Čo je viacročný finančný rámec?

Vo viacročnom finančnom rámci (VFR) sa určujú hranice ročných všeobecných rozpočtov Európskej únie. Vymedzuje sa v ňom, koľko finančných prostriedkov celkovo a koľko pre rôzne oblasti činností by EÚ mohla použiť každý rok, ak prijme právne záväzné povinnosti počas obdobia, ktoré trvá aspoň 5 rokov. Posledné VFR sa zvyčajne vzťahovali na 7 rokov.

Rada prijíma nariadenie o viacročnom finančnom rámci po získaní súhlasu Európskeho parlamentu.

Prečo ho potrebujeme?

Účelom nariadenia o VFR je:

  • zjednodušiť prijímanie ročného rozpočtu EÚ
  • vyjadriť politické priority v číslach v rámci rozpočtového cyklu, ktorý trvá aspoň päť rokov
  • zabezpečiť rozpočtovú disciplínu v EÚ
  • zvýšiť predvídateľnosť finančných prostriedkov EÚ

Stropy výdavkov

V nariadení o viacročnom finančnom rámci sa stanovujú „stropy“ (maximálne sumy za rok) pre tieto dva druhy výdavkov EÚ:

1. Viazané rozpočtové prostriedky

Viazané rozpočtové prostriedky sú celkové výdavky vyplývajúce z právnych záväzkov – zmlúv, dohôd alebo rozhodnutí o grantoch, ktoré by EÚ mohla podpísať v jednotlivých rozpočtových rokoch, na ktoré sa vzťahuje VFR. Inými slovami, sú to sumy peňazí, ktorých vynaloženie môže EÚ v danom roku sľúbiť a ktoré sa potom vynaložia v tom istom roku alebo počas niekoľkých nasledujúcich rokov.

2. Platobné rozpočtové prostriedky

Platobné rozpočtové prostriedky sú výdavky, ktoré sa vynakladajú v danom roku VFR. Vyplývajú z právnych záväzkov, ktoré EÚ prijala buď v tom istom roku, a/alebo v predchádzajúcich rokoch.

Súčasťou VFR sú takisto ročné celkové stropy pre platobné i viazané rozpočtové prostriedky.

Ročné rozpočty EÚ musia rešpektovať všetky stropy vo VFR.

Existujú dva typy výdavkových stropov:

  • stropy pre jednotlivé okruhy (teda priority politík) pre viazané rozpočtové prostriedky
  • celkový strop pre viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky

Celkový strop pre viazané rozpočtové prostriedky zodpovedá súčtu stropov pre jednotlivé okruhy.

Mimoriadne legislatívne postupy

Existujú 2 „mimoriadne legislatívne postupy“: postup súhlasu a konzultačný postup.

Úloha Rady

Rada prijíma nariadenie o VFR jednomyseľne a po získaní súhlasu Európskeho parlamentu (postup súhlasu). V rámci postupu súhlasu môže Parlament pozíciu Rady schváliť alebo zamietnuť, ale nemôže ju zmeniť.

Návrh nariadenia o VFR vypracúva Európska komisia.

Pokiaľ ide o rokovania s Európskym parlamentom o VFR, Radu EÚ zvyčajne usmerňuje Európska rada.

Rokovania o VFR

Nariadenie o VFR je zvyčajne predmetom rokovaní spolu s ďalšími kľúčovými finančnými prvkami obsiahnutými v týchto právnych aktoch:
akty o vlastných zdrojoch
• akty pre jednotlivé odvetvia

Na rokovaniach o celom balíku sa zúčastňujú tri inštitúcie: Rada, Európsky parlament a Európska komisia.

Pravidlami EÚ týkajúcimi sa vlastných zdrojov sa vymedzujú rôzne druhy príjmov EÚ a metódy ich výpočtu.

Vlastné zdroje: príjmy EÚ

Vlastné zdroje EÚ – príjmy EÚ – prehľad

V aktoch pre jednotlivé odvetvia sa ustanovujú programy EÚ v oblasti jej operačných výdavkov: vymedzujú sa nimi podmienky oprávnenosti a kritériá prideľovania rozpočtových prostriedkov na opatrenia, ktoré sa budú vykonávať v rôznych oblastiach politík, ako je poľnohospodárstvo, zahraničná politika, výskum a iné.

O väčšine kľúčových finančných prvkov týchto aktov pre jednotlivé odvetvia sa rokuje a dosahuje dohoda v Rade a Európskej rade, a to súbežne s nariadením o VFR a pravidlami týkajúcimi sa vlastných zdrojov.

Akty pre jednotlivé odvetvia prijíma vo všeobecnosti Rada a Európsky parlament riadnym legislatívnym postupom na základe návrhov Komisie.