Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Európsky fond pre strategické investície

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je kľúčovým prvkom Investičného plánu pre Európu a zameriava sa na zvýšenie dlhodobého hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti.

Cieľom fondu je využitie verejných financií vrátane prostriedkov z rozpočtu EÚ na účely mobilizácie súkromných investícií.

Fond je samostatný a transparentný subjekt a predstavuje osobitný účet, ktorý spravuje Európska investičná banka. Bol zriadený na základe nariadenia o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov. 

Nariadenie nadobudlo účinnosť v júli 2015.

Kľúčové ciele:

 • poskytnúť posilnenú kapacitu na podstupovanie rizík v súvislosti s investičnými operáciami EIB
 • riešiť medzery na trhu a situácie, keď je investičná činnosť príliš nízka
 • pomôcť vygenerovať dodatočné investície vo výške približne 315 miliárd EUR v priebehu troch rokov

Postup v Rade

25. júna 2015: Rada prijala nariadenie o EFSI po jeho schválení Európskym parlamentom 24. júna 2015. Nariadenie nadobudlo účinnosť začiatkom júla 2015.

28. mája 2015: Rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu o návrhu nariadenia.

23. apríla 2015: Rada a Európsky parlament začali rokovania o konečnom znení nariadenia o EFSI. 

10. marca 2015: Rada prijala rokovaciu pozíciu k návrhu nariadenia (všeobecné smerovanie Rady).

Európsky fond pre strategické investície: kľúčové body

EFSI bol zriadený nariadením, v ktorom sa stanovujú pravidlá a rozpočtové prostriedky pre prvé dve časti Investičného plánu pre Európu:

 • Európsky fond pre strategické investície
 • Európske centrum investičného poradenstva, ktoré zahŕňa aj vytvorenie Európskeho portálu investičných projektov

Pravidlá implementuje Komisia a Európska investičná banka.

Účel

Hlavnou úlohou EFSI je prevziať niektoré z rizík spojených s činnosťami, ktoré vykonáva Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond. 

Posilnená kapacita na podstupovanie rizík, ktorú EFSI poskytne EIB, tejto banke umožní investovať do projektov s vyšším rizikovým profilom ako zvyčajne. Očakáva sa, že investície EIB spolu s krytím záruky EÚ prilákajú súkromné investície.

Odhaduje sa, že EFSI – v celkovej výške 21 miliárd EUR – dosiahne celkový multiplikačný účinok 1:15, čím vygeneruje nové investície vo výške približne 315 miliárd EUR.

Znamená to, že vďaka tomuto fondu v objeme 21 miliárd EUR si Európska investičná banka bude môcť požičať na investície a financovanie projektov približne trikrát viac, t. j. približne 63 miliárd EUR.

Uvedená suma 63 miliárd EUR, ktorá bude k dispozícii na investície, by podľa odhadov mala prilákať investície zo strany súkromných investorov, ktoré by mali predstavovať celkovo približne 315 miliárd EUR.

Odhad týkajúci sa multiplikačného účinku vychádza zo skúseností EIB a Európskej komisie s podobnými projektmi v minulosti.

Štruktúra

EFSI je samostatným a transparentným subjektom a osobitne spravovaným účtom v EIB. Dopĺňa bežné investičné činnosti EIB.

EFSI tvorí:  

 • záruka z rozpočtu EÚ vo výške 16 miliárd EUR (8 miliárd EUR vyčlenených v rozpočte EÚ na podporu záruky vo výške 16 miliárd EUR)
 • 5 miliárd EUR z Európskej investičnej banky

Riadenie a správa

Riadenie a správa Európskeho fondu pre strategické investície bude mať dve úrovne: 

 • riadiaca rada
 • investičný výbor

Za každodenné riadenie EFSI je zodpovedný generálny riaditeľ, ktorý zároveň predsedá zasadnutiam investičného výboru. Generálny riaditeľ pravidelne podáva správy riadiacej rade.

Kandidáta na miesto generálneho riaditeľa vyberá riadiaca rada. Je potrebné, aby kandidáta po jeho vypočutí schválil Európsky parlament.

Riadiaca rada 

Riadiacu radu tvoria štyria členovia: 3 členov vymenuje Európska komisia a jedného EIB. Riadiaca rada EFSI rozhoduje o:

 • celkovej stratégii EFSI
 • rizikovom profile EFSI
 • operačných politikách a postupoch EFSI
 • pravidlách uplatniteľných na investičné platformy a národné podporné banky

Rada prijíma rozhodnutia na základe konsenzu.

Investičný výbor 

Investičný výbor skúma projekty a rozhoduje o tom, pri ktorých projektoch je možné využívať záruku EÚ. Zodpovedá sa riadiacej rade.

Výbor sa skladá z 8 nezávislých trhových expertov a z generálneho riaditeľa. V nadväznosti na otvorené a transparentné výberové konanie expertov vymenúva riadiaca rada na funkčné obdobie maximálne troch rokov, ktoré možno jedenkrát obnoviť.

EFSI je usporiadaný tak, aby sa zabezpečila operačná nezávislosť investičného výboru.

Výbor bude rozhodovať jednoduchou väčšinou.

Projekty, ktoré sa majú financovať

EFSI má v úmysle zameriavať sa na projekty zo širokého spektra oblastí, ako sú:

 • rozvoj infraštruktúry
 • výskum a vývoj a inovácia  
 • investície do vzdelávania a odbornej prípravy, zdravotníctva, informačných a komunikačných technológií
 • rozvoj odvetvia energetiky

Približne štvrtina fondu sa vyčlení na projekty zamerané na podporu malých a stredných podnikov (MSP), ako aj spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou. Spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou je spoločnosť, ktorá má do 3000 zamestnancov, pričom nie je MSP.

EFSI nebude poskytovať granty ani dotácie.

Kritériá výberu projektov

Oprávnené projekty musia:

 • byť ekonomicky a technicky životaschopné
 • podporovať ciele EÚ
 • mať potenciál stimulovať ďalšie zdroje financovania  
 • byť projektmi, ktoré si vyžadujú podporu z EFSI a nedajú sa realizovať len prostredníctvom existujúcich nástrojov EÚ a EIB

Projekty sa môžu realizovať kdekoľvek v EÚ a v ktoromkoľvek z oprávnených sektorov: neuplatňujú sa žiadne geografické ani sektorové kvóty.  Zabezpečí sa, aby nedošlo k nadmernej expozícii EIB v rámci určitého sektoru alebo lokality.

Investičné usmernenia

V investičných usmerneniach, ktoré sa nachádzajú v prílohe k nariadeniu o EFSI, sa stanovujú podrobnejšie kritériá výberu projektov.

Investičný výbor uplatňuje tieto usmernenia pri prijímaní rozhodnutí o využívaní záruky EÚ pri projektoch.

Usmernenia možno zmeniť prostredníctvom delegovaných aktov.

Záruka 

Podľa nariadenia o EFSI EÚ poskytuje záruku vo výške 16 miliárd EUR na podporu investícií a finančných operácií EIB. Na tento účel sa zriadi záručný fond v objeme 8 miliárd EUR na ochranu rozpočtu EÚ pred potenciálnymi stratami, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku činností EFSI.

Tento záručný fond sa bude vytvárať postupne zo všeobecného rozpočtu EÚ, kým nedosiahne cieľovú úroveň 8 miliárd EUR. Bude tak tvoriť 50 % celkovej záruky, ktorú bude poskytovať EÚ v súlade s nariadením o EFSI.

Táto záruka sa financuje prerozdelením týchto prostriedkov:

 • 2,8 miliardy EUR z Nástroja na prepájanie Európy
 • 2,2 miliardy EUR z programu Horizont 2020
 • 3 miliardy EUR z nevyužitých rozpočtových rezerv

Doba životnosti fondu

Komisia pred koncom počiatočného investičného obdobia zhodnotí, či EFSI dosiahol ciele nariadenia o EFSI, a podá správu Rade a Európskemu parlamentu.

Na základe záverov tejto správy môže Komisia predložiť návrh na stanovenie nového investičného obdobia, ktorým by sa predĺžili činnosti EFSI.

Pravidlá Paktu stability a rastu a investície

Európska komisia navrhuje, aby sa príspevky členských štátov do EFSI nezohľadňovali ani v rámci preventívnych, ani v rámci nápravných pravidiel Paktu stability a rastu.

Kto sa môže zúčastniť na činnostiach podporovaných z EFSI?

Členské štáty EÚ

Členské štáty EÚ môžu prispievať do EFSI formou záruk alebo v hotovosti.

Môžu participovať prostredníctvom „investičných platforiem“ zriadených na podporu skupín projektov. Členské štáty majú takisto možnosť prispievať na financovanie konkrétnych projektov.

Okrem toho majú členské štáty možnosť prispievať prostredníctvom svojich národných podporných bánk – verejných inštitúcií, ktoré vykonávajú finančné činnosti na podporu verejného rozvoja v členských štátoch.

Príspevky členských štátov EÚ

Viaceré členské štáty EÚ už oznámili svoj úmysel prispieť na podporu projektov, ktoré budú čerpať finančné prostriedky EFSI:

 • Bulharsko oznámilo, že prispeje sumou vo výške 100 miliónov EUR prostredníctvom Bulharskej rozvojovej banky.
 • Francúzsko prisľúbilo 8 miliárd EUR prostredníctvom Caisse des Dépôts a Bpifrance.
 • Nemecko má v úmysle prispieť sumou vo výške 8 miliárd EUR prostredníctvom rozvojovej banky KfW.
 • Taliansko prispeje sumou vo výške 8 miliárd EUR prostredníctvom Cassa Depositi e Prestiti.
 • Luxembursko prispeje sumou vo výške 80 miliónov EUR prostredníctvom Société nationale de Crédit et d’Investissement.
 • Poľsko prispeje sumou vo výške 8 miliárd EUR prostredníctvom Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Slovensko oznámilo, že prispeje sumou vo výške 400 miliónov EUR prostredníctvom svojich národných podporných bánk, Slovenského investičného holdingu a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.
 • Španielsko prispeje sumou vo výške 1,5 miliardy EUR prostredníctvom Instituto de Crédito Oficial.
 • UK oznámilo, že prispeje sumou vo výške 6 miliárd GBP (približne 8,5 miliárd EUR).

Ďalší investori

Aj ďalší investori z verejného i súkromného sektora môže prispieť na projekt alebo do investičných platforiem. Prispievanie do EFSI neznamená právo ovplyvňovať riadenie a správu fondu.