6 úspešných vĺn rozširovania EÚ

 • 2013: Chorvátsko
 • 2007: Bulharsko a Rumunsko
 • 2004: Česká republika, Cyprus, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko
 • 1995: Rakúsko, Fínsko a Švédsko
 • 1986: Portugalsko a Španielsko
 • 1981: Grécko
 • 1973: Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo

Rozširovanie je proces, v rámci ktorého krajiny vstupujú do Európskej únie.

Ako prebieha rozširovanie EÚ?

Každá európska krajina, ktorá rešpektuje hodnoty EÚ uvedené v Zmluve o Európskej únii (ZEÚ) a zaväzuje sa ich podporovať, môže podať žiadosť o členstvo v EÚ.

Prístupové kritériá

Prvým krokom pre krajinu je splnenie prístupových kritérií. Tieto kritériá boli určené na zasadnutí Európskej rady v Kodani v roku 1993 a často sa označujú aj ako kodanské kritériá.

Kodanské kritériá stanovujú viacero demokratických, hospodárskych a politických podmienok pre krajiny, ktoré sa chcú pripojiť k EÚ:

 • stabilné inštitúcie zaručujúce demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochranu menšín
 • fungujúce trhové hospodárstvo a schopnosť zvládať hospodársku súťaž a trhové sily v rámci EÚ
 • schopnosť prevziať a účinne plniť záväzky vyplývajúce z členstva vrátane cieľov politickej, hospodárskej a menovej únie

EÚ tiež musí byť schopná nových členov integrovať.

Výhody rozširovania EÚ

 • zvýšená prosperita všetkých členských štátov: 3-krát viac obchodných výmen medzi starými a novými členskými štátmi, 5-krát viac medzi novými členskými štátmi
  • väčšia stabilita v Európe
  • väčší význam EÚ v rámci globálnych záležitostí

  Začiatok rokovaní o členstve

  Srbsko – január 2014
  Čierna Hora – jún 2012
  Turecko – október 2005

  Kandidátske krajiny

  Albánsko – jún 2014
  bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko – december 2005

  Potenciálne kandidátske krajiny

  Bosna a Hercegovina – žiadosť podaná vo februári 2016
  Kosovo*

  * Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

  Stratégia rozširovania

  Politika rozširovania EÚ sa naďalej riadi obnoveným konsenzom v otázke rozširovania, ktorý bol schválený na zasadnutí Európskej rady v decembri 2006. Vedúci predstavitelia EÚ sa dohodli na stratégii založenej na:

  • konsolidácii záväzkov EÚ týkajúcich sa prebiehajúcich prístupových rokovaní
  • spravodlivej a dôslednej podmienenosti vo všetkých fázach rokovaní s kandidátskymi krajinami
  • väčšej transparentnosti a lepšej komunikácii na zabezpečenie širokej a trvalej podpory verejnosti
  • kapacite EÚ integrovať nových členov

  Západný Balkán

  Na zasadnutí Európskej rady v Solúne, ktoré sa uskutočnilo 19. a 20. júna 2003, sa potvrdilo odhodlanie plne podporovať európsku perspektívu krajín západného Balkánu.

  Na zasadnutí Európskej rady v decembri 2006 vedúci predstavitelia EÚ potvrdili, že budúcnosť krajín západného Balkánu leží v Európskej únii.

  Krajiny západného Balkánu sa stanú neoddeliteľnou súčasťou EÚ po úplnom splnení:

  • prístupových kritérií
  • podmienok stanovených v rámci procesu stabilizácie a pridruženia (PSP)

  V Rade

  Rada pre všeobecné záležitosti (GAC) ustanovuje proces rozširovania EÚ a prístupové rokovania a dohliada nad nimi. Ak určitá krajina podá žiadosť o vstup do EÚ, Rada vyzve Európsku komisiu, aby k tejto žiadosti predložila stanovisko.

  Na základe rozhodnutí GAC sa začne proces technického hodnotenia, ktorým sa určí, či:

  • krajina spĺňa všetky kritéria potrebné na to, aby sa mohla považovať za oficiálneho kandidáta na členstvo v EÚ
  • sa môžu začať a úspešne ukončiť formálne rokovania o členstve
  • kandidátska krajina môže vstúpiť do EÚ

  Všetky rozhodnutia prijaté v Rade pre všeobecné záležitosti s cieľom zhodnotiť pokrok, ktorý dosiahli kandidátske krajiny, si vyžadujú jednomyseľný súhlas všetkých 28 členských štátov EÚ

  Rada pre všeobecné záležitosti každý december vyhodnocuje priebeh procesu rozširovania. Rokovania a všetky prípadné rozhodnutia vyplývajú z výročnej stratégie rozširovania Komisie a z jednotlivých správ o pokroku každej krajiny v rámci procesu rozširovania. Zverejňujú sa zvyčajne v októbri.

  Najnovšie rozhodnutia

  2016

  Rada pre všeobecné záležitosti rokovala 13. decembra 2016 o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia, pričom predsedníctvo následne skonštatovalo, že sa nedosiahol konsenzus na prijatie záverov Rady o tejto otázke. Predsedníctvo preto vypracovalo súbor záverov, ktorý si počas diskusie získal podporu veľkej väčšiny delegácií.

  2015

  Rada prijala 15. decembra 2015 závery o:

  • politike rozširovania EÚ týkajúcej sa Turecka, Čiernej Hory a Srbska
  • procese stabilizácie a pridruženia EÚ – západný Balkán týkajúcom sa bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Albánska, Bosny a Hercegoviny a Kosova

  V záveroch sa potvrdzuje odhodlanie Rady pokračovať v procese rozširovania a zasadzovať sa o európsku perspektívu krajín západného Balkánu.