Koordinátor pre boj proti terorizmu

Po teroristických útokoch v Madride 11. marca 2004 prijala Európska rada vyhlásenie o boji proti terorizmu. Medzi opatreniami, ktoré sa uvádzajú v tomto vyhlásení, bolo aj zriadenie pozície koordinátora pre boj proti terorizmu.

Vtedajší vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javier Solana vymenoval 19. septembra 2007 za koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu Gillesa de Kerchoveho.

Vo svojej funkcii zodpovedá za:

  • koordináciu práce Rady v oblasti boja proti terorizmu
  • predkladanie politických odporúčaní a navrhovanie prioritných oblastí činnosti Rade na základe analýzy hrozieb a správ vypracovaných Centrom EÚ pre analýzu spravodajských informácií a Europolom
  • dôsledné monitorovanie vykonávania stratégie EÚ na boj proti terorizmu
  • vedenie prehľadu všetkých nástrojov, ktoré má Európska únia k dispozícii, na účely pravidelného poskytovania informácií Rade a na účely efektívneho nadväzovania na rozhodnutia Rady
  • koordináciu s príslušnými prípravnými orgánmi Rady, Komisie a ESVČ, ako aj za poskytovanie informácií o svojej činnosti týmto inštitúciám
  • zabezpečenie aktívnej úlohy EÚ v boji proti terorizmu
  • zlepšenie komunikácie medzi EÚ a tretími krajinami v tejto oblasti

V strategických usmerneniach pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí (jún 2014) Európska rada opätovne potvrdila dôležitosť úlohy koordinátora pre boj proti terorizmu.

Tlačové materiály

Kontakt pre médiá
Veronica Huertas-Cerdeira
Tel. +32 22814548
Mobil +32 470882199
Emailová adresa

Najnovšie oblasti činnosti

Preskúmanie existujúcich nástrojov

Koordinátor pre boj proti terorizmu pravidelne predkladá Rade správy o fungovaní a vykonávaní existujúcich nástrojov v oblasti boja proti terorizmu na úrovni EÚ. V nadväznosti na vyhlásenie vedúcich predstaviteľov EÚ o boji proti terorizmu z 12. februára 2015 pravidelne predkladal Rade správy o aktuálnom stave vykonávania.

Boj proti internetovému extrémizmu

Boj proti internetovému extrémizmu je kľúčovou témou na rok 2017. Koordinátor pre boj proti terorizmu navštívil v marci 2017 s komisárom pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisom Avramopoulosom Silicon Valley. Zúčastnil sa na stretnutiach s vysoko postavenými zástupcami odvetvia informačných technológií (IT), aby diskutovali o tom, ako bojovať proti internetovému extrémizmu.

V decembri 2016 sa koordinátor pre boj proti terorizmu zúčastnil na zasadnutí internetového fóra EÚ na úrovni ministrov. Zo zasadnutia vyplynulo rozhodnutie priemyslu vytvoriť spoločnú databázu s cieľom pomôcť identifikovať potenciálny teroristický obsah na sociálnych médiách a zabrániť jeho výskytu na iných platformách.

Zahraniční bojovníci a navrátilci

Koordinátor pre boj proti terorizmu pravidelne informuje Radu o otázke zahraničných bojovníkov a navrátilcov, a to najmä tých, ktorí cestujú do Sýrie a Iraku.

Predkladá jej tiež správy o pokroku dosahovanom pri vykonávaní opatrení, na ktorých sa dohodli ministri, ako aj návrhy týkajúce sa ďalšej práce. Okrem toho sa stretáva s orgánmi tretích krajín a medzinárodnými inštitúciami, aby spoločne rokovali o hrozbe a identifikovali možné oblasti spolupráce.

Po nedávnych teroristických útokoch v Európe sa koordinátor pre boj proti terorizmu zúčastnil na rokovaniach o posilnení reakcie EÚ v oblasti boja proti terorizmu z vnútorného aj vonkajšieho hľadiska.

Koordinátor pre boj proti terorizmu sa v marci 2017 zúčastnil medzinárodnej konferencie na Malte s cieľom rokovať o hrozbe, ktorú predstavujú vracajúci sa zahraniční teroristickí bojovníci. Prihovoril sa vysokým úradníkom z celej EÚ a severnej Afriky a zdôraznil, že je potrebná lepšia výmena informácií s cieľom riešiť hrozby, ktorú navrátilci predstavujú.

Medzinárodná spolupráca

V rámci svojej úlohy zlepšovať komunikáciu medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti boja proti terorizmu sa koordinátor zapája do dialógu s predstaviteľmi štátnej moci a inými zainteresovanými stranami. V tejto súvislosti navštívil Gilles de Kerchove niekoľko krajín, v ktorých sa zapojil do politických dialógov na vysokej úrovni a viedol rozhovory s expertmi, tvorcami politík a predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Preskúmal tiež možnosti ďalšej spolupráce a budovania kapacít v oblasti boja proti terorizmu a vystúpil alebo sa zúčastnil na viacerých konferenciách.

V dňoch 9. a 10. októbra 2017 sa Gilles de Kerchove zúčastnil na workshope TAIEXo vnútroštátnej a medzinárodnej trestnej justícii. Účastníci spontánne diskutovali o možnostiach stíhania ISIS/Dá’iš v nadväznosti na prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2379. Cieľom tejto rezolúcie je vziať ISIL/Dá’iš na zodpovednosť za jeho zločiny v Iraku.

Diskutovalo sa o konkrétnych možnostiach spolupráce, ako je napríklad spolupráca medzi Europolom a Irakom, podpora EÚ pre spoluprácu medzi Interpolom a Irakom a vypracovanie komplexnejšej trestnoprávnej politiky v Iraku. Členmi irackej delegácie boli veľvyslanec tejto krajiny pri EÚ a štyria námestníci ministrov. Medzi hlavných rečníkov patrili Tim Morris, výkonný riaditeľ Interpolu, a Didier Reynders, belgický minister zahraničných vecí.

Koordinátor pre boj proti terorizmu predsedal 11. októbra 2017 spolu s Pedrom Serranom, zástupcom generálneho tajomníka ESVČ, neformálnemu dvojstrannému stretnutiu medzi EÚ a Irakom.

Koordinátor pre boj proti terorizmu stál začiatkom marca 2017 na čele delegácie vysokých predstaviteľov členských štátov zameranej na výmenu názorov s libanonskou vládou. Diskutovali o tom, ako vytvoriť účinnú národnú stratégiu boja proti terorizmu. Výsledkom rokovaní bolo spoločné vyhlásenie EÚ a Libanonu, v ktorom sa obe strany zaviazali, že zintenzívnia svoju spoluprácu v snahe o vytvorenie libanonskej národnej stratégie boja proti terorizmu.

Koordinátor pre boj proti terorizmu viedol v roku 2016 úsilie o vytvorenie silnejších partnerstiev v oblasti boja proti terorizmu s viacerými krajinami. Medzi najdôležitejšie udalosti roka patril seminár zameraný na boj proti terorizmu, ktorý sa uskutočnil začiatkom roka 2016 v Jordánsku. Jeho výsledkom bolo spoločné vyhlásenie, ktorým sa obe strany zaviazali užšie spolupracovať v oblastiach, akými sú boj proti násilnému extrémizmu a financovaniu terorizmu a bezpečnosť hraníc.

Koordinátor pre boj proti terorizmu viedol v júni 2016 v Ankare dialóg o boji proti terorizmu s delegáciou na úrovni vyšších úradníkov tureckej vlády. Obe strany sa dohodli na zintenzívnení spolupráce v oblasti výmeny informácií s cieľom riešiť hrozbu zahraničných teroristických bojovníkov.