Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Príjmy EÚ: vlastné zdroje

Vlastné zdroje: príjmy EÚ

Vlastné zdroje EÚ – príjmy EÚ – prehľad

Vlastné zdroje EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020

Vlastné zdroje EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 v skratke

Pravidlá týkajúce sa vlastných zdrojov tvoria jednu z troch navzájom súvisiacich zložiek rozpočtového systému EÚ. Ďalšími dvoma zložkami sú:

Pravidlá EÚ týkajúce sa vlastných zdrojov vymedzujú rôzne druhy príjmov EÚ, metódy ich výpočtu a ich sprístupňovanie.

V pravidlách EÚ týkajúcich sa vlastných zdrojov sa stanovuje:

1. Strop

Toto je maximálny objem vlastných zdrojov, ktoré EÚ môže v priebehu roka získať. Strop sa vyjadruje ako percentuálny podiel hrubého národného dôchodku (HND) EÚ a je preto závislý od hospodárskej situácie v EÚ.

2. Rôzne typy vlastných zdrojov

tradičné vlastné zdroje: hlavne clá a odvody z produkcie cukru
vlastné zdroje založené na dani z pridanej hodnoty: z harmonizovaného vymeriavacieho základu DPH každého členského štátu sa vyberá jednotná sadzba vo výške 0,3 %; zdaniteľný vymeriavací základ DPH je však pre každú krajinu obmedzený na 50 % hrubého národného dôchodku (HND)
vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku (HND): na výdavky, ktoré nie sú pokryté inými vlastnými zdrojmi, sa vyberá štandardný percentuálny podiel HND každého členského štátu

3. Korekcie

Účelom korekcií je kompenzovať alebo korigovať rozpočtové nerovnováhy niektorých členských štátov.

Všetky druhy korekcií, bez ohľadu na to, či ide o výdavky alebo príjmy, sa riadia dvoma zásadami:

1. Výdavková politika je v podstate hlavným prostriedkom riešenia otázky rozpočtových nerovnováh.
2. Každý členský štát, ktorý je vystavený nadmernej rozpočtovej záťaži vo vzťahu k jeho relatívnej prosperite, môže mať prospech z korekcie vo vhodnom čase.

Ostatné zdroje príjmov EÚ

Existujú aj ďalšie zdroje príjmov, ako sú napríklad dane z miezd zamestnancov EÚ, príspevky nečlenských krajín EÚ na niektoré programy a pokuty uložené spoločnostiam, ktoré porušili predpisy o hospodárskej súťaži.

Úloha Rady

Rada prijíma mimoriadnymi legislatívnymi postupmi legislatívne akty, ktorými upravuje vlastné zdroje EÚ, pričom tieto postupy sa v závislosti od jednotlivých aktov menia.

Niektoré akty musí Rada po porade s Európskym parlamentom prijať jednomyseľne.
Iné prijíma Rada kvalifikovanou väčšinou po získaní súhlasu Európskeho parlamentu alebo po porade s Parlamentom a Dvorom audítorov.

Návrhy týchto právnych aktov predkladá Európska komisia. Pred prijatím ich možno meniť.

Pokiaľ ide o rokovania s Európskym parlamentom o kľúčových prvkoch vlastných zdrojov, Radu EÚ zvyčajne usmerňuje Európska rada. Rokovania sa zvyčajne spoja s rokovaniami o viacročnom finančnom rámci.