Dohody EÚ o obchode

Obchod s tovarom a službami významne prispieva k zvyšovaniu udržateľného rastu a vytváraniu pracovných miest. Od vývozu mimo EÚ už v súčasnosti závisí viac než 30 miliónov pracovných miest. 90 % budúceho globálneho rastu prebehne za hranicami Európy. Obchod je teda nositeľom rastu a kľúčovou prioritou EÚ.

Rada podporuje silný multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách. Zodpovednú obchodnú politiku EÚ sprevádza vysoká úroveň transparentnosti a efektívna komunikácia s občanmi o prínosoch a výzvach, ktoré prináša obchod a otvorené trhy.

Aké sú prekážky obchodu?

Vlády môžu zaviesť určité prekážky obchodu s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť miestneho tovaru vo vzťahu k dovozu.

Existuje niekoľko druhov prekážok obchodu. Clá sú poplatky, ktoré sa platia pri dovoze. Cenovo zvýhodňujú miestny tovar oproti podobnému tovaru z dovozu. Aj po odstránení ciel môže obchod čeliť mnohým prekážkam v podobe rôznych technických predpisov, ktoré sa vzťahujú na výrobky a služby.

Necolné prekážky sú obmedzenia, ktoré vyplývajú zo zákazov, podmienok alebo špecifických požiadaviek trhu, v ktorých dôsledku je dovoz alebo vývoz výrobkov zložitý a/alebo drahý.

Čo sú obchodné dohody?

EÚ riadi obchodné vzťahy s tretími krajinami prostredníctvom obchodných dohôd. Ich účelom je vytvárať lepšie obchodné príležitosti a prekonávať prekážky obchodu.

Obchodná politika sa využíva aj ako prostriedok presadzovania európskych zásad a hodnôt od demokracie a ľudských práv až po názory EÚ v oblasti životného prostredia, sociálnych a pracovných práv či rozvoja. Rada teda zabezpečuje, aby sa prostredníctvom obchodných dohôd chránili hodnoty, normy a regulačné postupy EÚ. To znamená:

 • udržateľný rozvoj
 • dobrá správa vecí verejných
 • voľný, spravodlivý a etický obchod
 • ochrana životného prostredia
 • ľudské a pracovné práva
 • zdravie a ochrana spotrebiteľa
 • dobré životné podmienky zvierat
 • ochrana kultúrnej rozmanitosti

Aké druhy obchodných dohôd existujú?

Spoločná obchodná politika EÚ sa zakladá na článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Rokovania o obchodných dohodách prebiehajú v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 218 ZFEÚ.

Názvy obchodných dohôd sa líšia v závislosti od ich obsahu: Dohody o hospodárskom partnerstve s partnermi, ako sú africké, karibské a tichomorské krajiny, sa zameriavajú predovšetkým na podporu rozvoja. Dohody o voľnom obchode s rozvinutými krajinami a rýchlo sa rozvíjajúcimi ekonomikami sú orientované hospodársky a založené na vzájomnom otvorení trhov. Poskytujú preferenčný prístup na trhy príslušných krajín. Niektoré obchodné dohody sú súčasťou širších politických dohôd, ako je tomu napríklad v prípade niektorých dohôd o pridružení. EÚ uzatvára aj nepreferenčné obchodné dohody v rámci širších dohôd, ako sú napríklad dohody o partnerstve a spolupráci.

Aké obchodné dohody má EÚ s tretími krajinami?

EÚ úspešne uzavrela viacero obchodných dohôd s partnerskými krajinami.

Infografika – Mapa obchodu EÚ

Mapa obchodu EÚ

V súčasnosti prebiehajú najmä tieto obchodné rokovania:

 • rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) s USA
 • rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom
 • rokovania 23 členov WTO vrátane EÚ o Dohode o obchode so službami (TiSA)

Aké sú prínosy obchodných dohôd?

Obchod by mal byť prospešný pre všetkých – spotrebiteľov, pracovníkov a podniky – a mal by poskytovať rovnaké príležitosti vo všetkých členských štátoch a regiónoch EÚ.

Obchodné dohody môžu mať mnoho prínosov:

 • otvorenie nových trhov pre tovar a služby EÚ
 • zvýšenie investičných príležitostí a ochrany investícií v duchu vzájomnosti a obojstranného prospechu
 • zlacnenie obchodu odstránením ciel a obmedzením byrokracie
 • urýchlenie obchodu uľahčením colných kontrol a stanovením spoločných pravidiel týkajúcich sa technických a hygienických noriem
 • zvýšenie predvídateľnosti politického prostredia prijatím spoločného záväzku v oblastiach, ktoré ovplyvňujú obchod, ako sú práva duševného vlastníctva, necolné prekážky obchodu, pravidlá hospodárskej súťaže a rámec pre rozhodnutia vo verejnom obstarávaní
 • podpora trvalo udržateľného rozvoja posilňovaním spolupráce, transparentnosti a dialógu s partnermi o sociálnych a environmentálnych otázkach

Infografika – Obchodné rokovania EÚ

Obchodné rokovania EÚ

Aká úlohu zohráva v obchodných rokovaniach Rada?

Obchodná politika a lepšie vykonávanie dohôd EÚ je spoločnou zodpovednosťou Komisie, členských štátov a Európskeho parlamentu.

Rada zohráva v procese, počas ktorého sa formuje nová obchodná dohoda, kľúčovú úlohu: Poveruje Komisiu rokovať o novej obchodnej dohode v mene EÚ – prostredníctvom dokumentu, ktorý sa bežne označuje „mandát na rokovanie“. Rada vo svojom poverení stanovuje príslušné smernice na rokovania, ktoré obsahujú ciele, rozsah rokovaní aj prípadné lehoty.

Komisia potom rokuje s partnerskou krajinou v mene EÚ v úzkej spolupráci s Radou a Európskym parlamentom. Pravidelne podáva Rade a Európskemu parlamentu správy o priebehu rokovaní. Počas rokovaní Komisia konzultuje s Radou.

Keď sa znenie dohody dohodne s partnermi, vypracuje a preloží do všetkých úradných jazykov EÚ, Komisia predloží Rade formálne návrhy na prijatie.

Po rokovaniach v Rade a po právnej a jazykovej revízii znenia prijme Rada rozhodnutie o podpísaní. Rada tiež rozhodne, či sa bude dohoda predbežne vykonávať v plnom rozsahu alebo čiastočne – ak je zmiešanej povahy, čiže sa týka nielen oblastí v právomoci EÚ, ale aj záležitosti, ktoré sú v právomoci členských štátov.

Dohodu potom formálne podpíšu zmluvné strany. Predsedníctvo Rady určí osobu, ktorá dohodu podpíše v mene EÚ. Ak sa dohoda týka oblastí zmiešanej právomoci (čiže sa týka nielen oblastí v právomoci EÚ, ale aj záležitostí, ktoré sú v právomoci členských štátov), musia ju podpísať aj všetky členské štáty.

Po podpísaní dohody ju Rada zašle spolu s návrhom rozhodnutia o uzavretí Európskemu parlamentu na udelenie súhlasu.

Rozhodnutie o uzavretí prijme Rada až po získaní súhlasu Európskeho parlamentu. Ak sa dohoda týka oblastí zmiešanej právomoci, Rada ju môže uzavrieť až po ratifikácii všetkými členskými štátmi.

Bližšie informácie o jednotlivých obchodných dohodách nájdete v databáze dohôd a dohovorov Rady.