TAC a rybolovné možnosti

2016

Ministri boli 16. júna 2015 na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo informovaní o oznámení Komisie o rybolovných možnostiach na rok 2016.

Viaceré členské štáty uznali celkové zlepšenie stavu rybolovných zdrojov uvedené v oznámení. Zároveň poukázali na to, že je dôležité vypracovať viacročné plány zamerané na viacero druhov rýb. Mnohé delegácie tiež zdôraznili dôsledky novej spoločnej rybárskej politiky (SRP) pre rybolovné možnosti na rok 2016, a najmä povinnosť vylodiť úlovky, ktorá sa budúci rok rozšíri na druhy rýb žijúce pri morskom dne v Severnom mori a v atlantických vodách EÚ.

Pri stanovovaní rybolovných možností na rok 2016 bolo potrebné zohľadniť vplyv rybárskych flotíl na populácie (rybolovná úmrtnosť). Niekoľko krajín uviedlo, že to znamená prejsť na úroveň, ktorá umožní, aby sa populácie mohli obnoviť na takú úroveň biomasy, pri akej je možné dosiahnuť maximálny udržateľný výnos (MSY) pri zohľadnení sociálno-ekonomických faktorov.

Baltské more

Komisia predložila v kontexte uvedeného oznámenia návrh rybolovných možností v Baltskom mori na rok 2016. Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo dosiahla politickú dohodu o uvedených rybolovných možnostiach pre členské štáty 22. októbra 2015. Ministri rozhodli o maximálnych množstvách rýb z jednotlivých populácií, ktoré možno vyloviť v tomto mori.

Spoločná rybárska politika

Riadenie rybárstva sa ustanovuje v spoločnej rybárskej politike (SRP). Cieľom SRP je zabezpečiť najneskôr do roku 2020 vysoké dlhodobé výnosy rybolovu všetkých populácií. Okrem toho je jej cieľom obmedziť nechcené úlovky a odhadzovanie úlovkov na minimum alebo ich úplne odstrániť.

Hlavné populácie a Čierne more

Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo dosiahla 15. decembra 2015 dohodu o rybolovných možnostiach na rok 2016 pre populácie v Atlantickom oceáne, Severnom mori, v rámci medzinárodného rybolovu, na ktorom sa zúčastňujú plavidlá EÚ, a v Čiernom mori.

Ministri rozhodli o celkovom povolenom výlove (TAC) z konkrétnych populácií, ktorý možno vyloviť v rôznych rybolovných zónach. Tento celkový povolený výlov sa rozdeľuje na čiastkové rybolovné kvóty pre jednotlivé členské štáty.

Decembrovou dohodou sa ukončil proces stanovovania rybolovných možností na rok 2016.

2017

Ministri si na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 27. júna 2016 vymenili názory na oznámenie Komisie o konzultácii o rybolovných možnostiach na rok 2017.

Členské štáty vo všeobecnosti toto oznámenie uvítali, zobrali na vedomie celkové zlepšenie stavu rybolovných zdrojov a zdôraznili, že je potrebné zlepšiť komunikáciu o úsilí v EÚ zameranom na zníženie úrovne rybolovu.

Niektoré delegácie podporili dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu (MSY) do roku 2017 pri čo najvyššom počte populácií s ohľadom na sociálno-ekonomické faktory. Viaceré členské štáty tiež poukázali na to, že plnenie povinnosti vylodiť úlovky by v blízkej budúcnosti mohlo byť problematické, najmä pokiaľ ide blokačné druhy.

Baltské more

Rada sa 10. októbra 2016 dohodla na celkových povolených výlovoch na rok 2017 pre desať komerčne najvýznamnejších populácií rýb v Baltskom mori. Dohoda zahŕňa zvýšenie množstva úlovkov platesy veľkej, sleďa atlantického a lososa atlantického vo väčšine oblastí. Ministri rozhodli aj o malom náraste množstva úlovkov šproty severnej a o nezvýšení množstva úlovkov lososa atlantického v hlavnej časti, ako aj o zníženiach úlovkov pre východnú a západnú populáciu tresky škvrnitej, sleďa atlantického v Rižskom zálive a lososa atlantického vo Fínskom zálive.

Dohoda týkajúca sa Baltského mora pripravila pôdu pre ďalšie rokovania o TAC pre hlbokomorský rybolov a rybolov v Severnom mori, ktoré sa uskutočnia neskôr v tomto roku.

Hlbokomorské populácie

Rada dosiahla 14. novembra 2016 politickú dohodu o rybolovných možnostiach pre hlbokomorské populácie na roky 2017 a 2018.

Jednomyseľná dohoda sa týka celkového povoleného výlovu (TAC) a kvót napríklad pre tieto populácie rýb: hlbokomorských žralokov, stuhochvosta čierneho, dlhochvosta tuponosého a dlhochvosta berglaxa, beryxov, pagela bledého a mieňovca európskeho.

Hlavné populácie a Čierne more

Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo dosiahla 12. – 13. decembra 2016 dohodu o obmedzení výlovu na rok 2017 pre hlavné populácie rýb, ktoré sa komerčne využívajú v Atlantickom oceáne a Severnom mori a v rámci medzinárodného rybolovu, na ktorom sa zúčastňujú plavidlá EÚ.

Rada tiež dosiahla dohodu o rybolovných možnostiach pre desať komerčne najvýznamnejších populácií rýb v Čiernom mori na rok 2017.