Reforma spoločného európskeho azylového systému

V rámci spoločného európskeho azylového systému (CEAS) sa stanovujú spoločné minimálne normy týkajúce sa zaobchádzania so všetkým žiadateľmi o azyl a všetkými žiadosťami o azyl.

V praxi sa so žiadateľmi o azyl zaobchádza odlišne a v počte uznaných žiadostí o azyl existujú medzi jednotlivými členskými štátmi rozdiely.

Tieto rozdiely môžu viesť k sekundárnym presunom a azylovému turizmu, ktoré sa od začiatku roka 2015 v dôsledku utečeneckej a migračnej krízy zintenzívnili. Následkom toho viacero členských štátov zaviedlo dočasné kontroly vnútorných hraníc.

Cieľom reformy spoločného európskeho azylového systému je:

  • zvýšiť účinnosť a odolnosť systému voči migračnému tlaku
  • odstrániť motivačné faktory aj sekundárne pohyby
  • bojovať proti zneužívaniu a poskytovať primeranú podporu najviac postihnutým členským štátom

 

2017

23. júna

Vedúci predstavitelia EÚ znovu potvrdili svoje odhodlanie zreformovať spoločný európsky azylový systém (CEAS)

Na júnovom zasadnutí Európskej rady vedúci predstavitelia EÚ opäť zdôraznili potrebu reformy spoločného európskeho azylového systému. „Vďaka pokroku dosiahnutému počas maltského predsedníctva panuje zhoda v tom, že v reformovanom systéme CEAS sa musí dosiahnuť správna rovnováha medzi zodpovednosťou a solidaritou“, uviedli vedúci predstavitelia.

Európska rada vyzvala Radu, aby pokračovala v rokovaniach a podľa potreby zmenila legislatívne návrhy, pričom Komisia jej bude pri tom pomáhať.

Dočasné kontroly vnútorných hraníc

Viaceré členské štáty sa následkom migračnej a utečeneckej krízy vyrovnávajú s nedostatkami pri zabezpečovaní účinných kontrol na vonkajších hraniciach. Tieto nedostatky vyvolali sekundárne pohyby neregulárnych migrantov, čo spôsobuje závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti vo viacerých členských štátoch.

Rada vo februári 2017 prijala odporúčanie na predĺženie dočasných kontrol na vnútorných hraniciach v Rakúsku, Nemecku, Dánsku, vo Švédsku a Nórsku. Tieto kontroly sa môžu vykonávať iba na určitých úsekoch hraníc a najviac počas troch mesiacov. Toto rozhodnutie nadväzuje na 6-mesačné predĺženie dočasných kontrol na vnútorných hraniciach v uvedených krajinách, ktoré sa prijalo v máji 2016 a v novembri 2016 sa predĺžilo o ďalšie tri mesiace.

Pôvodné rozhodnutie z mája 2016 nadväzuje na odporúčanie, ktoré vo februári 2016 prijala Komisia a ktoré sa týka riešenia zistených nedostatkov v súvislosti s uplatňovaním schengenského acquis v oblasti riadenia vonkajších hraníc zo strany Grécka.

V Kódexe schengenských hraníc sa ustanovuje, že ak po troch mesiacoch od prijatia takéhoto odporúčania závažné nedostatky pretrvávajú a prijaté opatrenia nie sú postačujúce, Komisia môže začať postup uvedený v článku 29.

Tento postup Komisii umožňuje navrhnúť odporúčanie, ktoré má prijať Rada, na obnovenie hraničných kontrol na jednej alebo viacerých vnútorných hraniciach. Tieto kontroly sa môžu zaviesť najviac na šesť mesiacov. Možno ich predĺžiť o ďalšie šesťmesačné obdobia najviac na dva roky.