Ochrana a presadzovanie ľudských práv

Európsky parlament, Európska komisia a Rada v roku 2000 vyhlásili Chartu základných práv EÚ. V tomto dokumente sa stanovujú základné práva a slobody, ktoré uznáva Európska únia.

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009 sa práva, slobody a zásady uvedené v Charte stali právne záväzné pre EÚ a jej členské štáty pri vykonávaní práva EÚ. V zmluve sa Európska únia tiež vyzýva, aby pristúpila k Európskemu dohovoru o ľudských právach.

V Lisabonskej zmluve sa stanovuje povinnosť:

 • rešpektovať základné práva v rámci Európskej únie
 • rozvíjať a konsolidovať ľudské práva v rámci vonkajšej činnosti EÚ

Rada zabezpečuje, aby sa základné práva zohľadňovali pri príprave právnych predpisov a činností EÚ. Usiluje sa tiež o presadzovanie ľudských práv v rámci vzťahov s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, a s medzinárodnými inštitúciami, ako aj počas rokovaní o medzinárodných dohodách.

Ľudské práva v rámci EÚ

Ochrana ľudských práv je horizontálnou otázkou, ktorá ovplyvňuje všetky oblasti činnosti EÚ. Znamená to, že ju vo svojej práci musia zohľadniť všetky orgány Rady bez ohľadu na ich úroveň alebo témy, ktorým sa venujú.

Okrem toho existuje špecializovaný prípravný orgán, pracovná skupina pre základné práva, občianske práva a voľný pohyb osôb (FREMP), ktorá sa zaoberá všetkými otázkami priamo súvisiacimi so základnými právami.

Medzi hlavné oblasti činnosti Rady, pokiaľ ide o základné práva, patria:

 • vykonávanie Charty základných práv EÚ
 • pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach

Vykonávanie Charty základných práv EÚ

Reforma ochrany údajov

Podľa práva EÚ je ochrana osobných údajov základným právom. Rada a Európsky parlament v apríli 2016 prijali legislatívny balík s cieľom zreformovať a zmodernizovať ochranu osobných údajov.

EÚ prijíma v prípade potreby právne predpisy, ktorých cieľom je zabezpečiť ochranu práv vymedzených v charte. Patrí medzi ne napríklad právo na spravodlivé súdne konanie a ochranu osobných údajov.

Rada v roku 2011 prijala závery, v ktorých sa vymedzuje jej úloha pri zabezpečovaní účinného vykonávania Charty EÚ. V týchto záveroch sa vymedzuje činnosť, ktorú má Rada vyvinúť v niekoľkých oblastiach a ktorá sa má zamerať aj na tieto tri hlavné body:

Výročná správa Komisie o uplatňovaní charty

Komisia vždy na jar predkladá výročnú správu o uplatňovaní charty. Táto správa je príležitosťou pre Radu, aby každoročne uskutočnila vlastnú diskusiu o charte. Po výmene názorov Rada prijíma závery o správe Komisie. V roku 2016 sa tieto závery zamerali na viaceré otázky, okrem iného na informovanosť a súlad, rasizmus a xenofóbiu a súdržnosť medzi vnútornými a vonkajšími politikami.

2. Spolupráca s Agentúrou EÚ pre základné práva

Rada udržiava úzku spoluprácu s Agentúrou EÚ pre základné práva. Znamená to okrem iného:

 • prijatie právneho základu a viacročného rámca agentúry
 • zabezpečenie nadviazania na výročnú správu agentúry a na ďalšie štúdie a správy, ktoré sú relevantné pre prácu Rady

V roku 2016 sa nadviazanie na túto výročnú správu zaradilo do záverov Rady o uplatňovaní charty v roku 2015.

3. Základné práva v rámci legislatívneho procesu

Všetky prípravné orgány Rady musia zabezpečiť, aby sa v textoch, o ktorých rokujú, rešpektovali základné práva. Pracovná skupina FREMP spolu s právnym servisom Rady vypracovala sériu usmernení, ktoré majú uľahčiť kontrolu súladu so základnými právami. Tieto usmernenia sa naposledy aktualizovali v roku 2014.

Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach

Európsky dohovor o ľudských právach prijatý v roku 1950 ratifikovalo 47 členských štátov Rady Európy. Zmluvnými stranami tohto dohovoru je všetkých 28 členských štátov EÚ.

Aby sa zabezpečilo, že EÚ a právo EÚ budú podliehať tým istým normám ako členské štáty, v Lisabonskej zmluve sa Európskej únii ukladá povinnosť pristúpiť k tomuto dohovoru. Pristúpením by sa skompletizovala ochrana základných práv občanov EÚ a posilnili základné hodnoty. Zvýšila by sa tiež účinnosť práva Únie a zlepšila súdržnosť pri ochrane základných práv v Európe.

Súdny dvor EÚ 18. decembra 2014 vydal negatívne stanovisko, pokiaľ ide o súlad návrhu dohody o pristúpení so zmluvami EÚ. Rokuje sa o novom riešení, ktoré umožní splniť záväzok pristúpiť vyplývajúci zo zmluvy a zohľadní všetky aspekty, na ktoré Súdny dvor upozornil vo svojom stanovisku.

Ľudské práva mimo EÚ

Dodržiavanie ľudských je základnou súčasťou vzťahov EÚ s krajinami mimo EÚ a medzinárodnými inštitúciami. Napríklad všetky zmluvy a dohody, ktoré EÚ podpisuje, musia byť v súlade s ľudskými právami, tak ako sú vymedzené v Charte EÚ. To znamená, že všetky orgány Rady, ktoré sa venujú zahraničným veciam, musia ľudské práva začleniť do svojej práce.

Okrem toho je však presadzovanie ľudských práv prioritou samo osebe. Referenčným rámcom pre prácu EÚ v tejto oblasti je akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu prijatý v júli 2015 na obdobie 2015 – 2019.

V rámci Rady sa medzinárodným záležitostiam, ktoré priamo súvisia s ľudskými právami, venuje špecializovaný prípravný orgán, pracovná skupina pre ľudské práva (COHOM).

Medzi hlavné aspekty práce Rady, pokiaľ ide o základné práva, patria:

 • určovanie priorít EÚ na fórach OSN zaoberajúcich sa ľudskými právami
 • prijímanie tematických usmernení na podporu vonkajšej činnosti EÚ
 • otváranie dialógov o ľudských právach s krajinami mimo EÚ
 • prijímanie výročnej správy o ľudských právach a demokracii

Určovanie priorít EÚ na fórach OSN

Rada tiež určuje priority EÚ na zasadnutiach Valného zhromaždenia OSN.

Rada 17. júla 2017 prijala priority EÚ na 72. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa v niekoľkých bodoch zamerali aj na ľudské práva.

Úlohou Rady je vymedziť strategické priority Európskej únie na fórach OSN zameraných na ľudské práva. Na tento účel Rada raz za rok prijíma závery, v ktorých stanoví hlavné línie činnosti EÚ na nadchádzajúce mesiace. Na rok 2017 sa okrem iných identifikovali tieto oblasti:

 • podpora bezpečného a priaznivého prostredia pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti ľudských práv a pre obhajcov ľudských práv
 • zabezpečenie toho, aby sa plná pozornosť venovala hroznej situácii v oblasti ľudských práv a humanitárnej situácii v Sýrii
 • poukazovanie na závažné porušovania ľudských práv súvisiace s konfliktom na východnej Ukrajine
 • vystupovanie proti popravám a za zrušenie trestu smrti
 • neoblomný postoj, pokiaľ ide absolútny zákaz mučenia za každých okolností
 • odsúdenie porušovania ľudských práv žien a detí, ktoré páchajú teroristické skupiny, vrátane teroristickej skupiny Dá’iš a Boko Haram
 • podpora slobody náboženského vyznania a viery a zásad rovnosti a nediskriminácie
 • ochrana práv žiadateľov o azyl, utečencov, migrantov a všetkých vysídlených osôb

Prijímanie tematických usmernení

Rada tiež vypracúva a prijíma tematické usmernenia. Tieto usmernenia podporujú vonkajšiu činnosť EÚ a poskytujú úradníkom EÚ praktické informácie ako prispieť k presadzovaniu konkrétnych práv.

Otváranie dialógov o ľudských právach

Európska únia prostredníctvom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť organizuje pravidelné dialógy s krajinami mimo EÚ o ľudských právach. Každý dialóg sa nadväzuje v súlade s usmerneniami EÚ pre dialógy o ľudských právach, ktoré Rada prijala v roku 2001 a naposledy aktualizovala v roku 2008.

Podľa týchto usmernení musí akémukoľvek rozhodnutiu o nadviazaní dialógu predchádzať posúdenie stavu ľudských práv v danej krajine. Toto posúdenie vykonáva pracovaná skupina pre ľudské práva v koordinácii s ďalšími relevantným pracovnými skupinami.

Po vymedzení cieľov, ktoré je potrebné dosiahnuť, a sérii úvodných rozhovorov s danou krajinou prijme Rada konečné rozhodnutie o otvorení dialógu prijatím záverov.

Príprava správ: ľudské práva a demokracia

Všetky činnosti EÚ a jej úspechy pri podpore ľudských práv v rámci jej vonkajšej činnosti sú podrobne opísané v správe o ľudských právach a demokracii, ktorú Rada prijíma každý rok. Rada 20. júna 2016 prijala tematickú časť výročnej správy EÚ za rok 2015. Rada 20. septembra 2016 prijala časť správy za rok 2015 o otázkach týkajúcich sa jednotlivých krajín a regiónov.