Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Európsky semester

Prehľad

Európsky semester je cyklus koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík v rámci EÚ

Európsky semester v predchádzajúcich rokoch

Dokumenty a chronologické prehľady týkajúce sa európskeho semestra od roku 2014

Európsky semester v roku 2016

Európsky semester v roku 2016: harmonogram a hlavné dokumenty.

Európsky semester v roku 2015

Európsky semester v roku 2015: harmonogram a základné dokumenty

Európsky semester v roku 2014

Európsky semester v roku 2014: harmonogram a príslušné dokumenty

Európsky semester, sprievodca k hlavným pravidlám a dokumentom

Vysvetlenie hlavných pravidiel a dokumentov, z ktorých vychádza európsky semester

Ako funguje európsky semester

Počas európskeho semestra krajiny EÚ koordinujú svoje hospodárske a fiškálne politiky, politiky zamestnanosti, ako aj iné politiky

Európsky semester v roku 2017

Európsky semester v roku 2017: chronologický prehľad a hlavné dokumenty

Európsky semester v roku 2018

Európsky semester v roku 2018: chronologický prehľad a hlavné dokumenty

Semester má jasný harmonogram, podľa ktorého dostávajú členské štáty poradenstvo na úrovni EÚ („usmernenie“), a následne po ňom predkladajú svoje plány politík („národné programy reforiem“ a „programy stability alebo konvergenčné programy“) na posúdenie na úrovni EÚ.

Po vyhodnotení týchto plánov dostanú členské štáty individuálne odporúčania („odporúčania pre jednotlivé krajiny“) pre svoje národné rozpočtové a reformné politiky. Očakáva sa, že členské štáty zohľadnia tieto odporúčania pri stanovovaní svojho rozpočtu na nasledujúci rok a pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa ich politík v oblasti hospodárstva, zamestnanosti, vzdelávania a iných oblastiach.

Podľa potreby tiež dostanú odporúčania na úpravu makroekonomických nerovnováh.

Prípravná fáza: analýza situácie a nadväznosť na predchádzajúci rok

November a december

Komisia vypracúva ročný prieskum rastu a správu o mechanizme varovania na nadchádzajúci rok. Predkladá aj návrh odporúčania Rady o hospodárskej politike eurozóny.

Ročný prieskum rastu ponúka pohľad Komisie na priority politiky EÚ na ďalší rok. Členské štáty sa vyzývajú, aby ich zohľadnili pri vypracovávaní svojich hospodárskych politík na nasledujúci rok.

Správa o mechanizme varovania obsahuje prehľad makroekonomického vývoja v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Na základe správy o mechanizme varovania sa Komisia môže rozhodnúť uskutočniť hĺbkovú analýzu situácie v krajinách, v ktorých sa riziko potenciálnych makroekonomických nerovnováh považuje za vysoké.

Takéto analýzy pomáhajú zistiť, či existuje riziko makroekonomickej nerovnováhy, a v prípade, že áno, pomáhajú pri zistení jej presnej povahy a rozsahu. Umožňujú tiež Komisii predložiť politické odporúčania členským štátom.

V návrhu odporúčania o hospodárskej politike eurozóny sa členské štáty eurozóny vyzývajú, aby uplatňovali politiky, ktoré sú pre ne ako členov eurozóny špecifické. Cieľom je dosiahnuť lepšiu integráciu eurozóny a vnútroštátnych dimenzií hospodárskeho riadenia EÚ.

1. fáza: politické usmernenie na úrovni EÚ

Január a február

Rada EÚ rokuje o ročnom prieskume rastu, vydáva celkové politické usmernenia, prijíma závery.

Rokuje, v prípade potreby mení a schvaľuje aj návrh odporúčania Rady o hospodárskej politike eurozóny.

Semester má vplyv na široké spektrum politík, Rada EÚ o ňom preto rokuje v rôznych zloženiach.

Aj Európsky parlament rokuje o ročnom prieskume rastu a môže uverejniť iniciatívnu správu. Vydáva stanovisko k usmerneniam pre oblasť zamestnanosti.

Prostredníctvom hospodárskeho dialógu sa Parlament zúčastňuje aj na procese semestra. Európsky parlament môže pozvať na rokovania o otázkach súvisiacich s európskym semestrom predsedu Rady, predsedu Komisie, a ak je to potrebné, predsedu Európskej rady alebo predsedu Euroskupiny. Možnosť zúčastniť sa na výmene názorov sa môže ponúknuť aj jednotlivým členským štátom.

Marec

Komisia uverejňuje správy o jednotlivých krajinách týkajúce sa všetkých členských štátov zapojených do európskeho semestra. Tieto správy zahŕňajú hĺbkové analýzy o makroekonomických nerovnováhach týkajúce sa tých členských štátov, v ktorých bolo riziko takýchto nerovnováh vyhodnotené ako vysoké.

Na základe týchto analýz môže Komisia na účely nápravy identifikovaných nerovnováh vypracovať návrh odporúčaní určených členským štátom. Tieto odporúčania sa môžu vydať v čase zverejnenia hĺbkovej analýzy alebo v neskoršej fáze postupu spoločne s ďalšími odporúčaniami pre jednotlivé krajiny.

Európska rada poskytuje politické usmernenia na základe ročného prieskumu rastu a Rada EÚ vypracúva analýzy a závery.

Členské štáty sa vyzvú, aby tieto usmernenia, ako aj zistenia správ o jednotlivých krajinách zohľadnili pri príprave svojich programov stability alebo konvergenčných programov a národných programov reforiem. V programoch sa načrtávajú rozpočtové politiky členských štátov a ich politiky na podporu rastu a konkurencieschopnosti.

2. fáza: ciele, politiky a plány jednotlivých krajín

Apríl

Členské štáty predkladajú svoje plány politík:

  • programy stability a konvergenčné programy, v ktorých sa načrtáva strednodobá rozpočtová stratégia členských štátov a
  • národné programy reforiem, v ktorých sa načrtávajú plány štrukturálnych reforiem členských štátov, zamerané na podporu rastu a zamestnanosti

Očakáva sa, že členské štáty predložia tieto programy do 15. apríla, najneskôr však do konca apríla.

Máj

Európska komisia vyhodnocuje národné plány politík a predkladá návrhy odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

Jún

Rada EÚ rokuje o navrhovaných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a dohodne sa na ich konečnom znení.

Európska rada potom schváli konečné odporúčania.

Júl

Rada EÚ prijme odporúčania pre jednotlivé krajiny a členské štáty sa vyzvú na ich vykonávanie.

3. fáza: vykonávanie

Júl až koniec roka

V zostávajúcich 6 mesiacoch roka, ktoré sa občas nazývajú „národným semestrom“, členské štáty zohľadnia odporúčania pri vypracúvaní svojho vnútroštátneho rozpočtu na na nasledujúci rok.

Členské štáty eurozóny musia do polovice októbra Komisii a Euroskupine predložiť návrh svojho rozpočtového plánu.

Členské štáty prijímajú vnútroštátne rozpočty koncom roka.

Začiatok ďalšieho cyklu

Cyklus sa znovu začína koncom roka, keď Komisia poskytne celkový prehľad o hospodárskej situácii vo svojom ročnom prieskume rastu na nasledujúci rok.

Komisia začne skúmať pokrok, ktorý členské krajiny dosiahli v oblasti vykonávania odporúčaní.