Chronologický prehľad: tretí program finančnej pomoci pre Grécko

2017

15. septembra

Euroskupina bola informovaná o súčasnom stave v súvislosti s prebiehajúcim programom makroekonomických úprav v Grécku.

Minister financií Grécka Euclid Tsakalotos a predstavitelia inštitúcií (Európskej komisie, Európskej centrálnej banky, Európskeho mechanizmu pre stabilitu a Medzinárodného menového fondu) stručne informovali Euroskupinu o súčasnom stave v súvislosti sprebiehajúcim programom makroekonomických úprav v Grécku.

Predstavili plánovaný harmonogram nedávno spusteného tretieho preskúmania programu. Grécko bude musieť dokončiť približne 95 opatrení, z ktorých mnohé sa týkajú vykonávania právnych predpisov, ktoré sa prijali skôr v priebehu vykonávania programu.

Medzi témy, ktoré budú predmetom tretieho preskúmania, patria:

 • rozpočet Grécka na rok 2018
 • preskúmanie sociálnych dávok
 • reforma trhu práce
 • záležitosti týkajúce sa verejnej správy
 • vykonávanie stratégie pre nesplácané úvery
 • reforma odvetvia energetiky
 • a privatizácia

20. júla

MMF schválil v zásade dohodu o pohotovostnom úvere pre Grécko vo výške 1,6 miliardy EUR

Výkonná rada MMF (Medzinárodný menový fond) schválila v zásade dohodu o pohotovostnom úvere pre Grécko vo výške 1,6 miliardy EUR.

Dohoda sa schválila v zásade. Nadobudne platnosť po tom, ako MMF dostane záruky zo strany európskych inštitúcií na zabezpečenie udržateľnosti dlhovej služby, a za predpokladu, že hospodársky program Grécka bude pokračovať podľa plánu.

Na nadobudnutie platnosti dohody je potrebné druhé rozhodnutie výkonnej rady. Platnosť dohody sa končí 31. augusta 2018, krátko po skončení programu EMS (Európsky mechanizmu pre stabilitu).

7. júla

Správna rada EMS schválila vyplatenie tranže úveru vo výške 8,5 miliardy EUR pre Grécko

Správna rada Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) schválila 7. júla tretiu tranžu finančnej pomoci z EMS vo výške 8,5 miliardy EUR pre Grécko. Tento krok prichádza po tom, ako Rada guvernérov EMS schválila doplňujúce memorandum o porozumení a grécka vláda dokončila všetky prípravné opatrenia.

Prvá výplata prostriedkov z tejto tranže dosiahla výšku 7,7 miliardy EUR a prebehla 10. júla. Z tejto sumy sa použije 6,9 miliardy EUR na potreby splácania dlhu a 0,8 miliardy EUR na vyrovnanie nedoplatkov.

15. júna

Euroskupina dokončila rokovania o druhej revízii programu

Euroskupina a inštitúcie dokončili rokovania o druhej revízii gréckeho programu. Otvára sa tým cesta pre uvoľnenie tretej tranže finančnej pomoci Grécku vo výške 8,5 miliardy EUR.

Európsky mechanizmus pre stabilitu bude môcť uvolniť túto platbu po tom, ako členské štáty eurozóny ukončia svoje vnútroštátne postupy, ktorým sa povoľuje vyplatenie.

Toto rozhodnutie bolo prijaté po prijatí dohodnutých predbežných opatrení gréckym parlamentom a záväzku Grécka zachovať primárny prebytok vo výške 3,5 % HDP do roku 2022, ako aj fiškálnu cestu v súlade s fiškálnym rámcom EÚ v nasledujúcich rokoch.

Euroskupina rokovala aj o udržateľnosti verejného dlhu Grécka. Potvrdila svoj prístup dohodnutý v máji 2016, pričom uviedla niektoré ďalšie podrobnosti o strednodobých opatrenia zameraných na dlh. Tieto opatrenia by sa vykonali po úspešnom ukončení programu v prípade, že by sa na základe novej analýzy udržateľnosti dlhovej služby potvrdilo, že takéto opatrenia sú potrebné.

V tejto súvislosti má MMF v úmysle odporučiť svojej výkonnej rade, aby v zásade schválila nový 14-mesačný pohotovostný úver pre Grécko.

22. mája

Euroskupina privítala pokrok a začala rokovanie o udržateľnosti dlhu

Euroskupina privítala predbežnú dohodu o novom súbore politických reforiem, ktorá sa 2. mája dosiahla medzi Gréckom a inštitúciami. Dohoda je ďalším krokom k finalizácii druhého preskúmania programu Grécka.

Euroskupina ocenila pokrok Grécka pri vykonávaní významnej časti dohodnutých predbežných opatrení.

Ministri tiež začali rokovať o udržateľnosti verejného dlhu Grécka a očakáva sa, že na nadchádzajúcom zasadnutí Euroskupiny dospejú k záveru.

7. apríl 2017

Dohoda o hlavných prvkoch reforiem politík

Euroskupina bola informovaná o dohode, ktorá sa dosiahla medzi inštitúciami (Európska komisia, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond a Európsky mechanizmus pre stabilitu) a gréckou vládou o hlavných prvkoch reforiem politík. Dohoda, ktorá sa dosiahla po intenzívnych rokovaniach v nadväznosti na marcové zasadnutie Euroskupiny, sa týka rozsahu, načasovania a postupnosti reforiem.

Táto dohoda umožní pokročiť v druhom preskúmaní aktuálneho programu makroekonomických úprav v Grécku.

20. marca

Euroskupina nabáda na urýchlené uzavretie dohody na pracovnej úrovni

Inštitúcie (Európska komisia, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond a Európsky mechanizmus pre stabilitu) a grécky minister financií Euclid Tsakalotos stručne informovali Euroskupinu o vývoji týkajúcom sa druhého preskúmania programu makroekonomických úprav v Grécku.

Euroskupina vzala na vedomie pokrok v mnohých otázkach, a to aj pokiaľ ide o fiškálne opatrenia a predovšetkým nesplácané úvery. Vyzvala grécke orgány a inštitúcie, aby sa usilovali o urýchlené uzavretiedohody na pracovnej úrovni na základe spoločného dojednania, ktoré sa dosiahlo minulý mesiac.

V Bruseli sa v nadchádzajúcich dňoch uskutočnia intenzívne rokovania medzi inštitúciami a gréckymi orgánmi, pričom pozornosť sa zameria na hlavné nevyriešené otázky. Patrí k nim obnovenie rovnováhy verejných financií Grécka v strednodobom horizonte (v roku 2018 a po ňom), ktoré podporuje rast, a reforma trhu práce.

20. februára

Euroskupina uvítala pokrok v rokovaniach o gréckom programe

Euroskupina uvítala dohodu, ktorú dosiahli grécke orgány s inštitúciami (Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou, Medzinárodným menovým fondom a Európskym mechanizmom pre stabilitu).

Táto dohoda umožňuje hodnotiacej misii, aby sa vrátila do Atén a pokračovala v práci na uzavretí druhého preskúmania programu, pri ktorom hlavné nevyriešené otázky zahŕňajú strednodobú (v roku 2018 a neskôr) fiškálnu stratégiu a reformu trhu práce.

23. januára

EMS a ENFS schválili krátkodobé opatrenia na odpustenie dlhu pre Grécko

Správne rady Európskeho mechanizmu pre stabilitu a Európskeho nástroja finančnej stability 23. januára 2017 formálne prijali pravidlá týkajúce sa krátkodobých opatrení na odpustenie dlhu pre Grécko. Opatrenia schválila Euroskupina 5. decembra 2016.

Cieľom týchto opatrení je znížiť úrokové riziko pre Grécko vrátane zmeny niektorých úrokových sadzieb z pohyblivých na fixné a uľahčiť bremeno splácania dlhu. Opatrenia nemajú žiadny vplyv na rozpočet pre akcionárov EMS, ktorí sú členskými štátmi eurozóny.

2016

7. novembra

Zasadnutie Euroskupiny

Euroskupina si v nadväznosti na hodnotiacu misiu inštitúcií v Aténach, ktorá sa uskutočnila koncom októbra, vypočuli informácie o prebiehajúcom druhom preskúmaní vykonávania programu makroekonomických úprav v Grécku v rámci ESM.

Euroskupina vyzvala grécke orgány a personál misie, aby pokračovali v konštruktívnej spolupráci zameranej na rýchle dokončenie preskúmania. Druhé preskúmanie sa vzťahuje na rozpočet na rok 2017, strednodobú fiškálnu stratégiu a reformy trhu práce.

Ministri si tiež vypočuli aktuálne informácie o technickej pomoci, ktorú gréckym orgánom poskytla služba Európskej komisie zameraná na podporu štrukturálnych reforiem (SRSS).

25. októbra

Správna rada schválila splátku vo výške 2,8 miliárd EUR pre Grécko

Správna rada Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) 25. októbra schválila splátku vo výške 2,8 miliárd EUR pre Grécko. Ide o zostávajúcu časť druhej tranže finančnej pomoci EMS dohodnutej v rámci tretieho programu Grécka zameraného na makroekonomické úpravy.

Táto splátka vo výške 2,8 miliárd pozostáva z dvoch častí: uvoľnenie 1,1 miliardy EUR sa schválilo po tom, ako grécka vláda v plnom rozsahu splnila súbor 15 cieľov. Táto suma sa má použiť na potreby dlhovej služby.

uvoľnenie 1,7 miliardy EUR sa schválilo po tom, ako inštitúcie vydali pozitívny posudok týkajúci sa vyrovnávania čistých nedoplatkov Gréckom. Táto suma sa prevedie na účet vyhradený na vyrovnávanie nedoplatkov.

10. októbra

Zasadnutie Euroskupiny

Inštitúcie a grécky minister financií Euclid Tsakalotos Euroskupinu informovali o dosiahnutí 15 čiastkových cieľov, ku ktorým sa Grécko zaviazalo počas prvého preskúmania jeho programu makroekonomických úprav.

Čiastkové ciele zahŕňali zriadenie privatizačného fondu, reformu sektora energetiky, opatrenia v oblasti správy bánk a založenie agentúry pre príjmy.

Euroskupina sa zhodla, že splnenie týchto čiastkových cieľov vytvorilo podmienky na to, aby ESM schválil úhradu 1,1 miliardy EUR pre grécku dlhovú službu.

Inštitúcie informovali ministrov aj o pokroku Grécka pri vyrovnávaní jeho čistých nedoplatkov. Očakáva sa, že hneď ako budú k dispozícii príslušné údaje za september a inštitúcie vydajú pozitívne hodnotenie, Správna rada EMS schváli uvoľnenie ďalšej sumy vo výške 1,7 miliardy EUR na vyrovnanie nedoplatkov.

9. septembra

Zasadnutie Euroskupiny

Euroskupina si vypočula stručné informácie v súvislosti s prebiehajúcim plnením cieľov dohodnutých v rámci prvého preskúmania programu finančnej pomoci. Grécky minister financií Euclid Tsakalotos potvrdil, že grécke orgány majú v úmysle včas zavŕšiť realizáciu dohodnutých úloh.

Patrí medzi ne 15 opatrení týkajúcich sa privatizácie, reformy odvetvia energetiky, riadenia bánk a zriadenia agentúry pre verejné príjmy. Dosiahnutie týchto cieľov je podmienkou na vyplatenie 2,8 miliardy EUR z Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

Zástupcovia inštitúcií informovali, že čoskoro vycestujú do Atén, aby pripravili spustenie druhého preskúmania programu.

17. júna

Správna rada EMS schválila pre Grécko platbu vo výške 7,5 miliardy EUR

Správna rada Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) schválila druhú tranžu finančnej pomoci EMS vo výške 10,3 miliardy EUR . V ten istý deň správna rada schválila uvoľnenie prvej čiastkovej tranže vo výške 7,5 miliardy EUR. Tieto rozhodnutia správnej rady prichádzajú potom, ako grécka vláda dokončila všetky prípravné opatrenia.

Grécko využije 7,5 miliardy EUR na splnenie povinností súvisiacich s dlhovou službou a na pomoc pri vyrovnávaní domácich nedoplatkov.

Zostávajúcich 2,8 milióna EUR z druhej tranže bude Grécku k dispozícii po splnení súboru cieľov a uspokojivom vyrovnaní domácich nedoplatkov. Vyplatenie je podmienené ďalším rozhodnutím správnej rady.

16. júna

Uverejnenie doplnkového memoranda o porozumení

Inštitúcie uverejnili doplnkové memorandum o porozumení.

Obsahuje aktualizáciu politických podmienok pôvodného memoranda o porozumení do tretieho štvrťroka 2017.

9. júna

Európska komisia vydala správu o dodržiavaní

Európska Komisia uverejnila správu o dodržiavaní memoranda o porozumení vrátane aktualizovanej analýzy verejného dlhu Grécka.

V tejto správe sa celkovo pozitívne hodnotí vykonávanie programu a vydáva sa v nej stanovisko, že ďalšie uvoľnenie finančnej pomoci na pokrytie potrieb dlhovej služby a vyrovnanie nedoplatkov bude možné.

24. mája

Zasadnutie Euroskupiny

Euroskupina privítala dosiahnutie dohody na pracovnej úrovni medzi Gréckom a inštitúciami, ktorá pripraví pôdu pre ukončenie prvého preskúmania programu makroekonomických úprav Grécka.

To umožní, aby sa v rámci uvedeného programu prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu uvoľnila ďalšia čiastka finančnej pomoci Grécku (10,3 miliárd EUR).

Táto čiastka sa vyplatí vo viacerých splátkach po tom, ako inštitúcie potvrdia, že Grécko vykonalo dohodnuté predbežné opatrenia, a členské štáty eurozóny schvália dohodu v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi postupmi.

Euroskupina sa tiež dohodla na prijatí súboru krátkodobých, strednodobých a dlhodobých opatrení s cieľom zabezpečiť udržateľnosť verejného dlhu Grécka a privítala zámer manažmentu MMF (Medzinárodného menového fondu) odporučiť výkonnej rade MMF zvážiť ďalšiu finančnú pomoc Grécku.

9. mája

Mimoriadne zasadnutie Euroskupiny

Euroskupina rokovala o prvom preskúmaní gréckeho programu makroekonomických úprav a prijala vyhlásenie.

Privítala balík reformných politík a zhodla sa na tom, že uzavretie prvého preskúmania si vyžaduje ďalšie úsilie v spojení s mechanizmom týkajúcim sa opatrení v nepredvídateľných situáciách. Potvrdila, že v prípade potreby a po uzavretí prvého preskúmania je pripravená zvážiť prípadné ďalšie opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti gréckych potrieb refinancovania. V tomto kontexte odsúhlasila niekoľko zásad a poverila pracovnú skupinu pre Euroskupinu vypracovaním súvisiacich podrobností.

22. apríla

Zasadnutie Euroskupiny

Inštitúcie a grécky minister financií Euclid Tsakalotos stručne informovali Euroskupinu o súčasnom stave prebiehajúceho prvého preskúmania programu makroekonomických úprav Grécka.

Euroskupina naliehavo vyzvala grécke orgány, aby sa s inštitúciami urýchlene dohodli na balíku reforiem, ktorý by sa mal vzťahovať aj na také otázky, ako napr. núdzové opatrenia a nesplácané úvery. Dohoda o reformách by umožnila ukončiť prvé preskúmanie.

7. marca

Zasadnutie Euroskupiny

Euroskupina rokovala o aktuálnom stave vykonávania programu. Ministri boli informovaní, že vedúci predstavitelia misie inštitúcií sa čoskoro vrátia do Atén, aby pokračovali v práci súvisiacej s prvým preskúmaním vykonávania programu.

Euroskupina vyzvala grécke orgány a personál hodnotiacej misie, aby pokračovali v konštruktívnej spolupráci.

11. februára

Zasadnutie Euroskupiny

Vedúci predstavitelia misie inštitúcií EÚ navštívili v predchádzajúcom týždni Atény a Euroskupina následne rokovala o priebehu prvého preskúmania vykonávania programu makroekonomických úprav v Grécku.

Euroskupina vyzvala grécke orgány a personál misie, aby pokračovali v konštruktívnej spolupráci zameranej na rýchle dokončenie prvého preskúmania. Preskúmanie sa vzťahuje na otázky ako dôchodková reforma, fiškálna stratégia a dosiahnutie funkčnosti privatizačného fondu.

14. januára

Zasadnutie Euroskupiny

Inštitúcie informovali Euroskupinu, že čoskoro začnú prvé preskúmanie vykonávania programu.

Ministri vyzvali grécke orgány, aby s inštitúciami konštruktívne spolupracovali s cieľom zabezpečiť hladké a dôkladné prvé preskúmanie. Úspešné zavŕšenie tohto procesu by pripravilo pôdu pre rozhodnutia o možných opatreniach na odpustenie dlhu a programe MMF, ktoré odsúhlasili hlavy štátov alebo predsedovia vlád v júli 2015.

2015

22. decembra

Správna rada EMS schvaľuje vyplatenie 1 miliardy EUR

Správna Rada Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) schválila vyplatenie 1 miliardy EUR po úspešnom splnení druhého súboru cieľov. Grécka vláda plánuje využiť finančné prostriedky na splácanie dlhu, financovanie rozpočtu a spolufinancovanie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Táto 1 miliarda EUR predstavuje poslednú časť tranže s celkovou výškou 16 miliárd EUR. Prostredníctvom EMS sa Grécku tiež vyplatilo 5,4 miliardy EUR na rekapitalizáciu bánk. Týmto celková výška finančnej pomoci z EMS pre Grécko dosiahla 21,4 miliardy EUR. Ide o približne 25 % objemu úvodného balíka v rámci programu schváleného 19. augusta 2015, ktorý predstavuje 86 miliárd EUR.

21. decembra

Vykonávanie druhého súboru cieľov

Európska komisia uverejnila hodnotiacu správu o dodržiavaní druhého súboru cieľov zo strany Grécka, čím sa uvoľnilo vyplatenie 1 miliardy EUR prostredníctvom EMS.

Medzi požadované ciele patrili fiškálne reformy, ako napríklad zlepšenie výberu daní, reformy finančného sektora vrátane právnych predpisov týkajúcich sa platobnej neschopnosti domácností a riešenia nesplácaných úverov, štrukturálne reformy a modernizácia verejnej správy.

7. decembra

Zasadnutie Euroskupiny

Euroskupina vyzvala grécke orgány, aby urýchlene zabezpečili vykonávanie právnych predpisov schválených v rámci druhého súboru cieľov, čím by sa umožnilo vyplatenie 1 miliardy EUR z EMS.

Ministri si vypočuli informácie, podľa ktorých si rekapitalizácia gréckeho bankového sektora nebude vyžadovať viac ako 10 miliárd EUR, ktoré sú dostupné v rámci programu na tento účel.

1. decembra

Správna rada EMS rozhoduje o uvoľnení 2,72 miliardy EUR

Správna rada EMS rozhodla o uvoľnení 2,72 miliardy EUR pre Grécko na rekapitalizáciu banky Piraeus. Táto suma sa odráta zo sumy 10 miliárd EUR uloženej na samostatnom účte EMS a vyčlenenej na pokrytie možných nákladov na rekapitalizáciu a riešenie krízových situácií bankového sektora Grécka.

23. novembra

Zasadnutie Euroskupiny

Euroskupina uvítala úspešné splnenie prvého súboru cieľov zo strany Grécka, ako aj reformné opatrenia vo finančnom sektore potrebné na úspešnú rekapitalizáciu gréckeho bankového sektora.

23. novembra

Rozhodnutie Správnej rady EMS o uvoľnení 2 miliárd EUR

Správna rada Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) formálne schválila vyplatenie finančnej pomoci vo výške 2 miliárd EUR pre Grécko. Okrem toho sa sprístupnili finančné prostriedky vo výške do 10 miliárd EUR vyčlenené na rekapitalizáciu gréckych bánk.

20. novembra

Realizácia prvého súboru cieľov

Európske inštitúcie pozitívne zhodnotili realizáciu prvého súboru cieľov zo strany Grécka a vydali správu.

9. novembra

Zasadnutie Euroskupiny

Euroskupina rokovala o výsledkoch komplexného posúdenia štyroch hlavných gréckych bánk, ktoré sa vykonalo v rámci jednotného mechanizmu dohľadu.

Zároveň vyzvala grécke orgány, aby sfinalizovali opatrenia v oblasti finančného sektora a právne predpisy dohodnuté v rámci prvého súboru stanovených cieľov. Poverila pracovnú skupinu pre Euroskupinu, aby posúdila vykonávanie týchto opatrení. Pozitívny výsledok posúdenia by viedol k vyplateniu 2 miliárd EUR z EMS a transferu finančných prostriedkov potrebných na rekapitalizáciu gréckeho bankového sektora z 10 miliárd EUR vyčlenených v rámci príslušného programu.

31. októbra

Výsledky komplexného posúdenia zo strany ECB

Európska centrálna banka zverejnila výsledky komplexného posúdenia štyroch veľkých gréckych bánk (Alpha Bank, Eurobank, Národná banka Grécka a Piraeus Bank) v súlade s rozhodnutím samitu eurozóny z 12. júla 2015 a memorandom o porozumení týkajúcom sa programu EMS pre stabilitu, ktoré bolo podpísané 19. augusta 2015.

Celkový zistený nedostatok kapitálu v týchto štyroch bankách predstavuje 14,4 miliardy EUR.

5. októbra

Zasadnutie Euroskupiny

Euroskupina schválila prvý súbor cieľov, ktorých splnenie uvoľní 2 miliardy EUR schválených v rámci programu.

Ministri vyzvali Grécko, aby sa dohodlo s inštitúciami na druhom súbore cieľov. Úspešné splnenie druhého súboru by otvorilo cestu vyplateniu 1 miliardy EUR.

19. augusta

Rada guvernérov EMS schvaľuje memorandum o porozumení

Rada guvernérov EMS schválila memorandum o porozumení po tom, ako ho schválili členské štáty EMS v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi. Rada guvernérov v ten istý deň schválila aj úverovú zmluvu (zmluvu o poskytnutí finančnej pomoci).

14. augusta

Zasadnutie Euroskupiny

Euroskupina schválila dohodu o memorande o porozumení, ktorá obsahuje podmienky týkajúce sa nového programu v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) pre Grécko a ktorá sa dosiahla medzi Gréckom a európskymi inštitúciami s prispením Medzinárodného menového fondu.

Euroskupina dospela k záveru, že týmto sa prijali potrebné kroky na začatie príslušných vnútroštátnych postupov potrebných na schválenie finančnej pomoci z EMS, ako aj na schválenie návrhu Radou guvernérov EMS do 19. augusta.

Tieto postupy boli potrebné na uvoľnenie prvej tranže finančnej pomoci vo výške 26 miliárd EUR.

11. augusta

Dohoda o memorande o porozumení na pracovnej úrovni

Grécke orgány a inštitúcie dosiahli na pracovnej úrovni dohodu o memorande o porozumení týkajúcom sa nového programu.

17. júla

Konferenčné hovory medzi Radou guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu a Euroskupinou

Po úspešnom ukončení vnútroštátnych postupov prijala Rada guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu formálne rozhodnutie o tom, že v zásade poskytne Grécku podporu z EMS na obdobie troch rokov. Inštitúcie po tomto rozhodnutí mohli začať rokovania o memorande o porozumení týkajúcom sa nového programu.

17. júla

Rada EÚ poskytuje Grécku preklenovacie financovanie

Rada poskytla Grécku krátkodobú finančnú pomoc (tzv. „preklenovacie financovanie“) v objeme do 7,16 miliardy EUR v rámci európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM). Pre členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny, bola zavedená osobitná záruka na zabezpečenie toho, že nebudú znášať žiadne riziko súvisiace s pomocou EFSM Grécku. Euroskupina vydala vyhlásenie v tomto zmysle.

13. júla

Zasadnutie Euroskupiny

Euroskupina viedla nadväznú diskusiu o dohode, o ktorej sa rokovalo počas zasadnutí Euroskupiny a euro samitu v predchádzajúcich dvoch dňoch.

Na samite eurozóny sa dohodol súbor opatrení, ktoré bolo nevyhnutné vykonať, pred tým ako mohli začať formálne rokovania o novom programe EMS:

 1. Grécko malo do 15. júla vykonať prvý súbor opatrení uvedených vo vyhlásení zo samitu eurozóny z 12. júla
 2. Mali sa ukončiť príslušné vnútroštátne postupy, ktorými sa schválilo začatie rokovaní
 3. Bolo potrebné vydať mandát Euroskupiny pre inštitúcie, aby mohli začať rokovať s gréckymi orgánmi o novom memorande o porozumení
 4. Od Grécka sa očakávalo, že bude súbežne s rokovaniami pokračovať vo vykonávaní dohodnutých opatrení
 5. Malo sa prijať konečné formálne rozhodnutie týkajúce sa programu EMS

Euroskupina zriadila ad hoc pracovnú skupinu expertov, aby pre Grécko preskúmali možnosti preklenovacieho financovania, ktoré by pomohlo tejto krajine pokryť potreby krátkodobého financovania.

12. júla

Samit eurozóny

Lídri členských štátov eurozóny sa v zásade dohodli, že rokovania o programe finančnej pomoci z EMS pre Grécko môžu začať.

Prijali vyhlásenie obsahujúce dohodnutý zoznam krokov, ktoré je potrebné vykonať pred začatím rokovaní o memorande o porozumení (tzv. „predbežné opatrenia“).

12. júla

Zasadnutie Euroskupiny

Euroskupina pokračovala v rokovaniach o žiadosti gréckych orgánov o finančnú pomoc z Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ako aj o ich návrhoch z 9. júla týkajúcich sa programu reforiem.

Predseda Euroskupiny informoval o aktuálnom stave rokovaní hlavy štátov alebo predsedov vlád eurozóny, ktorí sa v ten istý večer zišli na samite eurozóny.

11. júla

Zasadnutie Euroskupiny

Euroskupina podrobne diskutovala o novej žiadosti gréckych orgánov o finančnú pomoc z Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS). Zamerala sa tiež na nové návrhy Grécka týkajúce sa programu reforiem, ktoré boli predložené 9. júla 2015, ako aj na posúdenie tejto žiadosti zo strany inštitúcií. Toto posúdenie zahŕňa aj analýzu rizík pre finančnú stabilitu v eurozóne, finančných potrieb Grécka a udržateľnosti jeho dlhovej služby.

10. júla

Rada guvernérov EMS súhlasí so začatím rokovaní

V nadväznosti na hodnotenie vykonané Európskou komisiou v spolupráci s ECB, ktoré bolo vydané 10. júla 2015, sa Rada guvernérov EMS dohodla, že rokovanie o novom programe finančnej pomoci pre Grécko sa môže začať.

10. júla

Správa Európskej komisie a ECB

Európska komisia v spolupráci s Európskou centrálnou bankou posúdila riziká pre stabilitu v eurozóne, udržateľnosť verejného dlhu Grécka a potreby financovania tejto krajiny a vydala správu. 

9. júla

Plán reforiem Grécka

Grécko predložilo nový plán reforiem v súvislosti so svojou žiadosťou o podporu stability, ktorú predložilo 8. júla 2015.

8. júla

Rada guvernérov EMS žiada analýzu rizika

Rada guvernérov EMS 8. júla 2015 poverila Európsku komisiu úlohou, aby posúdila existenciu rizík pre finančnú stabilitu eurozóny, udržateľnosť dlhu Grécka a jeho prípadné finančné potreby. Bez tohto posúdenia sa rokovania o programe nemôžu začať.

8. júla

Grécka vláda predkladá žiadosť o podporu stability prostredníctvom EMS

Grécka vláda predložila žiadosť o podporu stability prostredníctvom EMS vo forme štátneho úveru. Podpora by sa použila na splnenie dlhových záväzkov a zabezpečenie stability finančného systému Grécka.

Predseda Rady guvernérov EMS Jeroen Dijsselbloem v nadväznosti na podanie žiadosti zaslal Európskej komisii a Európskej centrálnej banke list, v ktorom ich požiadal o:

 • posúdenie rizík pre finančnú stabilitu eurozóny ako celku a jej členských štátov
 • zhodnotenie udržateľnosti verejného dlhu Grécka
 • posúdenie finančných potrieb Grécka

Takáto analýza sa vyžaduje v zmysle práva EÚ pred začatím rokovaní o programe finančnej pomoci.

7. júla

Zasadnutie Euroskupiny

Novovymenovaný grécky minister financií Euclid Tsakalotos informoval Euroskupinu o situácii po referende v Grécku, ktoré sa konalo 5. júla 2015, a uviedol, že grécka vláda predloží 8. júla 2015 novú žiadosť o finančnú pomoc z Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS).

Predchádzajúci program finančnej pomoci financovaný prostredníctvom Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS) skončil 30. júna 2015.

30. júna

Koniec druhého programu finančnej pomoci pre Grécko

Druhý program finančnej pomoci pre Grécko financovaný prostredníctvom Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS) sa skončil.