Opravné rozpočty EÚ na rok 2017

Opravné rozpočty slúžia na to, aby sa rozpočet EÚ v priebehu roka prispôsobil novým situáciám.

Úpravy môžu byť potrebné na strane výdavkov ročného rozpočtu, aby sa pokryli napríklad nové potreby vyplývajúce z prírodných katastrof v členských štátoch. Môžu tiež byť potrebné na zníženie rozpočtových prostriedkov, a teda zohľadnenie plnenia rozpočtu, ktoré je nižšie, ako sa predpokladalo.

Úpravy sa môžu vykonať aj v súvislosti s rozpočtovými údajmi, ktoré sa týkajú pracovníkov. Pomocou úprav sa môže začleniť prebytok rozpočtu z predchádzajúceho roka alebo aktualizovať odhadovaný príjem z rôznych druhov zdrojov.

Tieto úpravy sú známe ako „opravné rozpočty“ a prijíma ich Rada EÚ a Európsky parlament na základe „návrhu opravného rozpočtu“, ktorý predkladá Komisia.

Opravné rozpočty na rok 2017

Opravný rozpočet č. 1

Schválila sa ním pomoc vo výške 70,4 milióna EUR v záväzkoch a platbách z Fondu solidarity EÚ určená pre Spojené kráľovstvo, Cyprus a Portugalsko na opravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami.

Spojené kráľovstvo dostane v súvislosti s povodňami v decembri 2015 a januári 2016 pomoc vo výške 60,3 milióna EUR. Cyprus, ktorý od októbra 2015 do júna 2016 trápili suchá a požiare, dostane 6,57 milióna EUR. Portugalsko zasiahli v auguste 2016 požiare a dostane 3,53 milióna EUR. Finančná pomoc pre Cyprus sa pripočíta k pomoci vo výške viac než 700 000 EUR a pre Portugalsko vo výške takmer 400 000 EUR, ktoré tieto krajiny dostali vo forme zálohových platieb z rozpočtu EÚ na rok 2016.

Opravný rozpočet č. 2

Do rozpočtu na rok 2017 sa začlenil prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu na rok 2016.

Plnenie rozpočtu v roku 2016 vykazuje prebytok vo výške približne 6,4 miliardy EUR. Nie sú v ňom zahrnuté príspevky od krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) v rámci dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Opravný rozpočet č. 3

Mal dvojaký účel:

  • vyčlenilo sa v ňom 500 miliónov EUR dodatočných viazaných rozpočtových prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktoré schválili Európsky parlament a Rada
  • zahŕňal úpravu súvisiacu s plánmi na zriadenie Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a spoločného podniku SESAR 2 pre vysokovýkonnú leteckú dopravu v Európe.

Opravný rozpočet č. 4

Bol pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) vo výške takmer 1,2 miliardy EUR, ktorá je určená na pomoc Taliansku po sérii zemetrasení, ku ktorým došlo od augusta 2016 do januára 2017 v regiónoch Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria.

Týmito finančnými prostriedkami by sa mali pokryť rozpočtové potreby uvedenej mobilizácie po odpočítaní zálohy vo výške 30 miliónov EUR vyplatenej v roku 2016.

Návrh opravného rozpočtu č. 5

Cieľom tohto návrhu, ktorý ešte nebol schválený, je:

  • financovať Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) v nadväznosti na prijatie príslušného právneho základu zo strany Európskeho parlamentu a Rady
  • zohľadniť výsledky revízie nariadenia o VFR v polovici trvania, pokiaľ ide o zvýšenie ročnej sumy rezervy na núdzovú pomoc (EAR) z 280 miliónov EUR na 300 miliónov EUR v cenách roku 2011.

Celkovo by sa týmto NOR navýšili viazané rozpočtové prostriedky o 297,8 milióna EUR, zatiaľ čo výška platobných rozpočtových prostriedkov zostáva nezmenená.