Regulácia používania údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR)

Údaje z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) sú osobné informácie, ktoré poskytujú cestujúci a ktoré zhromažďujú a uchovávajú leteckí dopravcovia. Medzi tieto informácie patrí meno cestujúceho, dátumy ciest, trasy, čísla sedadiel, informácie o batožine, kontaktné údaje a informácie o spôsobe platby. Návrh smernice, ktorý predložila Komisia, sa zameriava na reguláciu prenosu takýchto PNR údajov orgánom presadzovania práva členských štátov a ich spracúvanie na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.

Európsky parlament a Rada sa dohodli na kompromisnom znení v decembri 2015. Európsky parlament prijal pozíciu 14. apríla 2016. Rada následne prijala smernicu 21. apríla 2016. Členské štáty budú mať dva roky na to, aby uviedli do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Prečo je to potrebné?

EÚ už podpísala dohody, ktoré umožňujú dopravcom z EÚ poskytovať údaje z PNR do Spojených štátov, Austrálie a Kanady.

Rada v júna 2015 prijala rozhodnutie o poverení začať rokovania o dohode s Mexikom.

Organizovaná trestná činnosť a teroristické aktivity často zahŕňajú medzištátne cestovanie. EÚ v reakcii na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach podľa Schengenského dohovoru upravuje výmenu osobných údajov medzi orgánmi presadzovania práva. Cieľom systému PNR je doplniť nástroje na zvládanie cezhraničnej trestnej činnosti, ktoré už existujú Spracúvanie údajov PNR by orgánom presadzovania práva umožnilo odhaliť osoby, ktoré nie sú podozrivé z páchania trestnej činnosti alebo terorizmu, ešte pred tým ako by osobitná analýza údajov naznačila takéto podozrenie.

Okrem toho väčšina členských štátov už používa údaje PNR poskytované podľa vnútroštátneho práva polícii alebo iným orgánom. Systémom PNR na úrovni EÚ by sa tiež umožnilo harmonizovať právne predpisy členských štátov, čím by sa zabránilo právnej neistote a bezpečnostným medzerám a zároveň by sa tým zabezpečila ochrana údajov.

Podrobnosti

Cieľom návrhu smernice je regulovanie prenosu údajov PNR od leteckých dopravcov vnútroštátnym orgánom, ako aj spracúvanie takýchto údajov z ich strany. V zmysle novej smernice budú musieť leteckí dopravcovia poskytovať údaje PNR pri letoch do EÚ alebo z nej. Členské štáty budú tiež mať možnosť, ale nie povinnosť, zhromažďovať údaje PNR týkajúce sa vybraných letov v rámci EÚ.

V smernici sa ustanovuje, že zhromaždené údaje PNR možno spracúvať len na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.

V kontexte týchto aktivít je údaje PNR možné využívať niekoľkými spôsobmi:

  • posúdenie cestujúcich pred príchodom alebo pred odchodom na základe vymedzených kritérií rizika alebo s cieľom identifikovať konkrétne osoby
  • ako vstupné informácie pri vypracúvaní týchto kritérií rizika
  • na konkrétne vyšetrovania alebo stíhania

Na účely ochrany základných práv na ochranu osobných údajov, na súkromie a nediskrimináciu obsahuje uvedená smernica súbor obmedzení prenosu, spracúvania a uchovávania údajov z PNR:

  • v smernici sa zakazuje zhromažďovanie a používanie citlivých údajov
  • údaje z PNR možno uchovávať len 5 rokov a po 6 mesiacoch sa musia anonymizovať, aby sa dotknutá osoba už nedala okamžite identifikovať
  • od členských štátov sa požaduje, aby zriadili útvar informácií o cestujúcich, ktorý bude nakladať s údajmi a chrániť ich; súčasťou tohto útvaru musí byť zodpovedná osoba
  • členské štáty musia zabezpečiť, aby cestujúci boli jasne informovaní o zhromažďovaní údajov PNR a o svojich právach
  • automatizované spracúvanie údajov PNR nesmie byť výlučným základom rozhodnutí, ktoré majú pre určitú osobu nepriaznivé právne účinky alebo závažné dôsledky
  • prenos údajov PNR do tretích krajín sa môže uskutočniť iba za veľmi obmedzených okolností a výlučne na individuálnom základe