V dôsledku narastajúcej nestability v južnom susedstve EÚ sa zvýšil počet ľudí, ktorí sa snažia dostať do Európskej únie. EÚ a jej členské štáty zintenzívňujú úsilie o vytvorenie účinnej, humanitárnej a bezpečnej európskej migračnej politiky.

Európska rada zohráva v tomto úsilí dôležitú úlohu, pretože stanovuje strategické priority. Na základe týchto priorít určuje Rada EÚ isté smerovanie činnosti a stanovuje mandáty na rokovania s tretími krajinami. Prijíma tiež právne predpisy a vymedzuje osobitné programy.

Počas uplynulých mesiacov spolupracovala Rada a Európska rada na dôraznej reakcii vo viacerých oblastiach. V tomto chronologickom prehľade migračných tlakov sa uvádzajú kľúčové udalosti v súvislosti s prácou Rady a Európskej rady na opatreniach EÚ zameraných na riešenie migračného tlaku.

Interaktívna mapa samitu o migrácii vo Vallette
Kliknutím na obrázok sa zobrazí interaktívna mapa (dostupná len v angličtine a francúzštine)

Predsedníctvo Rady aktivovalo aj integrované dojednania o politickej reakcii na krízu (IPCR). Ustanovujú sa v nich nástroje na zintenzívnenie podpory reakcie Rady v prípade krízy, a to na politickej úrovni, ako aj na pracovnej úrovni, spolu s Komisiou, ESVČ a príslušnými agentúrami.

Súčasťou migračnej politiky EÚ sú tieto prvky:

  • spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu
  • posilnenie vonkajších hraníc EÚ
  • riadenie migračných tokov a boj proti prevádzačom migrantov
  • reforma spoločného európskeho azylového systému
  • poskytovanie možností legálnej migrácie
  • podpora integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín.

Spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu

Globálny prístup k migrácii a mobilite (GPMM) je spoločným rámcom, ktorým sa riadia vzťahy EÚ s tretími krajinami. V rámci GPMM sa začalo a rozvíja viacero dialógov o migrácii a zaviedli sa rámce spolupráce s príslušnými tretími krajinami. V roku 2015 sa vedúci predstavitelia EÚ dohodli vo Vallette na akčnom pláne, ktorým reagovali na príliv migrantov do EÚ pochádzajúcich najmä z afrických krajín. V roku 2016 Európska rada schválila vytvorenie nového rámca pre partnerstvo v oblasti migrácie, ktorého cieľom je prehĺbenie spolupráce s hlavnými krajinami pôvodu. V tom istom roku EÚ a Turecko prijali vyhlásenie zamerané na riešenie tokov neregulárnej migrácie do EÚ cez Turecko. EÚ okrem toho prijíma opatrenia, ktorými reaguje na naliehavé humanitárne potreby sýrskych utečencov v Turecku, Jordánsku a Libanone.

Posilnenie vonkajších hraníc EÚ

Účinné riadenie vonkajších hraníc EÚ má zásadný význam pre riadne fungovanie voľného pohybu v rámci EÚ. V októbri 2016 začala svoju činnosť Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž v nadväznosti na výzvu Európskej rady zo septembra 2015, aby sa posilnili kontroly na vonkajších hraniciach. V súčasnosti sa rokuje o prijatí posilnených kontrol na vonkajších hraniciach, ako aj o posilnení kontrol s využívaním nových technológií.

Hlavné pojmy

Readmisná dohoda: stanovujú sa v nej pravidlá návratu osôb bez oprávneného pobytu do ich krajiny pôvodu alebo tranzitu.

Premiestnenie: presun osoby, ktorá podala žiadosť o medzinárodnú ochranu, z členského štátu zodpovedného za posúdenie jej žiadosti (v súčasnosti Grécko alebo Taliansko) do iného členského štátu.

Presídlenie: presun vysídlenej osoby, ktorá nepochádza z EÚ a ktorá jednoznačne potrebuje medzinárodnú ochranu, z krajiny mimo EÚ do členského štátu EÚ.

Riadenie migračných tokov a boj proti prevádzačom migrantov

Jednou z kľúčových priorít migračnej politiky EÚ je predchádzanie neregulárnej migrácii, ako aj návrat neregulárnych migrantov do ich krajín pôvodu. V smernici o návrate sa stanovujú jasné, transparentné a spravodlivé pravidlá návratu neregulárnych štátnych príslušníkov tretích krajín. Readmisné dohody EÚ zohrávajú pri vykonávaní politiky návratu EÚ kľúčovú úlohu. EÚ tiež vytvorila celý rad námorných operácií na zabezpečenie hraníc EÚ, záchranu životov migrantov na mori a boj proti sieťam obchodníkov s ľuďmi a prevádzačom.

Reforma spoločného európskeho azylového systému

Migračná kríza poukázala na potrebu reformy spoločného európskeho azylového systému (CEAS). Podľa existujúceho rámca sa so žiadateľmi o azyl nezaobchádza jednotne a miera uznania štatútu utečenca sa líši, čo môže viesť k sekundárnym pohybom a azylovému turizmu. Rada v súčasnosti skúma sedem legislatívnych návrhov Európskej komisie na reformu CEAS.

Poskytovanie možností legálnej migrácie

EÚ je odhodlaná poskytovať bezpečné a legálne cesty do Európy pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. V júli 2015 sa členské štáty dohodli na presídlení 22 504 osôb. Vo vyhlásení EÚ a Turecka z marca 2016 sa stanovuje, že za každého Sýrčana vráteného do Turecka z gréckych ostrovov bude iný Sýrčan presídlený z Turecka do EÚ. Komisia 13. júla 2016 navrhla trvalý rámec EÚ pre presídľovanie, ktorým sa majú vytvoriť spoločné normy a postupy. Rada okrem toho skúma návrh na vylepšenie smernice o modrej karte s cieľom prilákať vysoko kvalifikovaných ľudí, ktoré hospodárstvo EÚ potrebuje.

Podpora integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín

V súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa premiestnenia a presídlenia prijatými v reakcii na utečeneckú a migračnú krízu sa ukázalo, že je potrebné podporovať tie členské štáty, ktoré majú s integráciou menej skúseností. Štátni príslušníci tretích krajín v celej EÚ sa skutočne často stretávajú s prekážkami, pokiaľ ide o zamestnanie, vzdelávanie a sociálne začlenenie. Vo svojich záveroch z decembra 2016 Rada vyzvala členské štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, zlepšili monitorovanie a hodnotenie integrácie a riešili uznávanie kvalifikácií a zručností štátnych príslušníkov tretích krajín.