oblasti ochrany údajov.

Stanovili viacero priorít:

 • vytváranie správnych podmienok pre malé a stredné podniky, a to predovšetkým začínajúce podniky
 • podpora digitalizácie európskeho priemyslu
 • používanie a rozširovanie používania elektronickej verejnej správy
 • zvýšenie investícií do digitálnej infraštruktúry a sietí
 • posúdenie vplyvu fiškálnych pravidiel na digitálne nástroje
 • zváženie zásad štandardného používania digitálnych nástrojov („digital by default“) v rámci všetkých nových právnych predpisov EÚ.

18. mája

Jednotný digitálny trh: audiovizuálne aspekty

Ministri kultúry rokovali o audiovizuálnych aspektoch stratégie jednotného digitálneho trhu. Podporili cezhraničnú prenosnosť obsahu, boj proti nezákonnému obsahu a potrebu nájsť správnu rovnováhu v oblasti autorských práv.

Ministri sa zhodli na tom, že existujúca smernica o audiovizuálnych mediálnych službách by sa mala prispôsobiť technologickým zmenám. V rámci tohto preskúmania by sa:

 • mala zaručiť sloboda médií a podpora kultúrnej rozmanitosti
 • mala zachovať zásada krajiny pôvodu (každý poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb patrí do jurisdikcie iba jedného členského štátu)
 • mal zefektívniť spôsob, akým členské štáty postupujú, keď sa stanú cieľom neprijateľného obsahu pochádzajúceho z iného členského štátu.