Infografika – Fondy peňažného trhu v EÚ

Infografika o fondoch peňažného trhu v EÚ

Prehľad

V nariadení o fondoch peňažného trhu (FPT) sa na úrovni EÚ stanovujú pravidlá, vďaka ktorým budú tieto fondy odolnejšie a dokážu lepšie odolávať otrasom na trhu.

Nariadenie sa zameriava predovšetkým na riziká, ktoré môžu vzniknúť, keď si veľké skupiny investorov za stresových trhových podmienok začnú vyberať finančné prostriedky z fondov peňažného trhu (t.j. ak sa začne masový výber prostriedkov) a nákaza by sa mohla rozšíriť do celej EÚ.

Cieľom týchto pravidiel je prostredníctvom predchádzania takýmto rizikám dosiahnuť lepšiu ochranu investorov do FPT a ochrániť integritu vnútorného trhu.

Legislatívny postup

Rada EÚ spolu s Európskym parlamentom už nariadenie prijali v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Európska komisia predložila návrh 4. septembra 2013 v nadväznosti na záväzok G20 vypracovať priamu reguláciu fondov peňažného trhu.

Rada a Európsky parlament dosiahli po dlhých rokovaniach v Rade politickú dohodu o návrhu nariadenia 14. novembra 2016. Coreper túto dohodu potvrdil 7. decembra 2016. Rada nariadenie formálne prijala 16. mája 2017 po tom, ako Európsky parlament schválil dohodnuté znenie 5. apríla 2017.

Prečo vznikol návrh nariadenia o fondoch peňažného trhu EÚ?

Ako ukázala nedávna finančná kríza, európske fondy peňažného trhu môžu byť za stresových trhových podmienok zraniteľné.

Vzhľadom na úlohu, ktorú tieto fondy zohrávajú pri poskytovaní krátkodobého financovania reálnej ekonomiky, môžu problémy týchto fondov negatívne ovplyvniť stabilitu finančného systému.

Regulácia na úrovni EÚ sa považovala za potrebnú, aby sa prispelo k zabezpečeniu:

 • rovnakých podmienok pre činnosť týchto fondov vo všetkých členských štátoch
 • rovnakej ochrany investorov

Nariadenie obsahuje aj ustanovenia na zabezpečenie likvidity a stability fondov. Uvedené prvky by mali pomôcť zabrániť rizikám, ktoré by mohli viesť k nestabilite vo finančnom systéme za stresových trhových podmienok.

Hlavné prvky nariadenia

Právny rámec

Nariadením sa dopĺňajú existujúce právne predpisy EÚ, najmä smernica o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (smernica 2009/65/ES) a smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov (smernica 2011/61/EÚ).

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa vzťahuje na všetky FPT, ktoré sú založené, spravované a/alebo uvádzané na trh v EÚ.

Investičné politiky fondov peňažného trhu

Nariadením sa zavádzajú podmienky týkajúce sa štruktúry portfólia fondov peňažného trhu. Pravidlá sa týkajú týchto oblastí:

 • investičné politiky
 • kategórie aktív, do ktorých môžu fondy investovať
 • diverzifikácia ich portfólií
 • koncentrácia
 • kreditná kvalita investičných aktív

Nariadenie obsahuje aj návrhy o spôsobe a frekvencii oceňovania jednotlivých investičných aktív zo strany FPT a výpočte ich čistej hodnoty aktív na podielový list alebo akciu FPT.

Pravidlami týkajúcimi sa vnútorného posúdenia rizika by sa malo predísť nadmernej závislosti od externých ratingov.

Pomocou tzv. pravidla „poznaj svojho klienta“ by mali fondy peňažného trhu dokázať lepšie predvídať veľké žiadosti o vyplatenie.

Kategórie fondov

V Európe existujú dva hlavné typy FPT:

1. fondy, ktoré ponúkajú aktíva s variabilnou čistou hodnotou – ponúkajú vyplácanie alebo nákup za cenu, ktorá sa rovná čistej hodnote fondu na akciu

2. fondy, ktoré ponúkajú aktíva s konštantnou čistou hodnotou – ich cieľom je ponúknuť nezmenenú čistú hodnotu aktív na podielový list alebo na akciu, za ktorú investori akcie nakupujú alebo za ktorú sa im vyplácajú Nariadením sa zaviedla zmena – tieto fondy sa budú nazývať „fondy peňažného trhu s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúce do verejného dlhu“ a budú musieť investovať väčšinu svojich aktív do verejného dlhu.

V nariadení sa tiež zaviedla nová stála kategória fondu peňažného trhu – „fond peňažného trhu s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou“.

Túto novú kategóriu možno považovať za vhodnú alternatívu k existujúcim FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív. Akcie týchto fondov zostávajú do určitej výšky nezmenené.

Likvidita

V nariadení sa zavádzajú spoločné normy na zvýšenie likvidity FPT, ktorými sa má zaručiť, že sa budú schopné vyrovnať s náhlymi žiadosťami o vyplácanie.

FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív budú podľa nariadenia musieť držať aspoň 10 % aktív, ktoré sú splatné (t.j. ktoré musí emitent splatiť) do jedného dňa, a 30 % aktív so splatnosťou do jedného týždňa, aby dokázali reagovať na náhle žiadosti o vyplatenie za nepriaznivých trhových podmienok.

FPT s variabilnou čistou hodnotou aktív budú zasa musieť držať aspoň 7,5 % aktív, ktoré sú splatné (t.j. ktoré musí emitent splatiť) do jedného dňa, a 15 % aktív so splatnosťou do jedného týždňa, aby dokázali reagovať na náhle žiadosti o vyplatenie za nepriaznivých trhových podmienok.

Z minimálnej likvidity požadovanej v aktívach splatných do jedného týždňa môže byť najviac 7,5 % držaných v nástrojoch peňažného trhu alebo podieloch/akciách iných FPT.

Diverzifikácia

Na zníženie rizík sú potrebné aj spoločné pravidlá v oblasti diverzifikácie. V nariadení sa ustanovuje:

 • limit vo výške 17,5 % na investície do iných FPT, spolu s ochranným opatrením na predchádzanie tzv. okruhovým investíciám
 • limit vo výške 15 % na zmluvy o obrátených repo transakciách
 • osobitné limity na kryté dlhopisy a vklady v tej istej úverovej inštitúcii

Pravidlá diverzifikácie sa nevzťahujú na zamestnanecké systémy sporenia.

Externá podpora

V záujme ďalšieho zníženia rizika nákazy nemôžu FPT prijímať externú podporu od tretej strany ani od svojich sponzorov.

Toto obmedzenie je potrebné na zabránenie diskrečnej povahe externej podpory, ktorá prispieva v časoch nestability k neistote.

Preskúmanie predpisov

Nariadenie obsahuje doložku o preskúmaní, podľa ktorej Európska komisia po piatich rokoch predloží správu o fungovaní nariadenia.

Pokiaľ ide o aktíva s konštantnou čistou hodnotou uložené vo verejnom dlhu, Komisia tiež po piatich rokoch vypracuje správu, v ktorej zhodnotí, či je zavedenie kvóty do verejného dlhu EÚ realizovateľné. V správe sa zhodnotí dostupnosť nástrojov krátkodobého verejného dlhu EÚ a posúdi sa, či by FPT s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou mohli byť vhodnou alternatívou voči FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív pre verejný dlh mimo EÚ.

Transparentnosť

Návrh obsahuje aj pravidlá v oblasti transparentnosti pri ponúkaní FPT investorom. Obsahuje tiež požiadavky na podávanie správ príslušným orgánom.

Žiadosť

Väčšina pravidiel sa začne uplatňovať 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

Postup v Rade

2016

7. decembra

Rada potvrdila dohodu s Európskym parlamentom

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) v mene Rady schválil dohodu s Európskym parlamentom o návrhu nariadenia o fondoch peňažného trhu.

17. júna

Rada potvrdila svoju rokovaciu pozíciu k fondom peňažného trhu

Rada potvrdila dohodu o rokovacej pozícii Rady k nariadeniu o fondoch peňažného trhu.

Požiadala predsedníctvo Rady, aby začalo rokovania s Európskym parlamentom.

15. júna

Veľvyslanci EÚ schválili rokovaciu pozíciu Rady

Výbor stálych predstaviteľov v mene Rady schválil rokovaciu pozíciu (všeobecné smerovanie Rady) k návrhu nariadenia o fondoch peňažného trhu (FPT).

Rada navrhla zviesť stálu kategóriu fondov peňažného trhu „s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou“. Podľa rokovacej pozície Rady by tieto FPT mali postupne nahradiť väčšinu existujúcich fondov peňažného trhu s konštantnou čistou hodnotou aktív – tie by sa museli do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nariadenia zmeniť na fondy s čistou hodnotou aktív s nízkou volatilitou.

FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív by naďalej mohli ponúkať konštantnú čistú hodnotu aktív, avšak v obmedzenej miere a za prísnych podmienok. Podľa návrhu nariadenia by mohli naďalej fungovať len dva typy FPT s konštantnou čistou hodnotou aktív, a to:

 • fondy, ktoré investujú 99,5 % svojich aktív do nástrojov verejného dlhu
 • fondy, ktorých špecifická základňa investorov sa nachádza výlučne mimo EÚ.