Vzdelávanie v záujme hospodárskeho rastu a začlenenia

Každá krajina je zodpovedná za svoj systém vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však zohráva kľúčovú podpornú úlohu. Nabáda k spolupráci a výmene osvedčených postupov medzi členskými štátmi a dopĺňa prácu a reformy na vnútroštátnej úrovni.

Kľúčové údaje

Podľa OECD:

 • 20 % pracovnej sily EÚ trpí závažným nedostatkom zručností vrátane nízkej úrovne gramotnosti a numerických zručností
 • 25 % dospelých Európanov nevie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie

Prečo je to dôležité?

Zabezpečiť, aby mali občania EÚ potrebné zručnosti na to, aby uspeli na trhu práce, má kľúčový význam pre zvýšenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti v EÚ. Aby to bolo možné dosiahnuť, v stratégii EÚ pre rast (Európa 2020) sa stanovili dva ciele, ktoré majú členské štáty splniť do roku 2020 v oblasti vzdelávania:

 • znížiť úroveň predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %
 • zabezpečiť, aby najmenej 40 % osôb vo veku 30 až 34 rokov dokončilo terciárne vzdelávanie

Vzdelávanie a odborná príprava môžu pomôcť aj pri predchádzaní chudobe a sociálnemu vylúčeniu, zaručení zachovávania ľudských a občianskych hodnôt a môžu pomôcť pri riešení všetkých foriem diskriminácie. Ministri EÚ sa v reakcii na teroristické útoky v Paríži a Dánsku zhodli na tom, že je potrebné:

 • zabezpečiť, aby deti a mladí ľudia získali občianske a medzikultúrne spôsobilosti
 • zlepšiť kritické myslenie a mediálnu gramotnosť
 • podporovať vzdelávanie znevýhodnených detí
 • podporovať medzikultúrny dialóg

V Rade

Vymedzenie cieľov európskej spolupráce

V roku 2009 prijala Rada strategický rámec pre vzdelávanie a odbornú prípravu (ET 2020). Rámec je úzko prepojený s cieľmi stanovenými v stratégii Európa 2020, pričom sa v ňom vymedzujú ciele a organizácia európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy do roku 2020.

V novembri 2015 prijali Rada a Európska komisia správu o pokroku dosiahnutom pri plnení týchto cieľov. V tejto správe sa tiež stanovuje pracovný program na najbližších 5 rokov so zameraním na šesť prioritných oblastí:

 • rozvíjanie relevantných a kvalitných zručností prostredníctvom celoživotného vzdelávania
 • presadzovanie inkluzívneho vzdelávania, rovnosti a nediskriminácie
 • otvorenejšie a inovatívnejšie vzdelávanie plne zohľadňujúce digitálnu éru
 • intenzívnejšia podpora pre učiteľov a školiteľov
 • zlepšenie transparentnosti zručností a kvalifikácií s cieľom uľahčiť ďalšie vzdelávanie a mobilitu
 • podpora udržateľných investícií, kvality a efektívnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy

Súčasné oblasti činnosti

1. Rozvíjanie relevantných a kvalitných zručností

Ako funguje európsky semester

Počas európskeho semestra krajiny EÚ koordinujú svoje hospodárske a fiškálne politiky, politiky zamestnanosti, ako aj iné politiky

V novembri 2015 predložila Európska komisia Rade ročný prieskum rastu na rok 2016, ktorým sa začína európsky semester na rok 2016. V prieskume sa poukázalo na to, aké je dôležité dať ľuďom potrebné zručnosti s cieľom stimulovať inováciu a konkurencieschopnosť a predchádzať nezamestnanosti. Vyzvala na reformy systémov vzdelávania a odbornej prípravy orientované na výkony.

Holandské predsedníctvo sa zameria aj na prepojenie vzdelávania, trhu práce a spoločnosti. Naplánovalo tematické diskusie a diskusiu ministrov v očakávaní nadchádzajúceho programu pre nové zručnosti pre Európu, ktorý pripraví Európska komisia.

2. Podpora inkluzívneho vzdelávania

V novembri 2015 prijala Rada závery o znižovaní miery predčasného ukončenia školskej dochádzky. Zdôraznila úlohu, ktorú zohrávajú:

 • rôzne formy znevýhodnenia, vrátane situácie detí z migračného prostredia, rómskych detí a detí s osobitnými potrebami
 • navrhovanie systémov a faktory vzdelávania, ako sú násilie a šikanovanie, vyučovacie metódy alebo učebné osnovy

Ministri vyzvali na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých mladých ľudí. Ministri vyzvali členské štáty a Komisiu, aby využili možnosti financovania, ktoré ponúkajú nástroje EÚ na podporu opatrení zameraných na zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky.

Taktiež v novembri 2015 rokovala Rada o stratégiách na integráciu ľudí z migrantského prostredia. Ministri sa vo všeobecnosti domnievajú, že je podstatné zamerať sa na:

 • zabezpečenie efektívneho učenia sa jazyka hostiteľskej krajiny
 • rýchle a účinné hodnotenie a uznávanie predchádzajúcich kvalifikácií
 • systematickú podporu spoločných európskych hodnôt
 • prípravu učiteľov, študentov a rodičov na väčšiu rozmanitosť na školách

Holandské predsedníctvo sa zameria aj na podporu občianstva a základných hodnôt prostredníctvom vzdelávania, a to v nadväznosti na Parížske vyhlásenie (marec 2015).