Ekologické poľnohospodárstvo

Rada EÚ

Čo je ekologické poľnohospodárstvo?

Ekologické poľnohospodárstvo je poľnohospodárstvo, v ktorom sa popri zaistení čo najprirodzenejšieho fungovania poľnohospodárskej výroby využívajú postupy zamerané na minimalizáciu vplyvu človeka na životné prostredie. Tieto postupy môžu zahŕňať:

 • časté striedanie plodín
 • veľmi prísne limity pre používanie chemických syntetických pesticídov a syntetických hnojív
 • zákaz používania geneticky modifikovaných organizmov
 • výber rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sú odolné voči chorobám a prispôsobené miestnym podmienkam
 • chov hospodárskych zvierat vo voľnom výbehu, na otvorených priestranstvách a ich kŕmenie ekologickým krmivom

Prečo je ekologické poľnohospodárstvo dôležité?

Miera využívania ekologického poľnohospodárstva rýchlo narastá, a to rýchlosťou 6 až 9 % ročne. Jeho každoročný obrat sa pohybuje vo výške 20 miliárd EUR a využíva 5,4 % poľnohospodárskej pôdy v EÚ. Za posledných 10 rokov sa miera jeho využívania štvornásobne zvýšila a stimuluje ho veľký dopyt zo strany spotrebiteľov. Rozdiel medzi výrobou a dopytom v EÚ sa v súčasnosti pokrýva dovozom, čo môže obmedzovať environmentálny prínos spojený s ekologickým poľnohospodárstvom.

Podrobnejšie informácie

Maltské predsedníctvo a Európsky parlament dosiahli 28. júna 2017 predbežnú dohodu o prepracovaní existujúcich pravidiel EÚ o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

V schválenom nariadení sa stanovujú modernejšie a jednotnejšie pravidlá v rámci celej EÚ s cieľom podporiť udržateľný rozvoj. Cieľom nových pravidiel je taktiež:

 • zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž pre poľnohospodárov a prevádzkovateľov,
 • predchádzať podvodom a nekalým praktikám
 • zvyšovať dôveru spotrebiteľov v ekologické výrobky.

Dlho očakávaná dohoda prichádza po troch rokoch intenzívnych rokovaní a budú ju musieť formálne schváliť Rada a Parlament.

V marci 2014 Komisia predložila návrh zameraný na posilnenie právnych predpisov v oblasti ekologického poľnohospodárstva. V návrhu sa zohľadnili výsledky verejnej konzultácie, v rámci ktorej sa zozbieralo 45 000 odpovedí. Hlavnými cieľmi počiatočného návrhu bolo:

 1. odstrániť prekážky udržateľného rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ (napr. zavedením ekologických certifikátov pre skupiny prevádzkovateľov s cieľom znížiť ich náklady),
 2. posilniť a harmonizovať súčasné pravidlá, aby sa zabránilo podvodom a nekalým praktikám,
 3. zvýšiť dôveru spotrebiteľov v ekologické výrobky (napr. zamedzením toho, aby sa produkty uvedené na trh označovali ako ekologické, ak obsahujú nepovolené látky nad určitú úroveň).

Komisia navrhla posilniť pravidlá týkajúce sa kontrolného systému, obchodného režimu, postupov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a nepovolených látok.

Postup v Rade

Rada dosiahla všeobecné smerovanie k nariadeniu o ekologickej výrobe 16. júna 2015 a Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka hlasoval o svojej správe 13. októbra 2015. Rokovania v rámci trialógu sa začali v novembri 2015 po tom, ako Európsky parlament 5. novembra 2015 prijal svoju pozíciu v prvom čítaní.

V Rade pre poľnohospodárstvo a rybárstvo sa uskutočnila diskusia na túto tému 27. júna 2016. Holandské predsedníctvo informovalo ministrov o stave rokovaní s Európskym parlamentom o ekologickom poľnohospodárstve. Predsedníctvo zdôraznilo značný pokrok, ktorý sa dosiahol vo väčšine oblastí vrátane citlivých bodov, akými sú napríklad dovoz, kontroly a nepovolené produkty alebo látky.

Slovenské predsedníctvo na zasadnutí 14. – 15. novembra 2016 stručne informovalo Radu aj o súčasnom stave v súvislosti s návrhom nariadenia o ekologickej výrobe. Predsedníctvo predovšetkým informovalo o záležitostiach, o ktorých sa rokovalo v rámci predchádzajúcich trialógov a niekoľkých technických zasadnutí. Patrí medzi ne štruktúra nariadenia, podstata pravidiel výroby a databáza hospodárskych zvierat a osív.

Maltské predsedníctvo uskutočňuje od januára 2017 trialógy s Európskym parlamentom s cieľom dosiahnuť dohodu v prvom čítaní do polovice roku 2017.