Podpora integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín

V EÚ žije 20 miliónov osôb, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, čo predstavuje 4 % celkového počtu obyvateľov EÚ. V súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa premiestnenia a presídlenia prijatými v reakcii na utečeneckú a migračnú krízu sa ukázalo, že je potrebné podporovať členské štáty, ktoré majú s integráciou menej skúseností.

V júni 2016 Komisia predstavila akčný plán v oblasti integrácie s cieľom podporiť členské štáty pri integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín a podporiť ich hospodársky a sociálny prínos pre EÚ.

Rada a zástupcovia vlád členských štátov prijali v decembri 2016 závery o integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v EÚ. Členské štáty sa vyzývajú, aby:

  • si vymieňali najlepšie postupy v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín
  • zlepšili monitorovanie a hodnotenie integrácie
  • riešili uznávanie kvalifikácií a zručností štátnych príslušníkov tretích krajín