Energetická únia pre Európu

Cieľom balíka pre energetickú úniu je zabezpečiť cenovo dostupnú, bezpečnú a udržateľnú energiu pre Európu a jej občanov. Osobitné opatrenia sa týkajú piatich kľúčových oblastí, medzi ktoré patria energetická bezpečnosť, energetická efektívnosť a eliminácia emisií uhlíka.

Balík pre energetickú úniu, ktorý Európska komisia navrhla v roku 2015, spočíva na troch pilieroch:

 • rámcová stratégia, v ktorej sa podrobne uvádzajú ciele a konkrétne kroky pre vytvorenie energetickej únie
 • vízia EÚ v súvislosti s globálnou Parížskou dohodou o zmene klímy
 • plán na dosiahnutie cieľa prepojenia elektrizačných sústav na úrovni 10 % do roku 2020

Energetika EÚ v číslach

 • EÚ dováža 53 % všetkej energie, ktorú spotrebuje
 • šiestim členským štátom zabezpečuje celý dovoz plynu jediný vonkajší dodávateľ
 • 75 % budov v EÚ je energeticky neefektívnych
 • 94 % dopravy využíva ropné produkty, z ktorých sa 90 % dováža
 • veľkoobchodné ceny sú v prípade elektriny o 30 % a v prípade plynu o viac ako 100 % vyššie než v USA

  Zdroj: Európska komisia

Prečo ju potrebujeme?

Energetická únia pomôže stimulovať hospodárstvo EÚ, jej bezpečnosť a jej záväzok bojovať proti zmene klímy.

EÚ musí znížiť svoje výdavky na dovoz energie. Náklady na ňu tvoria okolo 400 miliárd EUR ročne, čo z EÚ robí najväčšieho dovozcu energie na svete. Okrem toho mnoho členských štátov vo veľmi vysokej miere závisí od obmedzeného počtu dodávateľov. Stávajú sa tak zraniteľnými z hľadiska prerušenia dodávok energie.

Okrem toho musí EÚ splniť ciele rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, ktoré sa zameriavajú na fosílne palivá, ako aj emisie skleníkových plynov.

Európska únia musí navyše zmodernizovať starnúcu energetickú infraštruktúru, v plnom rozsahu integrovať svoje trhy s energiou a zabezpečiť koordináciu vnútroštátnych cien energie.

Vytvorenie plne funkčnej energetickej únie prinesie spotrebiteľom a podnikom v EÚ väčší výber a nižšie ceny.

2017

9. októbra

Rada prijala nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu

Revidované nariadenie o opatreniach na zaručenie bezpečnosti dodávok plynu nadobudne v nadväznosti na jeho prijatie Radou účinnosť štvrtým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Hlavným účelom nariadenia je posilniť energetickú bezpečnosť Európskej únie, znížiť jej závislosť od dodávok energie z iných krajín a umožniť, aby rýchlejšie a efektívnejšie riešila akékoľvek krízy dodávok plynu.

Prispeje tiež k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu s energiou.

Okrem toho pomôže pri budovaní väčšej dôvery a solidarity tak v rámci EÚ, ako aj medzi EÚ a jej partnermi z Energetického spoločenstva.

26. apríla

Rada prijala nariadenie o energetickom označovaní

Nové nariadenie o energetickom označovaní umožní zákazníkom získať viac informácií o energetickej účinnosti a spotrebe domácich spotrebičov. Pomôže im to znížiť náklady na energiu a prispieť k zmierneniu dopytu po nej.

Konečným cieľom nariadenia je zabezpečiť splnenie hlavných cieľov Európskej únie na obdobie do roku 2020 a cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.

Ministri sa vo všeobecnosti zhodli na tom, že zvyšovanie energetickej efektívnosti bude veľkým prínosom z environmentálneho aj energetického hľadiska.

Viaceré členské štáty však upozornili na osobitné vnútroštátne okolnosti a na to, že je dôležité, aby sa po roku 2020 zohľadnili dlhodobé opatrenia, ktoré sa už začali vykonávať.

Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku sa dohodla aj na svojej pozícii týkajúcej sa dvoch revidovaných smerníc o:

 • zvýšení energetickej efektívnosti – v záujme zabezpečenia pokroku pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky
 • energetickej hospodárnosti budov – v záujme zvýšenia úspor energie a zaistenia lepších podmienok na život

24. apríla

Predbežná dohoda o bezpečnosti dodávok plynu

Rada a Európsky parlament dosiahli dočasnú dohodu o revidovanom nariadení o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu.

Hlavné nové prvky nariadenia sú:

 • posilnená regionálna spolupráca a koordinácia vychádzajúca zo skupín členských štátov vymedzených na základe posúdenia rizika
 • regionálne preventívne akčné plány a núdzové plány, ako aj regionálne posúdenia rizík, ktoré vypracujú členské štáty
 • mechanizmus solidarity pre extrémne krízové scenáre
 • zvýšené monitorovanie ustanovení v zmluvách o dodávkach plynu
 • osobitné povinnosti členských štátov EÚ voči Energetickému spoločenstvu, ako aj právomoci Komisie koordinovať uplatňovanie právneho rámca medzi EÚ a Energetickým spoločenstvom

27. februára

Čistá energia pre všetkých Európanov

Ministri vyjadrili svoje prvé reakcie na balík legislatívnych návrhov Komisie o čistej energii pre všetkých Európanov. Uvedená iniciatíva má tri hlavné ciele:

 • stanoviť energetickú efektívnosť za prvoradú
 • dosiahnuť svetové prvenstvo v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov
 • zabezpečiť spravodlivé podmienky pre spotrebiteľov

Balík týkajúci sa čistej energie obsahuje návrhy v dôležitých oblastiach, ako sú koncepcia trhu s elektrinou, energetická efektívnosť, bezpečnosť dodávok, energie z obnoviteľných zdrojov a pravidlá riadenia.

Celkovým cieľom stratégie je transformácia EÚ na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2030. Ministri uznali význam týchto právnych predpisov a zdôraznili, že je potrebné, aby sa v súvislosti so všetkými návrhmi dosiahol pokrok.

2016

5. decembra

Rada pre energetiku rokovala o bezpečnosti dodávok plynu

Rada rokovala o návrhu nariadenia o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu v celej EÚ.

Cieľom uvedeného nariadenia je vytvoriť nákladovo efektívny regionálny rámec EÚ, prostredníctvom ktorého bude možné znížiť vplyv prípadného prerušenia dodávok plynu. Ministri EÚ dospeli ku kompromisu v týchto hlavných otázkach:

 • regionálna spolupráca: založená na skupinách členských štátov určených na základe hlavných rizík pre dodávky plynu do EÚ
 • výmena informácií: dlhodobé zmluvy, ktoré sa vzťahujú na najmenej 40 % ročnej spotreby plynu v členskom štáte EÚ, sa oznámia Európskej komisii a vnútroštátnym orgánom
 • solidarita: členské štáty môžu pri výpočte kompenzácie zohľadniť rozdiely medzi jednotlivými krajinami

20. – 21. októbra

Európska rada vyzvala k dobudovaniu energetickej únie

Európska rada vyzvala, aby sa energetická únia dobudovala a zrealizovala do roku 2018.

6. – 7. júna

Pozícia k výmene informácií v súvislosti s dohodami v oblasti energetiky

Rada sa dohodla na všeobecnom smerovaní k návrhu rozhodnutia o ustanovení mechanizmu výmeny informácií o medzinárodných dohodách v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a krajinami mimo EÚ.

Táto iniciatíva je jedným zo základných kameňov stratégie energetickej únie. Jej cieľom je:

 • zlepšiť fungovanie vnútorného trhu s energiou
 • zvýšiť transparentnosť a konzistentnosť vonkajších vzťahov EÚ v oblasti energetiky
 • posilniť jej rokovaciu pozíciu s tretími krajinami

Rada tiež rokovala o návrhu revidovaného nariadenia o zaistení bezpečnosti dodávok plynu minimalizáciou dôsledkov ich prípadných prerušení. Súvisiace opatrenia majú za cieľ zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi. Vychádzajú z výsledkov, ktoré sa dosiahli v rámci vnútorného trhu s energiou. Hlavné navrhované zmeny sú:

 • rozsiahlejšia regionálna spolupráca a koordinácia
 • regionálne preventívne akčné plány a núdzové plány, ako aj regionálne posúdenia rizík
 • nová zásada solidarity pre prípad extrémnych krízových scenárov
 • prísnejšie povinnosti na zabezpečenie dostupnosti potrebnej infraštruktúry

17. – 18. marca

Záväzok znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ

Európska rada zdôraznila záväzok EÚ znížiť emisie skleníkových plynov na vnútornej úrovni.

Vedúci predstavitelia EÚ tiež sľúbili zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov a zlepšiť energetickú efektívnosť, ako sa dohodlo na zasadnutí Európskej rady v októbri 2014.

2015

17-18 December

European Council assessed the Energy Union progress

The European Council assessed progress in building the Energy Union and called for:

 • swift submission of the relevant legislative proposals in line with its previous guidance
 • full implementation of the legislation on renewable energy, energy-efficiency and other measures, such as improved investment opportunities, in order to meet the 2020 target
 • preparation of an integrated strategy on research, innovation and competitiveness

12. decembra

Zmena klímy: dosiahnutie Parížskej dohody

Počas Parížskej konferencie o zmene klímy, ktorá sa konala od 30. novembra do 12. decembra, sa dosiahla nová celosvetová dohoda o zmene klímy.

Súčasťou tejto dohody je akčný plán, ktorý sa zameriava na obmedzovanie globálneho otepľovania „výrazne pod“ 2 °C a podporu úsilia o jeho ďalšie obmedzovanie až na 1,5 °C.

26. novembra

Pokrok v oblasti riadenia a energetickej efektívnosti

Rada prijala závery o systéme riadenia energetickej únie. Jej cieľom je usmerňovať prácu Komisie.

Systémom riadenia sa monitoruje celkový pokrok EÚ pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy. Vzťahuje sa na päť širších oblastí:

 • energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera
 • vnútorný trh s energiou
 • zníženie spotreby energie prostredníctvom energetickej efektívnosti
 • dekarbonizácia hospodárstva
 • výskum, inovácia a konkurencieschopnosť

Ministri EÚ tiež schválili všeobecné smerovanie k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti.

Energetické štítky pomáhajú spotrebiteľom pri výbere energeticky účinných výrobkov. Prispievajú tiež k celkovému zníženiu spotreby energie na úrovni EÚ tým, že zákazníkom umožňujú prijímať informované rozhodnutia.

Hlavným cieľom návrhu je podporiť inováciu a výrobu energeticky účinnejších výrobkov.

8. júna

Závery o realizácii energetickej únie

Rada prijala závery o realizácii rámcovej stratégie pre energetickú úniu.

Zamerala sa na to, ako poskytnúť spotrebiteľom – domácnostiam aj podnikom – bezpečnú, udržateľnú a cenovo dostupnú energiu. Vyzvala tiež na podporu potrebných investícií v odvetví energetiky.

Ministri sa dohodli na podstatných prvkoch energetickej politiky EÚ:

 • rozmanitosť dodávateľských trás a zdrojov
 • regionálna spolupráca
 • trh s energiou
 • rozvoj infraštruktúry

Ministri pre energetiku posúdili aj vykonávanie stratégie energetickej bezpečnosti a diskutovali o jej budúcom vývoji, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok.

19. – 20. marca

Európska rada rokovala o energetickej bezpečnosti a transparentnosti

Európska rada sa dohodla na prvých krokoch potrebných na vytvorenie energetickej únie. Lídri EÚ sa vo svojich rokovaniach zamerali na energetickú bezpečnosť a transparentnosť. Všetky zmluvy o dodávkach plynu by preto:

 • mali byť v súlade s právom EÚ
 • mali byť transparentnejšie
 • nemali mať negatívny vplyv na energetickú bezpečnosť Európy

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ sa tiež dohodli na rozvoji inovatívnych stratégií zameraných na novú generáciu energie z obnoviteľných zdrojov, na zvýšení energetickej efektívnosti a na zintenzívnení diplomatického úsilia EÚ v oblasti klímy v záujme úspešnosti Parížskej dohody.

6. marca

Návrh o energetickej únii je na dobrej ceste

Ministri EÚ pre životné prostredie rokovali o aspektoch balíka opatrení pre energetickú úniu týkajúcich sa politiky v oblasti klímy, najmä dekarbonizácie hospodárstva.

Ministri poukázali na to, že dekarbonizácia by mala byť súčasťou rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, ktorý už Európska rada odsúhlasila v októbri 2014.

Ministri sa zhodli na tom, že systém obchodovania s emisiami (ETS) je kľúčový pre dosiahnutie cieľa EÚ, ktorým je zníženie emisií do roku 2030.

Výsledky rokovaní ministrov životného prostredia poslúžili ako všeobecný podklad pre diskusiu o energetickej únii na zasadnutí Európskej rady 19. – 20. marca.

5. marca

Prvá diskusia o balíku opatrení pre energetickú úniu

Na zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE) sa uskutočnila výmena názorov na návrh Európskej komisie týkajúci sa strategického rámca pre energetickú úniu. Ministri rokovali najmä o otázkach, ako napríklad:

 • energetická bezpečnosť
 • dobudovanie vnútorného trhu s energiou
 • energetická efektívnosť
 • dekarbonizácia hospodárstva
 • konkurencieschopnosť

Ministri vyjadrili opatrnosť, pokiaľ ide o zvýšenie transparentnosti zmlúv týkajúcich sa medzivládnych dohôd a obchodných dodávok. Zdôraznili tiež, že je potrebné rešpektovať vnútroštátne právomoci členských štátov týkajúce sa ich rozhodnutí v oblasti energetiky.

V Rade sa okrem toho uskutočnila diskusia o smerovaní týkajúca sa vývoja a priorít v oblasti energetickej infraštruktúry.

25. februára

Európska komisia predložila návrh o energetickej únii

Cieľom balíka pre energetickú úniu, ktorý predložila Európska komisia, je dobudovať jednotný trh s energiou a zároveň zreformovať produkciu, prepravu a spotrebu energie v Európe.

Balík zahŕňa tri „oznámenia“ týkajúce sa:

 • rámcovej stratégie pre energetickú úniu, jej cieľov a konkrétnych krokov
 • opatrení potrebných na dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečenie – do roku 2020 – cezhraničného prepojenia elektrizačných sústav na úrovni 10 %
 • vízie EÚ na Parížsku konferenciu o zmene klímy konanú od 30. novembra do 12. decembra 2015

2014

18. decembra

Vedúci predstavitelia EÚ požiadali o predloženie návrhu týkajúceho sa energetickej únie

Vedúci predstavitelia EÚ požiadali Európsku komisiu, aby predložila návrh týkajúci sa európskej energetickej únie s cieľom prepojiť siete cez hranice, zlepšiť energetickú bezpečnosť Európy a znížiť jej emisie.

23. – 24. októbra

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030

Európska rada zdôraznila svoju výzvu na vytvorenie energetickej únie, prostredníctvom ktorej by sa poskytovala cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná energia.

Zároveň odporučila ďalšie opatrenia na zníženie energetickej závislosti EÚ a zvýšenie bezpečnosti jej dodávok elektriny a plynu.

Vedúci predstavitelia EÚ sa dohodli na rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030. Schválili štyri ciele:

 • záväzný cieľ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 40 % v porovnaní s rokom 1990
 • do roku 2030 dosiahnuť, aby energia z obnoviteľných zdrojov predstavovala najmenej 27 % energetickej spotreby
 • zlepšiť energetickú efektívnosť o 27 %
 • dobudovať vnútorný trh s energiou

26. – 27. júna

Európska rada: energetická únia je strategickým cieľom EÚ

Európska rada stanovila vytvorenie energetickej únie ako jeden z piatich hlavných cieľov európskeho strategického programu, v ktorom sa vymedzujú priority EÚ na nadchádzajúce roky.

Cieľ energetickej únie má tri aspekty:

 • poskytovať cenovo dostupnú energiu pre podniky a spotrebiteľov
 • zabezpečiť energiu pre všetky krajiny EÚ znížením energetickej závislosti EÚ
 • vyrábať viac ekologickej energie a pokračovať v boji proti zmene klímy