Hlavné ciele:

 • do roku 2018 mobilizovať dodatočné investície vo výške 315 miliárd EUR
 • to ensure that investment meets the needs of the real economy 
 • zlepšiť investičné prostredie

Zámerom Investičného plánu pre Európu je mobilizovať do roku 2018 súkromné a verejné investície vo výške najmenej 315 miliárd EUR. Medzi jeho ciele patrí:

 • zvýšenie investícií
 • zvýšenie konkurencieschopnosti
 • podpora dlhodobého hospodárskeho rastu v EÚ

Plán navrhla Európska komisia v novembri 2014 v nadväznosti na výzvu zo zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo v júni 2014, a to riešiť nízku úroveň investícií v EÚ s cieľom podporiť rast a zamestnanosť.

Investičný plán pre Európu: tri piliere

Investičný plán pre Európu má tri hlavné prvky:

 • Európsky fond pre strategické investície
 • zabezpečenie, aby sa investície dostali do reálnej ekonomiky
 • zlepšenie investičného prostredia

1. Európsky fond pre strategické investície

Fond bol zriadený v roku 2015 ako spravovaný účet v rámci Európskej investičnej banky (EIB). Využíva verejné prostriedky na mobilizáciu dodatočných súkromných investícií a poskytuje zabezpečenie úverov v súvislosti s financovaním, ktoré poskytuje EIB a Európsky investičný fond (EIF).

Jednou z funkcií fondu je prevziať niektoré z rizík, ktoré znáša EIB, ktorá bude vďaka tomu schopná investovať do rizikovejších projektov. Zapojenie EIB by malo prilákať do týchto projektov súkromné investície.

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) sa zameriava na investovanie do širokej škály odvetví vrátane infraštruktúry, energetiky, výskumu a inovácie, širokopásmového pripojenia a vzdelávania. Fond je tiež pripravený podporovať malé a stredné podniky (najmä prostredníctvom Európskeho investičného fondu).

Fond v súčasnosti pozostáva zo záruky vo výške 16 miliárd EUR z rozpočtu EÚ a zo sumy 5 miliárd EUR z Európskej investičnej banky.

Očakáva sa, že fondu, ktorý disponuje prostriedkami vo výške 21 miliárd EUR, sa podarí dosiahnuť celkový multiplikačný účinok 1:15, a tak vygenerovať investície v celkovej výške do 315 miliárd EUR. Znamená to, že každé 1 euro z verejných finančných prostriedkov, ktoré fond použije, má vygenerovať 12 eur od súkromných investorov a 3 eurá z EIB. Presný multiplikačný účinok bude pre každý projekt odlišný.

Nový návrh o EFSI

V decembri 2016 Rada schválila svoju rokovaciu pozíciu k novému návrhu nariadenia, ktorým sa predlžuje doba trvania fondu do 31. decembra 2020 a zavádza niekoľko technických vylepšení fondu a Európskeho centra investičného poradenstva.

Okrem predĺženia doby trvania fondu hlavné zmeny EFSI, na ktorých sa Rada dohodla, zahŕňajú:

 • zvýšenie investičného cieľa na 500 miliárd EUR
 • zvýšenie rozpočtovej záruky EÚ na 26 miliárd EUR (z toho 16 miliárd EUR bude k dispozícii na čerpanie záruk do polovice roka 2018)
 • zvýšenie príspevku Európskej investičnej banky na 7,5 miliardy EUR (zo súčasných 5 miliárd EUR)

Okrem toho je cieľom vylepšení zabezpečiť, aby podpora z fondu pokrývala čo najviac krajín EÚ a aby sa ňou financovala širšia škála odvetví než v minulosti, ako napríklad poľnohospodárstvo, lesné a rybné hospodárstvo a iné časti biohospodárstva, ako aj činnosti súvisiace s klímou.

Zahŕňala by aj sektory oprávnené prijímať podporu EIB v menej rozvinutých prechodných regiónoch. Vylepšenia sa týkajú aj ustanovení o transparentnosti.

Rada začne rokovania s Európskym parlamentom o konečnom znení návrhu nariadenia, keď sa Parlament dohodne na svojej rokovacej pozícii.

2. Zabezpečenie, aby sa investície dostali do reálnej ekonomiky

Európsky portál investičných projektov a Európske centrum investičného poradenstva boli zriadené s cieľom pomôcť, aby sa investície dostali do reálnej ekonomiky.

Centrum poskytuje technickú pomoc a podporu. Združuje existujúce programy technickej pomoci EIB a poskytuje ďalšie poradenské služby pre prípady, na ktoré sa existujúce programy nevzťahujú.

Portál projektov pomôže potenciálnym investorom nájsť informácie o každom projekte a investičných príležitostiach.

Rada sa v decembri 2016 dohodla na svojej rokovacej pozícii k návrhu zaviesť technické vylepšenia Európskeho centra investičného poradenstva.

Cieľom tohto návrhu je uľahčiť Európskemu centru investičného poradenstva poskytovanie cielenejších služieb technickej pomoci na miestnej úrovni v celej EÚ. Jeho cieľom je takisto uľahčiť kombinovanie financií z EFSI s podporou, ktorá sa poskytuje z iných zdrojov financovania EÚ vrátane európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Únia kapitálových trhov

Únia kapitálových trhov je iniciatívou, ktorej cieľom je ďalej integrovať kapitálové trhy členských štátov EÚ

3. Zlepšenie investičného prostredia

Cieľom je zvýšiť investície zlepšením podnikateľského prostredia a uľahčením prístupu k financiám, predovšetkým pre malé a stredné podniky.

Celkovým cieľom je odstrániť prekážky investovania a vytvoriť jednoduchší, lepší a predvídateľnejší regulačný rámec v EÚ, najmä v odvetviach infraštruktúry, v ktorých sa investovanie prejaví o niekoľko rokov, prípadne desaťročí.

S cieľom prispieť k zlepšeniu podmienok financovania v EÚ sa v pláne predpokladá vytvorenie únie kapitálových trhov, ktorou sa má znížiť fragmentácia na finančných trhoch a zvýšiť prílev kapitálu do podnikov a investičných projektov.

Rada v decembri 2016 prijala závery o niekoľkých otázkach nastolených vo Výbore pre hospodársku politiku, ktoré ovplyvňujú investície v EÚ. Závery Rady by sa mali premietnuť do odporúčaní pre členské štáty v rámci európskeho semestra, čo je proces EÚ na monitorovanie politík.

Postup v Rade

6. decembra 2016: Rada prijala svoju rokovaciu pozíciu k novému návrhu o EFSI, ktorým sa predĺži doba trvania fondu do roku 2020, a zvýši sa investičný cieľ fondu na 500 miliárd EUR, rozpočtová záruka EÚ na 26 miliárd EUR a príspevok EIB na 7,5 miliardy EUR. Dohoda umožňuje predsedníctvu Rady rokovať o konečnom znení právneho predpisu s Európskym parlamentom po tom, čo Parlament prijme svoju rokovaciu pozíciu.

20. – 21. októbra 2016: Európska rada vyzvala Radu, aby sa v decembri 2016 dohodla na svojej rokovacej pozícii k novému návrhu o EFSI a vzala pritom na vedomie nezávislé externé hodnotenie, ktoré by malo byť k dispozícii v novembri.

September 2016: Rada začala pracovať na návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa predlžuje doba trvania Európskeho fondu pre strategické investície a zavádzajú sa technické vylepšenia fondu a Európskeho centra investičného poradenstva.

12. júla 2016: Rada zhodnotila prácu na odstraňovaní prekážok investovania – tretí pilier Investičného plánu pre Európu. Hospodársky a finančný výbor určil tri oblasti, v ktorých by členské štáty mohli prijať opatrenia: rámce pre platobnú neschopnosť, prístup k financovaniu a cezhraničné synergie, najmä v sieťových odvetviach. Rada požiadala Hospodársky a finančný výbor, aby pokračoval v uvedenej práci, o ktorej bude znovu diskutovať na jednom z nadchádzajúcich zasadnutí.

25. júna 2015: Rada prijala nariadenie o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI) po jeho schválení v Európskom parlamente 24. júna. Nariadenie o EFSI nadobudlo účinnosť začiatkom júla 2015.

28. mája 2015: Rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu o návrhu nariadenia o EFSI.

23. apríla 2015: Rada a Európsky parlament začali rokovania o konečnom znení nariadenia o EFSI.

10. marca 2015: Rada prijala rokovaciu pozíciu (všeobecné smerovanie) k návrhu nariadenia.

19. januára 2015: Rada začala pracovať na návrhu Komisie týkajúcom sa nariadenia o EFSI, ktorý bol predložený začiatkom uvedeného mesiaca.

18. decembra 2014: Európska rada podporila lnvestičný plán pre Európu.

Vytyčovanie politického programu EÚ

V júni 2014 prijala Európska rada strategický program zameraný na 5 prioritných oblastí činnosti EÚ

Prečo je potrebných viac investícií?

V priebehu viacerých rokov boli úrovne investícií v EÚ výrazne nižšie ako úrovne pred krízou zaznamenané v roku 2007.

Nízka úroveň investícií sa považuje za jeden z dôvodov, prečo je oživenie hospodárstva EÚ, najmä v eurozóne, pomalé. Okrem toho môžu mať pretrvávajúce slabé investície negatívny vplyv na dlhodobý rast a konkurencieschopnosť.

Kontext

Zvýšenie investícií je jednou zo strategických prioritných oblastí Európy v rokoch 2014 – 2019 stanovených v strategickom programe pre EÚ. Spolu so štrukturálnymi reformami a fiškálnou zodpovednosťou je tiež jednou z priorít hospodárskej politiky EÚ.