Hlavné ciele:

  • prispieť k zabezpečeniu konvergencie a stability v EÚ 
  • prispieť k zabezpečeniu zdravých verejných financií
  • podporiť hospodársky rast 
  • predchádzať nadmerným makroekonomickým nerovnováham v EÚ
  • vykonávať stratégiu Európa 2020

Európsky semester je cyklus koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík v rámci EÚ. Je súčasťou rámca Európskej únie pre správu hospodárskych záležitostí.

Zameriava sa na 6-mesačné obdobie od začiatku každého roka, odtiaľ pochádza aj jeho názov – „semester“.

Členské štáty počas európskeho semestra zosúlaďujú svoje rozpočtové a hospodárske politiky s cieľmi a pravidlami, ktoré sa dohodli na úrovni EÚ. 

Ktoré politiky sa koordinujú počas európskeho semestra?

Európsky semester zahŕňa 3 zložky koordinácie hospodárskych politík:

  • štrukturálne reformy, ktoré sa v súlade so stratégiou Európa 2020 sústreďujú na podporu rastu a zamestnanosti
  • fiškálne politiky s cieľom zabezpečiť udržateľnosť verejných financií v súlade s Paktom stability a rastu
  • predchádzanie nadmerným makroekonomickým nerovnováham

Prečo sa európsky semester vytvoril?

Súčasná hospodárska kríza ukázala, že je potrebné posilniť správu hospodárskych záležitostí a zlepšiť koordináciu politík medzi členskými štátmi EÚ.

Posilnená koordinácia politík môže v rámci vysoko integrovaných hospodárstiev Únie pomôcť zabrániť nezrovnalostiam a prispieť k zabezpečeniu konvergencie a stability v celej EÚ, ako i v jej členských štátoch.

Postupy koordinácie hospodárskych politík, ktoré existovali do roku 2010, sa vykonávali nezávisle jeden od druhého.

Členské štáty preto považovali za potrebné zosúladiť harmonogramy týchto postupov, aby sa celý proces zefektívnil a aby sa lepšie zosúladili ciele vnútroštátnych rozpočtových politík, politík rastu a zamestnanosti, a pritom zohľadnili ciele stanovené na úrovni EÚ.

Okrem toho vznikla potreba rozšíriť dohľad a koordináciu na širšiu oblasť makroekonomických politík.

Z týchto dôvodov a ako súčasť širšej reformy správy hospodárskych záležitostí EÚ sa Európska rada v roku 2010 rozhodla ustanoviť európsky semester. Právnym základom pre tento proces je tzv. balík šiestich legislatívnych aktov, ktorými sa zreformoval Pakt stability a rastu. Prvý cyklus európskeho semestra sa uskutočnil v roku 2011.