Zoznam teroristov, ktorý zostavila EÚ

Sankcie: ako a kedy prijíma EÚ reštriktívne opatrenia

EÚ prijíma sankcie alebo reštriktívne opatrenia na to, aby dosiahla ciele svojej zahraničnej politiky

Európska únia v rámci svojej protiteroristickej reakcie po útokoch z 11. septembra 2001 v decembri 2001 vytvorila zoznam osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia. Išlo o doplňujúce opatrenia, ustanovené v spoločnej pozícii 2001/931/SZBP, ktoré sa prijali na účely vykonania rezolúcie BR OSN č. 1373 (2001). Do tohto zoznamu sú zaradené osoby a skupiny, ktoré pôsobia tak v rámci EÚ, ako aj mimo nej. Zoznam sa pravidelne preskúmava, a to najmenej každých 6 mesiacov.

Tento režim je nezávislý od režimu EÚ, ktorým sa vykonáva rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1989 (2011) o zmrazení finančných prostriedkov osôb a subjektov spojených s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Káida a Talibanom (vrátane ISIL/Dá’iš).

Uplatňované reštriktívne opatrenia

V spoločnej pozícii 2001/931/SZBP sa ustanovujú kritéria uplatňované na zaraďovanie osôb, skupín a subjektov na zoznam. Identifikuje sa v nej konanie, ktoré na tieto účely predstavuje teroristické činy, a vymedzujú sa reštriktívne opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať. Týmito reštriktívnymi opatreniami sú:

  • opatrenia týkajúce sa zmrazenia finančných prostriedkov a aktív
  • opatrenia týkajúce sa policajnej a justičnej spolupráce

Po podpísaní kolumbijskej mierovej dohody 26. septembra 2016 Rada pozastavila uplatňovanie reštriktívnych opatrení EÚ voči Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Osoby, skupiny a subjekty zaradené na zoznam podliehajú tak zmrazeniu finančných prostriedkov a iných finančných aktív, ako aj posilneným opatreniam týkajúcim sa policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach. V nariadení Rady č. 2580/2001 sa ustanovuje zmrazenie všetkých finančných prostriedkov a iných finančných aktív týchto osôb, skupín a subjektov. Okrem toho sa im žiadne finančné prostriedky, aktíva a hospodárske zdroje nesmú priamo ani nepriamo sprístupniť. Tieto osoby a subjekty sú všetko osoby a subjekty z krajín mimo EÚ.

Na druhú skupinu osôb a subjektov na zozname sa vzťahujú iba posilnené opatrenia týkajúce sa policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach. Tieto osoby a subjekty sú všetko osoby a subjekty z EÚ.

Kritéria zaradenia na zoznam

V spoločnej pozícii sa ustanovuje, že zoznam sa vypracuje na základe presných informácií o tom, že vo vzťahu k danej osobe, skupine alebo subjektu justičný alebo rovnocenný príslušný orgán prijal rozhodnutie. Toto rozhodnutie sa môže týkať:

  • začatia vyšetrovania alebo trestného stíhania vo veci teroristického činu alebo pokusu o spáchanie takéhoto činu, alebo napomáhania spáchania takéhoto činu
  • odsúdenia za akékoľvek takéto činy

Na zoznam sa môžu zaradiť aj osoby, skupiny a subjekty, v súvislosti s ktorými Bezpečnostná rada OSN skonštatovala napojenie na terorizmus a proti ktorým prijala sankcie.

Postup zaradenia na zoznam a vyňatia z neho

Rada zoznam pravidelne preskúmava, a to najmenej každých šesť mesiacov. Rada okrem tohto pravidelného preskúmania môže kedykoľvek prijať rozhodnutie, ktorým sa na zoznam zaraďujú alebo sa z neho vyraďujú osoby, skupiny a subjekty.

Návrh na zaradenie/vyradenie

Osoby, skupiny a subjekty sa na zoznam môžu zaradiť na základe návrhov, ktoré predkladajú členské štáty alebo tretie štáty. Žiadosť o vyradenie môžu podať zaradené osoby, skupiny a subjekty, členský štát alebo tretí štát, ktorý pôvodne zaradenie navrhol.

Preskúmanie pracovnou skupinou

Informácie súvisiace so zaraďovaním na zoznam a vyraďovaním z neho skúma a vyhodnocuje pracovná skupina pre vykonávanie spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (pracovná skupina SP931). Táto pracovná skupina následne Rade predloží odporúčania.

Schválenie Radou

Rada prijíma zmeny týkajúce sa zoznamu, ktoré sa potom uverejnia v úradnom vestníku. Rada v prípade každej osoby, skupiny a subjektu, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia podľa nariadenia Rady č. 2580/2001 (zmrazenie finančných prostriedkov a aktív), poskytuje taktiež odôvodnenie, v ktorom sa vysvetľuje splnenie kritérií zaradenia na zoznam.

Prípad pred Všeobecným súdom: Hamas

V septembri 2010 Hamas predložil svoj prípad Všeobecnému súdu a napadol svoje ďalšie zaradenie na zoznam teroristov, ktorý zostavila EÚ. V decembri 2014 Všeobecný súd zrušil z procesných dôvodov rozhodnutie Rady o ponechaní Hamasu na tomto zozname.

Na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 19. januára 2015 Rada rozhodla o podaní odvolania proti rozsudku Všeobecného súdu vo veci Rada/Hamas. Počas odvolacieho konania sú účinky rozsudku Všeobecného súdu pozastavené.

Oznámenie

Po tom, ako Rada prijme rozhodnutie o zaradení na zoznam, každá osoba, skupina a subjekt, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia podľa nariadenia Rady č. 2580/2001, sa o tom upovedomí buď prostredníctvom oznamovacieho listu – ak je to možné – alebo formou uverejnenia oznámenia v úradnom vestníku.

Aké má osoba, skupina alebo subjekt, ktoré boli zaradené na zoznam, možnosti?

Osoby, skupiny alebo subjekty, ktoré boli zaradené na zoznam, môžu:

  • požiadať Radu o opätovné posúdenie prípadu, na základe podpornej dokumentácie
  • napadnúť rozhodnutie vnútroštátneho príslušného orgánu v súlade s vnútroštátnymi postupmi
  • napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde – v prípade uplatňovania reštriktívnych opatrení podľa nariadenia Rady č. 2580/2001