Reakcia na zahraničných teroristických bojovníkov a nedávne teroristické útoky v Európe

Chronologický prehľad – zahraniční teroristickí bojovníci a nedávne teroristické útoky v Európe

22. 6. 2017

Vedúci predstavitelia EÚ opätovne potvrdili svoj záväzok spolupracovať na úrovni EÚ

9. 6. 2017

Rada aktualizovala usmernenia týkajúce sa boja proti radikalizácii a náboru teroristov

27. 3. 2017

Závery Rady o akčnom pláne Komisie v súvislosti s podvodmi týkajúcimi sa cestovných dokladov

7. 3. 2017

Rada prijala smernicu o boji proti terorizmu

7. 3. 2017

Rada prijala nariadenie o posilnení kontrol na vonkajších hraniciach

Hrozba, ktorú predstavuje radikalizácia Európanov, z ktorých mnohí cestujú do zahraničia, aby tam bojovali, bude v nasledujúcich rokoch pravdepodobne pretrvávať. Účinná reakcia na tento problém si vyžaduje komplexný prístup a dlhodobé odhodlanie.

Hlavnú zodpovednosť za boj proti terorizmu nesú členské štáty. EÚ však môže a mala by zohrávať podpornú úlohu a poskytovať pomoc pri reakcii na cezhraničnú povahu tejto hrozby.

Úloha Rady

Od začiatku roka 2013 sú otázky radikalizácie a zahraničných teroristických bojovníkov pravidelnými bodmi programu zasadnutí Rady EÚ a Európskej rady. Počas týchto zasadnutí sa vypracovala komplexná reakcia zahŕňajúca opatrenia na vnútornej i vonkajšej úrovni.

Po teroristických útokoch v Paríži v januári 2015 sa Európska únia rozhodla posilniť svoju reakciu a urýchliť vykonávanie dohodnutých opatrení. Vedúci predstavitelia členských štátov EÚ rokovali 12. februára o ďalšom postupe a dohodli sa na vyhlásení, ktorým sa bude riadiť práca EÚ a členských štátov v najbližších mesiacoch. V tomto vyhlásení vyzvali na prijatie osobitných opatrení zameraných na tri oblasti činnosti:

  • zaistenie bezpečnosti občanov
  • predchádzanie radikalizácii a ochrana hodnôt
  • spolupráca s medzinárodnými partnermi

Uvedené vyhlásenie vedúcich predstaviteľov členských štátov EÚ sa opiera o prácu, ktorú počas uplynulých mesiacov vykonali ministri vnútra, spravodlivosti, hospodárstva a zahraničných vecí.

V decembri 2015 dospeli hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ k záveru, že úplné vykonávanie opatrení vymedzených v oznámení zostáva prioritou.

Hlavné míľniky pri posilňovaní bezpečnosti EÚ

Lepšie kontroly strelných zbraní

Rada prijala 25. apríla 2017 smernicu o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Cieľom smernice je zlepšiť existujúce právne predpisy po nedávnych teroristických útokoch v Európe.

Smernica obsahuje opatrenia zamerané na zvýšenie vysledovateľnosti strelných zbraní a zabránenie reaktivácie alebo úpravy strelných zbraní. Okrem toho obsahuje prísnejšie pravidlá týkajúce sa získavania a vlastnenia najnebezpečnejších strelných zbraní.

Infografika – Za bezpečnejšiu Európu: výmena informácií

Za bezpečnejšiu Európu: výmena informácií

Kriminalizácia teroristických trestných činov

Rada 7. marca 2017 prijala aj smernicu o boji proti terorizmu. Novými pravidlami sa posilňuje právny rámec EÚ s cieľom predchádzať teroristickým útokom a riešiť fenomén zahraničných teroristických bojovníkov. Smernicou sa činy, ako napríklad absolvovanie výcviku alebo cestovanie na účely terorizmu, ako aj organizovanie alebo uľahčovanie takejto cesty, stávajú trestnými činmi.

Posilnené kontroly na vonkajších hraniciach

Rada tiež 7. marca 2017 prijala nariadenie, ktorým sa mení Kódex schengenských hraníc, s cieľom posilniť na vonkajších hraniciach kontroly s použitím príslušných databáz. V tomto zmenenom nariadení sa členským štátom ukladá povinnosť vykonávať systematické kontroly všetkých osôb pri prekračovaní vonkajších hraníc s použitím príslušných databáz.

Nový komisár pre bezpečnostnú úniu

Rada 19. septembra 2016 po vzájomnej dohode s predsedom Komisie Jeanom-Claudom Junckerom vymenovala Juliana Kinga za nového komisára pre bezpečnostnú úniu. Svojim novým portfóliom bude komisár podporovať vykonávanie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti.

Infografika – Za bezpečnejšiu Európu: prepájanie databáz

Za bezpečnejšiu Európu: prepájanie databáz

Lepšia výmena informácií

Európska rada vo svojich záveroch z 18. decembra 2015 vyzvala na urýchlené zlepšenie interoperability informačných systémov. Ministri 10. júna 2016 schválili plán zlepšenia výmeny informácií a riadenia informácií vrátane interoperabilných riešení.

Rada prijala 9. júna 2017 závery Rady o zlepšovaní výmeny informácií a zabezpečovaní interoperability informačných systémov EÚ. Tieto závery nadväzujú na záverečnú správu skupiny expertov na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu, ktorú zriadila Komisia v roku 2016.

Európske centrum pre boj proti terorizmu

V nadväznosti na rozhodnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 20. novembra 2015 sa v januári 2016 zriadilo Európske centrum pre boj proti terorizmu (ECTC). Je to platforma, prostredníctvom ktorej môžu členské štáty zintenzívniť výmenu informácií a operačnú spoluprácu, pokiaľ ide o monitorovanie a vyšetrovanie zahraničných teroristických bojovníkov, obchodovanie s nelegálnymi strelnými zbraňami a financovanie terorizmu.

Boj proti radikalizácii online

Rada v marci 2015 poverila Europol vytvorením špecializovanej jednotky na boj proti teroristickej propagande na internete. Jednotka EÚ pre nahlasovanie internetového obsahu (EU IRU) sa zriadila v júli 2015. Jej cieľom je okrem iného identifikovať teroristický a násilný extrémistický obsah na internete a poskytovať členským štátom poradenstvo v tejto záležitosti.

Vedúci predstavitelia členských štátov EÚ na zasadnutí Európskej rady v júni 2017 vyzvali priemysel, aby pomohol v boji proti terorizmu a trestnej činnosti online. Vedúci predstavitelia očakávajú, že priemysel vytvorí vlastné fórum a zlepší automatické odhaľovanie obsahu, ktorý súvisí s terorizmom, a jeho odstraňovanie. Dopĺňať by to v prípade potreby mali príslušné legislatívne opatrenia na úrovni EÚ.

Posilnená spolupráca s tretími krajinami

Rada vo februári 2015 rozhodla o zintenzívnení vonkajšej činnosti zameranej na boj proti terorizmu, najmä v oblasti Stredozemia, na Blízkom východe, v severnej Afrike, Perzskom zálive a v regióne Sahel:

  • posilní sa spolupráca s kľúčovými partnermi
  • spustia sa nové projekty na podporu budovania kapacít
  • zintenzívni sa činnosť zameraná na boj proti radikalizácii a násilnému extrémizmu

Rada v októbri 2014 prijala stratégiu EÚ týkajúcu sa boja proti terorizmu a problematiky zahraničných bojovníkov so zameraním na Sýriu a Irak. V stratégii je načrtnutých viacero prioritných oblastí, ku ktorým patrí aj zlepšovanie spolupráce s tretími krajinami s cieľom identifikovať náborové siete a zahraničných bojovníkov.