Brexit

 

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 formálne oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z EÚ.

Kľúčové dokumenty na rokovania o brexite

2017

12. októbra 2017

Piate kolo rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Piate kolo rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa začalo 9. októbra 2017 v Bruseli. Michel Barnier, hlavný vyjednávač EÚ, a David Davis, minister Spojeného kráľovstva pre vystúpenie z Európskej únie, uzavreli uvedené kolo rokovaní 12. októbra 2017. Hlavný vyjednávač EÚ konštatoval, že hoci sa rokovania konali v konštruktívnej atmosfére, veľký pokrok sa nedosiahol.

Pokiaľ ide o práva občanov, EÚ a Spojené kráľovstvo chcú dosiahnuť spoločné ciele:

 • aby mala dohoda o vystúpení priamy účinok, čo je rozhodujúce z hľadiska zaručenia práv všetkých občanov.
 • aby sa tieto práva v Európskej únii a v Spojenom kráľovstve vykladali plne konzistentným spôsobom.

EÚ ešte musí preskúmať návrh Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o nový a zjednodušený administratívny postup, prostredníctvom ktorého si občania EÚ budú v Spojenom kráľovstve uplatňovať svoje práva. EÚ trvá na tom, aby bol taký postup v čo najväčšej možnej miere bezproblémový a čo najjednoduchší.

Pokiaľ ide o Írsko:

 • vykonali sa určité kroky zamerané na zachovanie spoločnej oblasti cestovania
 • na účely nájdenia riešení výziev, ktoré vyplývajú zo spolupráce medzi severom a juhom, je potrebné lepšie pochopenie
 • dosiahla sa dohoda o šiestich zásadách, ktoré navrhla EÚ s cieľom zabezpečiť platnosť Veľkopiatkovej dohody vo všetkých jej rozmeroch

Pokiaľ ide o finančné vyrovnanie:

 • Potom ako Spojené kráľovstvo potvrdilo, že si bude plniť záväzky prijaté v čase svojho členstva, taktiež konštatovalo, že tento týždeň ešte nemôže vyjasniť, o ktoré záväzky ide.
 • preto sa síce uskutočnili technické rozhovory, ale nedosiahol sa žiaden pokrok v rokovaniach, pričom Michel Barnier vyjadril rastúce obavy, pokiaľ ide o patovú situáciu v súvislosti s touto otázkou.

Na základe uvedených skutočností dospel Michel Barnier k záveru, že Európskej rade nemôže odporučiť, aby budúci týždeň začala rokovania o vzťahoch v budúcnosti.

 

26. septembra

Stretnutie predsedu Európskej rady Donalda Tuska s predsedníčkou vlády Theresou Mayovou v Londýne

Predseda Európskej rady sa v Londýne stretol s predsedníčkou vlády Spojeného kráľovstva, zatiaľ čo sa v Bruseli konalo štvrté kolo rokovaní.

Predseda Európskej rady Donald Tusk vyjadril opatrný optimizmus v súvislosti s konštruktívnym a realistickejším tónom prejavu predsedníčky vlády minulý týždeň vo Florencii, ako aj pri ich rokovaní v Londýne.

Pokiaľ však ide o dosiahnutý pokrok, uviedol:

„Ak by sa ma dnes členské štáty spýtali, povedal by som, že ,dostatočný pokrok‘ sa ešte nedosiahol.“

Predseda Európskej rady Donald Tusk 

31. augusta

Tretie kolo rokovaní

Tretie kolo rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa začalo 28. augusta 2017 v Bruseli. Rokovania otvorili Michel Barnier, hlavný vyjednávač EÚ, a David Davis, minister Spojeného kráľovstva pre vystúpenie z Európskej únie. Počas tohto kola rokovaní pokračovala práca na hlavných otázkach týkajúcich sa riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva:

 • pokiaľ ide o práva občanov, vyjednávači EÚ a Spojeného kráľovstva pokračovali v skúmaní a porovnávaní svojich stanovísk. Išlo najmä o otázky, ktorými sa ešte nezaoberali v predchádzajúcich kolách, ako sú odborné kvalifikácie a hospodárske práva. Výsledok týchto rokovaní sa premietol do aktualizovaného porovnávacieho dokumentu, ktorý počas tohto kola spoločne schválili obe strany
 • pokiaľ ide o otázku finančného vyrovnania, obe strany pokračovali v rokovaniach začatých v predchádzajúcich kolách, a to najmä porovnaním príslušných právnych analýz záväzkov Spojeného kráľovstva voči EÚ

 • rokovalo sa o otázkach Írska a celkového riadenia dohody o vystúpení

 • vyjednávači rokovali aj o ďalších otázkach týkajúcich sa oddelenia (Euratom, tovar uvádzaný na trh, prebiehajúce postupy Únie, justičná spolupráca v občianskych a trestných veciach)

 

20. júla

Druhé kolo rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Michel Barnier, hlavný vyjednávač EÚ, a David Davis, minister pre vystúpenie z Európskej únie, uzavreli 20. júla 2017 druhé kolo rokovaní o brexite. Cieľom tohto štvordňového kola rokovaní, ktoré sa konalo v Bruseli, bolo prezentovať príslušné pozície.

Po ňom bolo zverejnené oznámenie, v ktorom sa identifikovali body týkajúce sa problematiky občianskych práv, v súvislosti s ktorými sa pozície zhodujú a s ktorými nie.

22. júna

Zasadnutie Európskej rady (článok 50)

Európska rada (článok 50) v zložení 27 členských štátov preskúmala 22. júna najnovší vývoj rokovaní v nadväznosti na oznámenie Spojeného kráľovstva podľa článku 50 ZEÚ.

Popri tomto zasadnutí schválili vedúci predstavitelia EÚ27 postup presídlenia agentúr EÚ, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Spojenom kráľovstve.

20. júna

Rada pre všeobecné záležitosti (článok 50)

Rada si v zložení EÚ27 vypočula informácie Komisie o prvom kole rokovaní o brexite so Spojeným kráľovstvom, ktoré sa konalo predchádzajúci deň v Bruseli. Ministri sa rozprávali o súčasnom stave rokovaní o brexite, ako aj ďalšom postupe.

Popri zasadnutí Rady sa ministri EÚ27 venovali postupu rozhodovania o premiestnení dvoch agentúr EÚ, ktoré majú sídlo v Spojenom kráľovstve.

Očakáva sa, že vedúci predstavitelia EÚ27 schvália uvedený postup 22. júna 2017 popri zasadnutí Európskej rady (článok 50).

Tento postup by pozostával z:

 • výzvy na predkladanie ponúk zo strany členských štátov
 • posúdenia Komisiou na základe objektívnych kritérií
 • konečného rozhodnutia 27 členských štátov prostredníctvom hlasovania na jeseň 2017

19. júna

Začiatok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Michel Barnier, hlavný vyjednávač EÚ, a David Davis, minister pre vystúpenie z Európskej únie, začali 19. júna 2017 prvé kolo rokovaní o brexite. Toto jednodňové podujatie sa uskutočnilo v Bruseli.

Popri štruktúre rokovaní a nadchádzajúcich otázkach sa pozornosť pri začatí rokovaní zamerala na:

 • otázky týkajúce sa práv občanov
 • finančné vyrovnanie
 • hranice Severného Írska
 • ďalšie otázky týkajúce sa oddelenia

Popri zástupcoch Európskej komisie boli prítomní aj zástupcovia predsedu Európskej rady, ktorí sa na rokovaniach zúčastnili v podpornej úlohe. Vyjednávač EÚ bude systematicky podávať správy Európskej rade, Rade a jej prípravným orgánom.

22. mája

Rada pre všeobecné záležitosti (článok 50)

Rada zasadajúca vo formáte EÚ27 prijala 22. mája rozhodnutie o poverení začať rokovania o brexite so Spojeným kráľovstvom. V rozhodnutí bola za vyjednávača EÚ určená Európska komisia.

Rada tiež prijala smernice na rokovania (mandát pre Komisiu) určené pre prvú fázu rokovaní.

Prijala tiež rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje pracovná skupina ad hoc, ktorá bude Rade a Coreperu pomáhať v záležitostiach súvisiacich s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie.

17. mája

Veľvyslanci krajín EÚ27 schválili zásady transparentnosti

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) zasadajúci vo formáte EÚ27 schválil hlavné zásady pre transparentnosť rokovaní o brexite. Tieto zásady uľahčia účinnú verejnú kontrolu nadchádzajúcich bezprecedentných rokovaní.

Všetky rokovacie dokumenty vyjednávača EÚ (Komisia), ktoré sú spoločné aj pre Radu, Európsky parlament alebo Spojené kráľovstvo, sa v medziach práva EÚ sprístupnia verejnosti.

Na všetky dokumenty v kontexte rokovaní o brexite sa budú vzťahovať pravidlá transparentnosti a prístupu verejnosti k dokumentom.

3. mája

Európska komisia odporučila návrh smerníc na rokovania

Komisia predložila Rade (na úrovni Coreperu) odporúčanie na rozhodnutie Rady o rokovaniach o brexite. Toto odporúčanie zahŕňa návrh smerníc na rokovania (podrobný mandát pre Komisiu).

Očakáva sa, že Rada pre všeobecné záležitosti 22. mája 2017 na základe tohto odporúčania vydá poverenie na začatie rokovaní, vymenuje Komisiu za vyjednávača EÚ a prijme uvedené smernice na rokovania.

29. apríla

Mimoriadne zasadnutie Európskej rady (článok 50)

Vedúci predstavitelia EÚ27 sa zišli 29. apríla na prvom samite po tom, ako Spojené kráľovstvo oficiálne aktivovalo článok 50. Jednomyseľne prijali usmernenia na nadchádzajúce rokovania o brexite. Na ich základe sa vymedzí rámec na rokovania a uvedú celkové pozície a zásady EÚ.

27. apríl

Rada pre všeobecné záležitosti (článok 50)

Rada vo formáte EÚ27 prerokovala návrh usmernení pre rokovania o brexite a ukončila tak prípravy na mimoriadne zasadnutie Európskej rady (článok 50), ktoré sa uskutoční 29. apríla 2017.

6. apríla

Stretnutie predsedu Donalda Tuska s predsedníčkou vlády Theresou Mayovou v Londýne

Predseda Európskej rady sa stretol s predsedníčkou vlády Spojeného kráľovstva týždeň po oficiálnom oznámení iniciovať článok 50.

„Stretli sme sa s Theresou Mayovou s cieľom zabezpečiť, aby sa rokovania o brexite úspešne začali. Dohodli sme sa, že počas celého procesu budeme v pravidelnom kontakte.“

Predseda Európskej rady Donald Tusk

31. marca

Vedúcim predstaviteľom sa zaslal návrh usmernení na rokovania

Návrh usmernení sa vydal 31. marca 2017. Predseda Tusk načrtol hlavné prvky návrhu na tlačovom brífingu, ktorý sa v ten deň konal na Malte.

„EÚ-27 sa nesnaží a ani sa nebude snažiť o prístup založený na treste. Brexit je už sám o sebe dostatočným trestom. Po viac ako štyridsiatich spoločných rokoch si navzájom dlhujeme urobiť všetko, čo je v našich silách, pre to, aby bol tento rozchod čo najhladší.“

predseda Donald Tusk 

Mimoriadna Európska rada (článok 50) vo formáte EÚ-27 sa zíde 29. apríla 2017, aby sa dohodla na konečnom znení usmernení.

29. marca

Spojené kráľovstvo formálne aktivuje článok 50 s cieľom vystúpiť z EÚ

Spojené kráľovstvo formálne oznámilo Európskej rade, že má v úmysle vystúpiť z EÚ.

Európska rada prijala vyhlásenie o oznámení Spojeného kráľovstva.

Ľutujeme, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu, ale sme pripravení na proces, ktorý teraz budeme musieť absolvovať. (...) Únia bude v týchto rokovaniach konať jednotne a bude chrániť svoje záujmy. Naším prvoradým cieľom bude minimalizovať neistotu, ktorú našim občanom, podnikom a členským štátom spôsobilo rozhodnutie Spojeného kráľovstva.

Európska rada, 29. marca 2017

21. marca

Predseda Tusk zvoláva na 29. apríla 2017 Európsku radu o brexite

Európska rada prijme na svojom mimoriadnom zasadnutí v zložení EÚ 27 usmernenia pre rokovania o brexite. „Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby bol tento proces rozchodu pre EÚ čo najmenej bolestivý,“ povedal predseda Tusk.

Výzva predsedu Tuska je reakciou na oznámenie Londýna, že 29. marca 2017 plánuje uplatniť článok 50.

2016

15. decembra

Rokovací postup

Infografika – Postup rokovaní o brexite

Infografika o postupe rokovaní o brexite

Na svojom neformálnom zasadnutí v decembri 2016vydalo 27 vedúcich predstaviteľov, predseda Európskej rady a predseda Komisie vyhlásenie, v ktorom oznámili, že sú pripravení začať rokovania so Spojeným kráľovstvom hneď, ako Spojené kráľovstvo vydá oznámenie podľa článku 50.

Dohodli sa aj na rokovacom postupe pre nadchádzajúce rokovania o brexite:

 1. Spojené kráľovstvo oznámi Európskej rade svoj úmysel vystúpiť, pričom aktivuje článok 50.
 2. 27 vedúcich predstaviteľov EÚ prijme „usmernenia“ na rokovania vrátane zásad a všeobecných pozícií. Tieto usmernenia budú počas rokovaní podľa potreby aktualizovať.
 3. Na základe odporúčania Komisie povolí Rada pre všeobecné záležitosti začatie rokovaní.
 4. Rada prijme smernice na rokovania o vecnej podstate a o podrobných inštitucionálnych mechanizmoch. Tieto sa môžu počas rokovaní meniť a dopĺňať.
 5. Rada za vyjednávača Únie vymenuje Komisiu, ktorá bude rokovať v mene 27 členských štátov. Komisia vymenovala za hlavného vyjednávača Michela Barniera. Komisia bude počas rokovaní podávať správy vedúcim predstaviteľom a Rade, pričom bude „podrobne a pravidelne informovať“ aj Európsky parlament.
 6. Rada a jej prípravné orgány zabezpečia vedenie rokovaní v súlade s usmerneniami, ktoré poskytla EÚ 27. Bude usmerňovať Komisiu.

„Prijali sme organizačnú štruktúru, pričom Európska rada si zachová politickú kontrolu nad celým procesom a Komisia pozíciu vyjednávača Únie“, uviedol po zasadnutí predseda Tusk.

29. novembra

Tusk reaguje na obavy poslancov Spojeného kráľovstva v súvislosti s postavením občanov EÚ a Spojeného kráľovstva

Predseda Donald Tusk reagoval na obavy poslancov Spojeného kráľovstva v súvislosti s postavením občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva žijúcich a pracujúcich v Európe.

„Vo Vašom liste ste ma vyzvali, aby som túto záležitosť definitívne vyriešil na decembrovom zasadnutí Európskej rady. V skutočnosti by to znamenalo, že rokovania by sa začali už v decembri. EÚ je na to pripravená, ale môže tak urobiť len pod podmienkou, že sa aktivuje článok 50. (...) rozhodnutie o aktivovaní článku 50 však prináleží len Spojenému kráľovstvu, čo plne rešpektujeme.“

„Rovnako ako vy by som chcel zabrániť tomu, aby sa pri rokovaniach občania stali nástrojom vyjednávania. Aby k tomu nedošlo, budeme potrebovať presné a komplexné riešenia, ktoré na rozdiel od milých slov poskytnú občanom skutočné záruky bezpečnosti.“

13. októbra

„Úplný brexit alebo žiaden brexit“, tvrdí Donald Tusk

„Jedinou reálnou alternatívou k úplnému brexitu je žiaden brexit. Aj keď dnes v túto možnosť takmer nikto neverí,“ povedal Donald Tusk, predseda Európskej rady, vo svojom prejave v Centre pre európsku politiku v Bruseli.

Uviedol, že kľúčovým cieľom rokovaní o vystúpení bude chrániť záujmy EÚ a záujmy každej z 27 krajín. Zdôraznil tiež, že prístup na jednotný európsky trh si vyžaduje prijatie štyroch slobôd EÚ: voľný pohyb ľudí, tovaru, kapitálu a služieb.

2. októbra

Ako uviedla britská predsedníčka vlády Theresa Mayová na konferencii v Birminghame 2. októbra 2016, Spojené kráľovstvo začne formálny proces rokovaní o vystúpení do konca marca 2017.

Predseda Donald Tusk vyhlásenie okamžite uvítal. „Toto vyhlásenie je očakávanou informáciou o začiatku rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Akonáhle sa aktivuje článok 50, EÚ 27 začne hájiť svoje záujmy,“ informoval na Twitteri.

8. septembra

Donald Tusk, predseda Európskej rady, navštívil Londýn, aby si vymenil názory s britskou predsedníčkou vlády Theresou Mayovou.

„Predsedníčke vlády Mayovej som tlmočil svoje presvedčenie, že bude pre všetkých najlepšie ak začneme rokovať skoro, aby sme znížili a napokon ukončili neistotu,“ uviedol po stretnutí.

29. júna

Neformálne zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád 27 krajín EÚ

„Sme odhodlaní zostať jednotní a spolupracovať v rámci EÚ s cieľom zvládať výzvy 21. storočia a nachádzať riešenia v záujme našich národov a občanov“, vyhlásilo 27 predstaviteľov v spoločnom vyhlásení vydanom po neformálnom zasadnutí 29. júna. Takisto vyzvali vládu Spojeného kráľovstva, aby čo najskôr oznámila Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z EÚ.

27 vedúcich predstaviteľov bude pokračovať v rokovaniach o budúcnosti EÚ na stretnutí v septembri 2016.

28. júna

Európska rada, 28. júna 2016

Európska rada sa sústredila na výsledok referenda v Spojenom kráľovstve. Predseda vlády David Cameron priblížil situáciu v Spojenom kráľovstve po referende. Následne sa uskutočnila prvá výmena názorov.

„Vedúci predstavitelia chápu, že je potrebný určitý čas, aby sa situácia v Spojenom kráľovstve upokojila. Zároveň však očakávajú, že Spojené kráľovstvo oznámi svoje úmysly čo najskôr,“ povedal na tlačovej konferencii po zasadnutí predseda Tusk.

24. júna

Tlačové vyhlásenie predsedu Donalda Tuska o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve

„Na tento negatívny scenár sme pripravení. Nebude existovať žiadne právne vákuum,“ povedal predseda Donald Tusk po oficiálnych výsledkoch referenda v Spojenom kráľovstve.

24. júna

Spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov EÚ a holandského predsedníctva o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve

„Britskí občania slobodne a v rámci demokratického procesu vyjadrili vôľu opustiť Európsku úniu. Toto rozhodnutie nás mrzí, ale rešpektujeme ho,“ uviedli vo svojom spoločnom vyhlásení predseda Tusk, predseda Juncker, predseda Schulz a holandský premiér Rutte.

Dodali, že „v súlade s dohodou na zasadnutí Európskej rady 18. – 19. februára 2016 sa nové riešenie pre Spojené kráľovstvo v Európskej únii teda uplatňovať nezačne a zaniká. Táto otázka sa znovu prerokúvať nebude.“

23. júna

Referendum v Spojenom kráľovstve

23. júna 2016 sa občania Spojeného kráľovstva v hlasovaní vyjadrili za vystúpenie z Európskej únie. Hlasovanie nasledovalo po intenzívnych rokovaniach o podmienkach, ktorými by sa posilnilo osobitné postavenie Spojeného kráľovstva v EÚ.