Terorizmus ohrozuje našu bezpečnosť, hodnoty našej demokratickej spoločnosti a práva a slobody európskych občanov.

Boj proti terorizmu je najvyššou prioritou EÚ a jej členských štátov, ako aj jej medzinárodných partnerov.

142neúspešných, zmarených alebo uskutočnených teroristických útokov v roku 2016
1002osôb zatknutých za teroristické trestné činy v roku 2016

Zoznam teroristov, ktorý zostavila EÚ

V nadväznosti na teroristické útoky z 11. septembra 2001 EÚ zostavila zoznam osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

Reakcia na zahraničných bojovníkov

EÚ prijala komplexný prístup na riešenie problematiky zahraničných bojovníkov.

Nedávne opatrenia v tejto oblasti zahŕňajú:

 • sprísnené pravidlá s cieľom zabrániť novým formám terorizmu
 • posilnené kontroly na vonkajších hraniciach
 • zlepšená kontrola zbraní
 • vytvorenie špecializovaného subjektu na obmedzenie teroristickej propagandy online

Koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu

Gilles de Kerchove je od roku 2007 koordinátorom EÚ pre boj proti terorizmu.

Je zodpovedný za:

 • koordináciu práce Rady EÚ v oblasti boja proti terorizmu
 • monitorovanie vykonávania stratégie EÚ na boj proti terorizmu
 • zabezpečenie aktívnej úlohy EÚ v boji proti terorizmu

Stratégia EÚ na boj proti terorizmu

V roku 2005 prijala Rada stratégiu EÚ na boj proti terorizmu s cieľom bojovať proti terorizmu v celosvetovom meradle a zvýšiť bezpečnosť Európy.

Stratégia sa zameriava na štyri piliere:

 • prevenciu
 • ochranu
 • stíhanie
 • reakciu

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Rada a Európsky parlament prijali v máji 2015nové pravidlá na zabránenie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

V júli 2016 Európska komisia zverejnila návrh na zmenu existujúcich pravidiel v záujme ďalšieho posilnenia boja proti financovaniu terorizmu. V súčasnosti tento návrh skúmajú Rada a Európsky parlament.

Údaje z osobných záznamov o cestujúcich

Rada prijala 21. apríla 2016 smernicu na harmonizáciu používania údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) v EÚ.

V smernici sa ustanovuje, že údaje PNR možno využívať len na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.