Regulácia obchodu zo strany EÚ

Infografika – Nástroje EÚ na ochranu obchodu

EÚ pracuje na prvom zásadnom prehodnotení svojich nástrojov na ochranu obchodu od roku 1995

Európska únia chce zabezpečiť, aby sa všetky dovážané výrobky v EÚ predávali za spravodlivú a primeranú cenu. To je dôvod, prečo po prvýkrát za viac ako 20 rokov zásadným spôsobom reviduje svoje nástroje na ochranu obchodu.

Regulácia obchodu vo forme nástrojov na ochranu obchodu je prostriedkom na ochranu výrobcov EÚ pred škodami a na boj proti nekalej hospodárskej súťaži zo strany zahraničných spoločností, ako je napríklad dumping a subvencovanie.

Členské štáty sa snažia zabezpečiť, aby nástroje EÚ na ochranu obchodu boli schopné čeliť novým výzvam v meniacom sa hospodárskom prostredí. Hlavný cieľ je trojaký:

  • ochrana európskych pracovných miest
  • zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže na otvorených trhoch
  • zachovanie voľného obchodu

Pokiaľ ide o najnovší vývoj v oblasti právnych predpisov, Rada a Európsky parlament sa v októbri 2017 dohodli na novej antidumpingovej metodike.

Modernizácia nástrojov EÚ na ochranu obchodu

Antidumpingová metodika

Rada a Parlament dosiahli 3. októbra 2017 politickú dohodu, ktorou sa zavedú nové pravidlá na posilnenie schopnosti EÚ chrániť svojich výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami.

Nová antidumpingová metodika sa zameriava na zisťovanie a nápravu prípadov, keď sa ceny dovážaných výrobkov umelo znižujú zasahovaním štátu. Je predmetom návrhu Európskej komisie z novembra 2016, na ktorom sa pracuje súbežne so širšou revíziou nástrojov EÚ v oblasti ochrany obchodu.

Zavádzané zmeny budú zahŕňať:

  • odstránenie predchádzajúceho rozlišovania medzi trhovými a netrhovými hospodárstvami pri výpočte dumpingu
  • preukázanie „závažného narušenia trhu“ medzi predajnou cenou výrobku a jeho výrobnými nákladmi
  • zohľadnenie sociálnych a environmentálnych noriem pri identifikácii dumpingových situácií

Narušenie trhu sa určí na základe kritérií, medzi ktoré patria napríklad štátne politiky a vplyv štátu, rozšírená prítomnosť podnikov vo vlastníctve štátu, diskriminácia v prospech domácich spoločností a nedostatočná nezávislosť finančného sektora.

Nové pravidlá sú z hľadiska krajín sformulované neutrálne a v plnom súlade s povinnosťami EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Budú sa uplatňovať len na prípady, ktoré sa začali po nadobudnutí účinnosti právneho predpisu.

Preverovanie priamych zahraničných investícií

Európska komisia 13. septembra navrhla rámec pre preverovanie priamych zahraničných investícií (PZI). Súvisiacim nariadením by sa zabezpečila transparentnosť a dôveryhodnosť zo strany investorov a národných vlád.

Podľa návrhu Komisie by sa novým právnym rámcom zachovali zásadné záujmy EÚ. Zahŕňal by:

  • preverovanie PZI členskými štátmi – s povinnosťou transparentnosti a rovnosti zaobchádzania
  • mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou, ktorý by sa aktivoval v prípadoch, ak by sa špecifickými PZI v jednom alebo viacerých členských štátoch mohla ovplyvniť bezpečnosť alebo verejný poriadok v inom členskom štáte
  • preverovanie PZI Komisiou v prípadoch, keď by sa priamymi zahraničnými investíciami v členských štátoch mohli ovplyvniť projekty EÚ so širšou pôsobnosťou v oblastiach, ako je napríklad výskum, doprava a energetika

Navrhované nariadenie si bude vyžadovať dohodu medzi Radou a Európskym parlamentom v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Európska rada vyzvala na prijatie „ráznych“ opatrení

Na zasadnutí Európskej rady, ktoré sa konalo v októbri 2016, vedúci predstavitelia EÚ zopakovali, že nekalé obchodné praktiky treba riešiť účinne a rázne.

Návrh rozsiahlej revízie nástrojov na ochranu obchodu

Európska komisia navrhla v apríli 2013 rozsiahlu revíziu nástrojov EÚ na ochranu obchodu.

Navrhované zmeny sú zamerané na zlepšenie ochrany obchodu zo strany EÚ, a to na prospech všetkých strán vrátane výrobcov aj dovozcov z EÚ.

Antidumpingové a antisubvenčné nástroje budú efektívnejšie a lepšie prispôsobené na ochranu výrobcov z EÚ pred nekalými praktikami zahraničných firiem a pred akýmkoľvek rizikom odvetných opatrení. Dovozcovia budú môcť zároveň využiť vyššiu úroveň predvídateľnosti zmien colných sadzieb, vďaka čomu budú môcť ľahšie plánovať svoju obchodnú činnosť. Celý systém bude transparentnejší a prijateľnejší pre užívateľov.