Grécko: tretí program ekonomických úprav

Chronologický prehľad

20. 7. 2017

MMF schválil v zásade dohodu o pohotovostnom úvere pre Grécko vo výške 1,6 miliardy EUR

7. 7. 2017

Správna rada EMS schválila vyplatenie tranže úveru vo výške 8,5 miliardy EUR pre Grécko

15. 6. 2017

Euroskupina dokončila rokovania o druhej revízii programu

22. 5. 2017

Euroskupina privítala pokrok a začala rokovanie o udržateľnosti dlhu

7. 4. 2017

Dohoda o hlavných prvkoch reforiem politík

Tretí program ekonomických úprav pre Grécko sa začal 19. augusta 2015 a podľa plánu má trvať do 20. augusta 2018.

Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) v rámci programu poskytuje finančnú pomoc do výšky 86 miliárd EUR.

Podmienky na získanie finančnej pomoci zahŕňajú viacero opatrení a reforiem, ktoré sa Grécko zaviazalo vykonať s cieľom čeliť svojim súčasným hospodárskym výzvam.

Celkovým cieľom programu je zabezpečiť návrat k udržateľnému hospodárskemu rastu v Grécku.

Prehľad

Grécko 8. júla 2015 predložilo oficiálnu žiadosť o podporu stability zo strany EMS vo forme štátneho úveru. Podalo žiadosť s cieľom splniť svoje dlhové záväzky a zabezpečiť stabilitu finančného systému.

Rada guvernérov EMS poverila 8. júla 2015 Európsku komisiu, aby posúdila existenciu rizík pre finančnú stabilitu eurozóny, udržateľnosť dlhu Grécka a jeho prípadné finančné potreby. Toto posúdenie je potrebné vykonať skôr, ako sa začnú rokovania o programe.

V nadväznosti na hodnotenie vykonané Európskou komisiou v spolupráci s ECB a vydané 10. júla 2015, sa Rada guvernérov EMS dohodla, že rokovanie o novom programe finančnej pomoci pre Grécko by mohlo začať.

Udržateľnosť dlhovej služby

Z analýzy udržateľnosti dlhovej služby v Grécku, ktorú vykonala Európska komisia v spolupráci s ECB, vyplynulo, že udržateľnosť dlhovej služby by sa mohla dosiahnuť ďalekosiahlym a dôveryhodným programom reforiem a dodatočnými opatreniami týkajúcimi sa dlhu bez nominálneho krátenia.

V súlade s vyhlásením zo samitu eurozóny z 12. júla potvrdila Euroskupina 14. augusta 2015, že je pripravená zvážiť možné dodatočné opatrenia, aby hrubé potreby Grécka v oblasti financovania zostali na udržateľnej úrovni. Tieto opatrenia by mohli zahŕňať možné dlhšie obdobia odkladu a splácania, pričom budú podmienené úplnou implementáciou opatrení dohodnutých v programe.

Euroskupina sa na zasadnutí 24. mája 2016 dohodla na niekoľkých opatreniach sledujúcich zabezpečenie udržateľnosti verejného dlhu Grécka. Opatrenia sú krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Niektoré z nich sa začnú vykonávať pred ukončením programu, ostatné po jeho úspešnom zavŕšení. Rozsah tejto druhej skupiny opatrení sa stanoví na základe aktuálnej analýzy udržateľnosti dlhovej služby.

Euroskupina schválila celý súbor krátkodobých opatrení na odpustenie dlhu Grécka 5. decembra 2016. Tieto opatrenia budú mať významný pozitívny vplyv na udržateľnosť verejného dlhu Grécka. Patria medzi ne:

 • vyrovnanie profilu splácania Grécka v rámci súčasnej váženej priemernej splatnosti pôžičiek do 32,5 roka
 • zníženie úrokového rizika prostredníctvom stratégie financovania ENFS a EMS bez toho, aby vznikli dodatočné náklady pre bývalé krajiny zapojené do príslušných programov
 • upustenie od zvýšenia marže úrokovej sadzby pre rok 2017, ktorá sa týka tranže spätného odkúpenia dlhu v rámci 2. gréckeho programu

Správne rady Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) a Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS) formálne prijali tieto opatrenia 23. januára 2017 a umožnili ich vykonávanie.

Predbežné opatrenia

Na základe posúdenia rizík, potrieb financovania a udržateľnosti dlhu dosiahli vedúci predstavitelia krajín eurozóny 13. júla 2015 dohodu s Gréckom o súbore predbežných opatrení, ktoré je potrebné zaviesť, ak sa majú začať rokovania, za podmienok, ktoré sa majú stanoviť v memorande o porozumení.

Dohodnuté predbežné opatrenia zahŕňajú:

 • opatrenia v oblasti reformy DPH a dôchodkovej reformy
 • transpozícia smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (pravidlá bankovej únie)
 • ochrana nezávislosti gréckeho štatistického úradu (ELSTAT)
 • prijatie občianskeho súdneho poriadku

Grécko tieto dohodnuté predbežné opatrenia zaviedlo do 14. augusta 2015.

Euroskupina sa 16. júla 2015 dohodla na začatí rokovaní o novom programe a Rada guvernérov EMS 17. júla 2015 rozhodla v zásade o poskytnutí podpory stability Grécku.

Memorandum o porozumení

Memorandum o porozumení, v ktorom sa špecifikovali reformné politiky, ktoré by Grécko malo splniť, schválila Rada guvernérov EMS 19. augusta 2015 po tom, ako ho v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi schválili členské štáty EMS.

Rada guvernérov schválila v ten istý deň aj úverovú zmluvu (zmluvu o rámcovom nástroji finančnej pomoci).

V júni 2016 sa počas prvého preskúmania programu podpísalo doplnkové memorandum o porozumení. Aktualizovali sa v ňom podmienky do tretieho štvrťroku 2017 stanovením cieľov v oblastiach, na ktoré sa vzťahovalo pôvodné memorandum o porozumení.

Grécky program: hlavné body

Reformy dohodnuté v memorande o porozumení možno rozdeliť do štyroch hlavných oblastí:

 • obnovenie fiškálnej udržateľnosti
 • ochrana finančnej stability
 • realizácia reforiem vedúcich k rastu a zamestnanosti
 • modernizácia sektora verejnej správy

Grécko sa okrem iných dohodnutých podmienok zaviazalo aj plne využiť dostupnú technickú pomoc EÚ pri navrhovaní reforiem. Takúto technickú pomoc koordinuje nová služba na podporu štrukturálnych reforiem (SRSS) Európskej komisie.

Obnovenie fiškálnej udržateľnosti

Čo je primárny prebytok?

Vláda dosiahne primárny prebytok vtedy, keď sú jej bežné príjmy vyššie ako bežné výdavky (okrem úroku z dlhu). Dosahovanie primárnych prebytkov v strednodobom horizonte umožňuje znižovať verejný dlh a obnoviť fiškálnu udržateľnosť, čo je nevyhnutné pre návrat hospodárstva k udržateľnému rastu.

Očakáva sa, že Grécko sa bude snažiť o strednodobý primárny prebytokvo výške 3,5 % HDP. Dosiahnuť sa má najmä prostredníctvom:

 • fiškálnych reforiem, vrátane reforiem DPH a dôchodkového systému, s podporou ambiciózneho programu na posilnenie dodržiavania daňových predpisov a riadenia verejných financií
 • boja proti daňovým únikom, pričom sa zároveň zabezpečí primeraná ochrana zraniteľných skupín

Dohodnutý postup fiškálnych úprav na dosiahnutie primárneho prebytku je takýto:

 • -0,25 % v roku 2015
 • 0,5 % v roku 2016
 • 1,75 % v roku 2017
 • 3,5 % v roku 2018

Ochrana finančnej stability

Očakáva sa, že Grécko prijme opatrenia s cieľom stabilizovať svoj finančný sektor.

Podmienky dohodnuté v memorande o porozumení zahŕňajú:

 • riešenie nesplácaných úverov v bankovom sektore
 • rekapitalizáciu bánk
 • posilnenie správy Helénskeho fondu finančnej stability (HFSF) a správy bánk

Rekapitalizácia bánk

ECB na jeseň 2015 komplexne zhodnotila a posúdila kvalitu aktív hlavných gréckych bánk. Po tomto posúdení boli dotknuté banky rekapitalizované, ako sa dohodlo vo vyhlásení Euroskupiny zo 14. augusta 2015.

Po potrebných rozhodnutiach Európskej komisie o štátnej pomoci uhradil na tento účel Európsky mechanizmus pre stabilitu Helénskemu fondu finančnej stability 5,4 miliardy EUR, aby tak doplnil súkromný kapitál, ktorý získali banky.

Rast, konkurencieschopnosť a investície

Očakáva sa, že Grécko navrhne a zavedie celý rad reforiem vedúcich k zvyšovaniu rastu, konkurencieschopnosti a investícií. Očakávajú sa reformy najmä v oblasti trhov práce a trhu s výrobkami, vrátane trhu s energiou. Reformy by mali zabezpečiť úplný súlad s požiadavkami EÚ s cieľom priblížiť sa k európskym najlepším postupom.

Očakáva sa, že reformami trhu práce by sa mali revidovať rámce pre kolektívne vyjednávanie a stanovovanie miezd, organizovanie štrajkov a hromadné prepúšťanie. Jednou z priorít by malo byť aj riešenie nenahlásenej práce.

Program privatizácie

Očakáva sa tiež, že Grécko bude realizovať program privatizácie a implementuje aj politiky, ktoré podporujú investície. Grécke orgány sa zaviazali prijať právne predpisy s cieľom zabezpečiť transparentnú privatizáciu.

Okrem toho sa medzi podmienkami programu nachádza požiadavka zriadenia nezávislého fondu, ktorý budú spravovať grécke orgány pod dohľadom príslušných inštitúcií EÚ. Úlohou fondu je privatizovať nezávisle ohodnotené grécke štátne aktíva.

V súlade s vyhlásením zo samitu eurozóny 12. júla 2015 sa finančné prostriedky, ktoré by mal priniesť program privatizácie, použijú na:

 • splatenie rekapitalizácie bánk a iných aktív
 • zníženie pomeru dlhu k HDP Grécka
 • investície

Modernizácie štátnej a verejnej správy

Modernizácia štátnej a verejnej správy je jednou z hlavných priorít programu. Obzvlášť dôležitým cieľom je zvýšenie efektívnosti sektora verejnej správy pri poskytovaní základných verejných statkov a služieb.

Program zahŕňa opatrenia na zvýšenie efektívnosti justičného systému a posilnenie boja proti korupcii. Vyžaduje sa v ňom aj zvýšenie inštitucionálnej a operačnej nezávislosti vnútroštátnych inštitúcií, ako napríklad daňovej správy a štatistického úradu (ELSTAT).

Finančná pomoc v rámci programu

Európsky mechanizmus pre stabilitu je pripravený poskytnúť finančnú pomoc do výšky 86 miliárd EUR. EMS získava prostriedky na finančných trhoch a potom poskytuje úvery gréckej vláde.

Nový program Medzinárodného menového fondu pre Grécko by viedol k zníženiu sumy potrebnej z EMS.

Okrem toho, výška finančnej pomoci, ktorá je potrebná Grécko, by sa mohla znížiť, ak by sa krajine počas vykonávania programu podarilo znovu získať prístup k úverom na finančných trhoch. Výška uvedenej sumy bude ovplyvnená aj úspechom reformných opatrení vykonávaných Gréckom, vrátane privatizácie štátneho majetku.

Podpora z Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM)

Počas rokovaní o novom programe v júli 2015 poskytol EFSM Grécku preklenovací úver vo výške 7 miliárd EUR.

Tento úver bol splatený, keď sa začal program EMS, pričom bol zahrnutý do celkovej sumy 86 miliárd EUR vyčlenených pre program EMS.

Vyplácanie finančnej pomoci

Finančná pomoc Grécku sa vypláca po tranžách, ktoré sa ďalej delia na čiastkové tranže a splátky.

Uvoľnenie každej splátky závisí od úspešného plnenia dohodnutých podmienok.

Suma prvej tranže v rámci programu EMS je 26 miliárd EUR; Bola uvoľnená po tom, čo ju 19. augusta 2015 schválila Rada guvernérov EMS, pričom Grécku bola vyplatená celková suma 24,1 miliardy EUR.

Euroskupina 24. mája 2016 schválila dohodu na pracovnej úrovni o prvej revízii programu, ktorá predstavuje krok k tomu, aby sa z EMS uhradila druhá tranža (10,3 miliardy EUR) finančnej pomoci vo viacerých splátkach po príslušných schvaľovacích postupoch zo strany EMS a členských štátov eurozóny.

Európska komisia 9. júna 2016 uverejnila správu o dodržiavaní memoranda o porozumení v kontexte prvého preskúmania programu. V tejto správe, ktorá obsahuje aj aktualizovanú analýzu udržateľnosti dlhovej služby, sa celkovo pozitívne hodnotí vykonávanie programu a vydáva sa v nej stanovisko, že ďalšie uvoľnenie finančnej pomoci na pokrytie potrieb dlhovej služby a vyrovnanie nedoplatkov bude možné.

Euroskupina a inštitúcie ukončili15. júna 2017 rokovania o druhej revízii programu, ktorá predstavuje krok k tomu, aby sa uvoľnila tretia tranža pomoci vo výške 8,5 miliardy EUR.

TranžaSumaDostupnosť
1. tranža26 miliárd EURUvoľnenie prostriedkov po schválení finančnej pomoci Radou guvernérov EMS 19. augusta 2015.
1. čiastková tranža10 miliárd EURVyčlenené na rekapitalizáciu bánk a riešenie ich krízových situácií. Bola k dispozícii od 23. novembra 2015. V decembri 2015 sa zo samostatného účtu v rámci EMS uvoľnilo 5,4 miliardy EUR pre HFSF (Helénsky fond finančnej stability) na základe príslušných rozhodnutí Európskej komisie o štátnej pomoci. Zostávajúca suma sa nepoužila.
2. čiastková tranža16 miliárd EURVyplatená v niekoľkých splátkach.
2. čiastková tranža, 1. splátka13 miliárd EURUvoľnená 20. augusta 2015.
2. čiastková tranža, 2. splátka,2 miliardy EURUvoľnená 24. novembra 2015 po úspešnej implementácii prvého súbora medzníkov.
2. čiastková tranža, 3. splátka1 miliarda EURUvoľnená 23. decembra 2015 na základe úspešnej implementácie druhého súboru medzníkov.
2. tranža 10,3 miliardy EUR Druhú tranžu schválila správna rada EMS 17. júna 2016.
2. tranža, 1. čiastková tranža 7,5 miliardy EURVyplatenie schválila správna rada EMS 17. júna 2016.
2. tranža, 2. čiastková tranža 1,1 miliardy EUR

Euroskupina vyjadrila politický súhlas 10. októbra 2016. Rada guvernérov EMS schválila vyplatenie 25. októbra. Táto čiastka sa má použiť na potreby dlhovej služby.

2. tranža, 3. čiastková tranža 1,7 miliardy EUR Správna rada EMS schválila vyplatenie 25. októbra, po získaní pozitívneho posudku týkajúceho sa vyrovnávania čistých nedoplatkov Gréckom. Táto suma sa prevedie na účet vyhradený na vyrovnávanie nedoplatkov.
3. tranža 8,5 miliardy EUR Euroskupina politicky schválila vyplatenie tretej tranže 15. júna 2017.
3. tranža, 1. čiastková tranža7,7 miliardy EUR

1. čiastková tranža sa uhradila z EMS 10. júla 2017. Z tejto sumy sa 6,9 miliardy EUR použije na pokrytie potrieb dlhovej služby a 0,8 miliardy EUR na vyrovnanie nedoplatkov. Rozhodnutie uhradiť 1. čiastkovú tranžu prijala správna rada EMS po tom, ako 7. júla 2017 schválila tretiu tranžu vo výške 8,5 miliardy EUR.

 

Monitorovanie

Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní programu monitorujú inštitúcie (Európska komisia v spolupráci s ECB, EMS a MMF). Hodnotiace misie do Atén sa uskutočňujú v pravidelných intervaloch (zvyčajne každé tri mesiace) a môžu ich doplniť priebežné misie.

Hodnotenia v závislosti od pokroku, ktorý dosiahli grécke orgány pri plnení podmienok programu, sú príležitosťou na aktualizáciu makroekonomických predpokladov a podmienok programu.

Prvé preskúmanie

Prvé preskúmanie programu sa ukončilo v júni 2016, čo predstavovalo krok k uvoľneniu 2. tranže finančnej pomoci vo výške 10,3 miliardy EUR.

Druhé preskúmanie

Druhé preskúmanie programu sa ukončilo v júni 2017. Predstavuje krok k vyplateniu 3. tranže finančnej pomoci dostupnej pre Grécko v rámci programu. Táto tranža je vo výške 8,5 miliardy EUR. Použije sa na pokrytie súčasných finančných potrieb Grécka, vyrovnanie nedoplatkov, a prípadne vytvorí priestor na začatie vytvárania hotovostnej rezervy.

Zapojenie MMF

Program MMF sa v súlade so Zmluvou o zriadení EMS zvyčajne využíva popri programe EMS. Pokiaľ ide o tretí program pre Grécko, fond rozhodne o poskytnutí ďalšej finančnej podpory Grécku v závislosti od svojho posúdenia prijatých politických reforiem a udržateľnosti verejného dlhu krajiny.

MMF na zasadnutí Euroskupiny 15. júna 2017 informoval o svojom zámere odporučiť Výkonnej rade MMF, aby bola žiadosť Grécka o 14-mesačný pohotovostný úver v zásade schválená.

Predchádzajúce programy

V rokoch 2010 – 2015 malo Grécko dva programy úprav.

Prvý program

Financovanie počas prvého programu úprav bolo Grécku poskytnuté na základe dvojstranných úverov od členských štátov eurozóny prostredníctvom mechanizmu úverového nástroja pre Grécko. Oznámila to Euroskupina 2. mája 2010.

V rámci prvého programu dostalo Grécko v rámci finančnej pomoci spolu52,9 miliardy EUR. MMF vyplatil dodatočnú sumu vo výške približne 20 miliárd EUR.

Druhý program

Druhý program úprav nahradil prvý program. Schválila ho Euroskupina 9. marca 2012 a trval do júna 2015.

Finančné prostriedky poskytli členské štáty eurozóny prostredníctvom Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS). Počas tohto obdobia uhradil ENFS 141,8 miliardy EUR a MMF približne 12 miliárd EUR.