Európsky fond pre strategické investície

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je jadrom Investičného plánu pre Európu, ktorý má podporiť dlhodobý hospodársky rast a konkurencieschopnosť.

Fond má pomôcť využiť verejné financie, vrátane financií z rozpočtu EÚ, na účely mobilizácie súkromných investícií.

Fond je samostatný a transparentný subjekt a predstavuje osobitný účet, ktorý spravuje Európska investičná banka (EIB). Bol zriadený nariadením o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov.

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre strategické investície, Európske centrum investičného poradenstva a Európsky portál investičných projektov, nadobudlo účinnosť v júli 2015.

Nový návrh o EFSI

Európska komisia predložila 14. septembra 2016 návrh, ktorým sa mení nariadenie o EFSI. Novými ustanoveniami by sa predĺžila doba trvania fondu a zaviedli technické zmeny Európskeho centra investičného poradenstva. V súlade s týmto návrhom by sa činnosť fondu predĺžila do 31. decembra 2020. Očakáva sa, že EFSI by týmto predĺžením vygeneroval investície vo výške približne 500 miliárd EUR.

Kľúčové ciele Európskeho fondu pre strategické investície:

 • posilniť kapacitu v oblasti preberania rizík v súvislosti s investičnými operáciami EIB
 • riešiť trhové nedostatky a situácie, keď je investičná činnosť príliš nízka
 • pomôcť vygenerovať dodatočné investície vo výške približne 315 mld. EUR v priebehu troch rokov

Postup v Rade

20. – 21. októbra 2016: Európska rada vyzvala Radu, aby sa v decembri 2016 dohodla na svojej rokovacej pozícii k novému návrhu o EFSI a vzala pritom na vedomie nezávislé externé hodnotenie, ktoré by malo byť k dispozícii v novembri 2016.

september 2016: Rada začala pracovať na návrhu nariadenia, ktorým sa predlžuje činnosť fondu a zavádzajú technické zmeny Európskeho centra investičného poradenstva.

25. júna 2015: Rada prijala nariadenie o EFSI po jeho schválení Európskym parlamentom 24. júna 2015. Nariadenie nadobudlo účinnosť začiatkom júla 2015.

28. mája 2015: Rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu o návrhu nariadenia.

23. apríla 2015: Rada a Európsky parlament začali rokovania o konečnom znení nariadenia o EFSI.

10. marca 2015: Rada prijala rokovaciu pozíciu k návrhu nariadenia (všeobecné smerovanie Rady).

Európsky fond pre strategické investície: kľúčové body

EFSI bol zriadený nariadením, v ktorom sa stanovujú pravidlá a rozpočtové prostriedky pre prvé dve časti Investičného plánu pre Európu:

 • Európsky fond pre strategické investície
 • Európske centrum investičného poradenstva, ktoré zahŕňa aj vytvorenie Európskeho portálu investičných projektov

Uvedené pravidlá implementuje Komisia a Európska investičná banka.

Účel

Hlavnou úlohou EFSI je prevziať niektoré z rizík spojených s činnosťami, ktoré vykonáva Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond.

Posilnená kapacita v oblasti preberania rizík, ktorú poskytne EFSI EIB, umožní EIB investovať do projektov s vyšším rizikovým profilom ako zvyčajne. Očakáva sa, že investície EIB spolu s podporou záruky EÚ prilákajú súkromné investície.

Odhaduje sa, že fond, ktorý disponuje prostriedkami v celkovej výške 21 mld. EUR, dosiahne celkový multiplikačný účinok 1:15, čím vygeneruje nové investície vo výške približne 315 mld. EUR.

Znamená to, že vďaka tomuto fondu s prostriedkami vo výške 21 mld. EUR si EIB bude môcť požičať približne trikrát viac, t. j. približne 63 mld. EUR, na investície a financovanie projektov.

Táto suma vo výške 63 mld. EUR, ktorá bude k dispozícii na investície, by podľa odhadov mala prilákať investície zo strany súkromných investorov, ktoré by mali predstavovať celkovo približne 315 mld. EUR.

Odhad týkajúci sa multiplikačného účinku vychádza zo skúseností EIB a Európskej komisie s podobnými projektmi v minulosti.

Štruktúra

EFSI je samostatným a transparentným subjektom a osobitne spravovaným účtom v EIB. Dopĺňa bežné investičné činnosti EIB.

EFSI tvorí:

 • záruka z rozpočtu EÚ vo výške 16 mld. EUR (8 mld. EUR vyčlenených v rozpočte EÚ na podporu záruky vo výške 16 mld. EUR)
 • 5 mld. EUR z Európskej investičnej banky

Riadenie a správa

Riadenie Európskeho fondu pre strategické investície bude mať dve úrovne:

 • riadiacu radu
 • investičný výbor

Za každodenné riadenie EFSI je zodpovedný generálny riaditeľ, ktorý zároveň predsedá zasadnutiam investičného výboru. Generálny riaditeľ pravidelne podáva správy riadiacej rade.

Kandidáta na miesto generálneho riaditeľa vyberá riadiaca rada. Jeho výber musí po jeho vypočutí schváliť Európsky parlament.

Riadiaca rada

Riadiaca rada pozostáva zo štyroch členov: troch vymenúva Európska komisia a jedného EIB. Riadiaca rada EFSI rozhoduje o:

 • celkovej stratégii EFSI
 • rizikovom profile EFSI
 • operačných politikách a postupoch EFSI
 • pravidlách uplatniteľných na investičné platformy a národné podporné banky

Rada prijíma rozhodnutia na základe konsenzu.

Investičný výbor

Investičný výbor skúma projekty a rozhoduje o tom, pri ktorých projektoch je možné využiť záruku EÚ. Zodpovedá sa riadiacej rade.

Výbor sa skladá z 8 nezávislých trhových expertov a z generálneho riaditeľa. V nadväznosti na otvorené a transparentné výberové konanie expertov vymenúva riadiaca rada na funkčné obdobie maximálne troch rokov, ktoré možno jedenkrát obnoviť.

EFSI je organizovaný tak, aby sa zabezpečila operačná nezávislosť investičného výboru.

Výbor prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou.

Projekty, ktoré sa majú financovať

EFSI má v úmysle zamerať sa na projekty zo širokého spektra oblastí, ako sú:

 • rozvoj infraštruktúry
 • výskum, vývoj a inovácia
 • investície do vzdelávania a odbornej prípravy, zdravotníctva, informačných a komunikačných technológií
 • rozvoj energetického sektora

Približne štvrtina prostriedkov fondu sa vyčlení na projekty zamerané na podporu malých a stredných podnikov (MSP), ako aj spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou. Spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou je spoločnosť, ktorá má do 3 000 zamestnancov, pričom nie je MSP.

EFSI nebude poskytovať granty ani dotácie.

Kritériá výberu projektov

Oprávnené projekty musia:

 • byť ekonomicky a technicky životaschopné
 • podporovať ciele EÚ
 • mať potenciál stimulovať ďalšie zdroje financovania
 • byť projektmi, ktoré si vyžadujú podporu z EFSI a nedajú sa realizovať len prostredníctvom existujúcich nástrojov EÚ a EIB

Projekty sa môžu realizovať kdekoľvek v EÚ a v ktoromkoľvek z oprávnených sektorov: neuplatňujú sa žiadne geografické ani sektorové kvóty. Zabezpečí sa, aby nedošlo k nadmernej expozícii EIB v rámci určitého sektoru alebo lokality.

Investičné usmernenia

V investičných usmerneniach, ktoré sa nachádzajú v prílohe k nariadeniu o EFSI, sa stanovujú podrobnejšie kritériá výberu projektov.

Investičný výbor uplatňuje tieto usmernenia pri prijímaní rozhodnutí o využívaní záruky EÚ pri projektoch.

Usmernenia možno zmeniť prostredníctvom delegovaných aktov.

Záruka

EÚ poskytne v súlade s nariadením o EFSI záruku vo výške 16 mld. EUR na podporu investičných a finančných operácií EIB. Na tento účel sa zriadi záručný fond vo výške 8 mld. EUR na ochranu rozpočtu EÚ pred potenciálnymi stratami, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku činnosti EFSI.

Záručný fond sa bude budovať postupne zo všeobecného rozpočtu EÚ, kým sa nedosiahne cieľová úroveň 8 mld. EUR. Pôjde o 50 % celkovej záruky, ktorú poskytne EÚ v zmysle nariadenia o EFSI.

Táto záruka sa financuje prerozdelením týchto prostriedkov:

 • 2,8 mld. EUR z Nástroja na prepájanie Európy
 • 2,2 mld. EUR z programu Horizont 2020
 • 3 mld. EUR z nevyužitých rezerv rozpočtu

Doba životnosti fondu

Európska komisia má v súlade s nariadením o zriadení fondu zhodnotiť fungovanie EFSI a posúdiť, čo dosiahol ciele nariadenia. Komisia môže v závislosti od výsledku hodnotenia navrhnúť ďalšie predĺženie činnosti fondu.

Európska komisia po hodnotení, ktoré sa vykonalo začiatkom roka 2016, navrhla predĺženie činnosti EFSI do 31. decembra 2020.

Pravidlá Paktu stability a rastu a investície

Európska komisia navrhuje, aby sa príspevky členských štátov do EFSI nezohľadňovali ani v rámci preventívnych, ani v rámci nápravných pravidiel Paktu stability a rastu.

Kto sa môže podieľať na činnostiach podporovaných z EFSI?

Členské štáty EÚ

Členské štáty EÚ môžu prispievať do EFSI buď zárukami, alebo hotovosťou.

Môžu sa podieľať prostredníctvom „investičných platforiem“ zriadených na podporu skupín projektov. Členské štáty tiež môžu prispievať na financovanie špecifických projektov.

Členské štáty môžu okrem toho prispievať prostredníctvom svojich národných podporných bánk; ide o verejné inštitúcie, ktoré vykonávajú finančné aktivity na podporu verejného rozvoja v členských štátoch.

Ďalší investori

Na projekty môžu prispievať aj ďalší investori, tak z verejného, ako aj zo súkromného sektora. Prispievanie do EFSI neznamená právo ovplyvňovať riadenie fondu.

Ďalšie kroky

Očakáva sa, že Rada sa dohodne na rokovacej pozícii k novému návrhu nariadenia, ktorý sa predlžuje trvanie EFSI a zavádzajú technické vylepšenia, do konca roku 2016.