Balík cestovných služieb pre lepšie práva dovolenkárov

Archivovaný obsah
Obsah tejto stránky slúži len na referenčné účely. Tento obsah sa nezmenil ani neaktualizoval od: 1. 9. 2017

Cieľom smernice EÚ o balíku cestovných služieb je zlepšiť práva dovolenkárov reakciou na zmeny, ktoré na trhu cestovného ruchu spôsobil internet.

Navrhovanou smernicou by sa rozšírila súčasná ochrana tradičných balíkov cestovných služieb, ktoré zostavujú cestovné kancelárie alebo cestovné agentúry, a to tak, aby zahŕňala balíky cestovných služieb, ktoré sa kombinujú na žiadosť spotrebiteľa.

Návrh pozostáva z dvoch častí a Európska komisia ho uverejnila 9. júla 2013. Prvú časť predstavuje oznámenie Komisie, v ktorom sa odôvodňuje, prečo je reforma potrebná. Druhá časť má podobu návrhu smernice o balíku cestovných služieb a asistenčných cestovných službách.

Balík cestovných služieb v Európe v roku 2011

 • 23 % dovolenkárov v Európe si zakúpilo dovolenku upravenú na mieru
 • 23 % dovolenkárov si vybralo tradičné vopred stanovené balíky služieb
 • 35 % celého predaja cestovných služieb sa uskutočnilo online

Prečo je to potrebné?

Vašich 10 práv, keď kupujete hotové dovolenky

 1. Všetky informácie dostanete pred podpisom zmluvy
 2. Za riadne poskytnutie všetkých služieb v balíku je vždy zodpovednájedna strana
 3. V prípade komplikácií máte k dispozícii telefónne číslo pre núdzové situácie
 4. Ak nemôže vycestovať, môžete previesť vašu rezerváciu na niekoho iného
 5. Cena vašej dovolenky sa môže zmeniť najneskôr 20 dní pred odchodom
 6. Ak sa zmenil podstatný prvok balíka, môžete od zmluvy odstúpiť a vaše peniaze sa vám vrátia
 7. Ak vaša cestovná kancelária zruší cestu pred vaším odchodom, máte nárok na refundáciu a častokrát aj na odškodnenie
 8. Ak sa vám niektoré zo služieb zahrnutých v balíku neposkytnú, musia sa prijať alternatívne opatrenia bez dodatočných nákladov, aby ste mohli pokračovať v dovolenke
 9. Ak sa ocitnete v ťažkostiach, dostanete rýchlu pomoc
 10. Ak cestovná kancelária skrachuje, dostanete refundáciu, a ak sa už vaša dovolenka začala, zabezpečí sa váš návrat domov

„Balík cestovných služieb“ sa vzťahuje na kombinácie cestovných služieb, ktoré obvykle zahŕňajú dopravu, hotelové služby a niektoré ďalšie služby, ako je napríklad prenájom auta. Súčasné pravidlá týkajúce sa balíka cestovných služieb pochádzajú z roku 1990, keď internet neexistoval, letecké spoločnosti neboli liberalizované a na trhu v oblasti cestovného ruchu sa ponúkali najmä hotové dovolenky a cesty.

V smernici z roku 1990 sa ustanovuje 10 kľúčových práv, na základe ktorých sa poskytuje ochrana spotrebiteľom, ktorí si rezervujú hotové dovolenky z katalógov.

Dnešní spotrebitelia však majú stále väčší záujem o to, aby si mohli osobne vyberať všetky jednotlivé prvky balíkov cestovných služieb, a to často od viacerých prepojených obchodníkov. Existujúce pravidlá sa však na nich nevzťahujú alebo sa na nich vzťahujú nejasným spôsobom. V dôsledku toho spotrebitelia presne nevedia, ako budú chránení v prípade komplikácií, a obchodníci nemajú jasno v tom, za čo sú zodpovední.

V niektorých krajinách sa na tieto nejasné oblasti reagovalo zavedením rôznych zákonov, ktorými sa chránia spotrebitelia kupujúci služby podobajúce sa tradičným balíkom cestovných služieb. Právne rozdiely v rámci EÚ, ktoré tak vznikli, znamenajú, že podnikateľské subjekty už nesúťažia za rovnakých podmienok a majú ťažkosti expandovať za hranice. Následne to vedie k menšiemu výberu pre spotrebiteľov.

Navrhovanou smernicou by sa na základe modernizácie pravidiel umožnilo, aby 120 miliónov dovolenkárov kupujúcich dovolenky upravené na mieru malo tie isté práva, ako dovolenkári, ktorí sa rozhodnú pre hotové balíky. Zaviedla by sa tým aj veľmi potrebná právna zrozumiteľnosť a istota pre podnikateľské subjekty.

Podrobne

Návrh smernice o balíkoch cestovných služieb a dohodách o cestovných službách – 2013/0246 (COD)

Navrhovaný právny predpis by sa vzťahoval na 3 rozdielne druhy balíkov cestovných služieb:

 • vopred stanovené balíky služieb“ – hotové dovolenky poskladané cestovnou kanceláriou a pozostávajúce aspoň z 2 prvkov: dopravy a hotelových alebo iných služieb, ako je napríklad prenájom auta
 • balíky služieb upravené na mieru – voľne poskladané spotrebiteľom a kúpené od jedného podnikateľského subjektu online alebo offline
 • asistované dohody o cestovných službách“ – kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré predáva online cestovná agentúra alebo cestovná agentúra s pobočkou pôsobiaca ako sprostredkovateľ, ktorý ich predáva ako samostatné služby v jednotlivých transakciách, napr. keď spotrebiteľ zaplatí cestovné a ponúkne sa mu ďalšia webová stránka, aby si v danej destinácii prenajal auto

Navrhovaným právnym predpisom by sa 10 kľúčových práv, ktoré sa momentálne vzťahujú na „vopred stanovené balíky služieb“, rozšírilo na ostatné formy kombinovaného cestovania.

Spotrebiteľom by tiež ponúkal nové výhody a zahŕňal by nové zodpovednosti podnikateľských subjektov, vrátane:

Návrh smernice by sa nevzťahoval na cestovné služby, ktoré sa kúpia ako samostatné produkty, ako je napríklad let alebo hotelová izba. Na tie sa vzťahujú iné právne predpisy EÚ, ako napríklad smernica o právach spotrebiteľov alebo pravidlá týkajúce sa práv cestujúcich v leteckej doprave.

Návrh smernice by sa nevzťahoval ani na služobné cesty.

 • predvídateľné ceny: strop vo výške 10 %, pokiaľ ide o zvýšenie cien týkajúce sa nákladov na palivo, dane a kolísanie výmenných kurzov
 • lepšia náprava: možnosť požiadať o odškodnenie za „nemajetkovú ujmu“, ako je napríklad pokazená dovolenka, a to navyše k zníženiu ceny v prípade zlých služieb
 • jasné informácie o tom, či je navrhovaná služba balíkom a akú ochranu zahŕňa
 • jednoznačná zodpovednosť: organizátor je zodpovedný za riadne poskytnutie všetkých služieb v balíku
 • väčšie práva v súvislosti s odstúpením od zmluvy: bezplatné odstúpenie od zmluvy v prípade „neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností“ a v ostatných prípadoch väčšia flexibilita pri odstúpení od zmluvy zaplatením primeraného odškodného organizátorovi
 • právo na návrat do vlasti: požiadavka na obchodníkov zabezpečiť návrat cestujúcich domov a preplatiť akékoľvek preddavky, ak skrachujú (tzv. „systém ochrany pred platobnou neschopnosťou“)
 • jednotné kontaktné miesto v prípade komplikácií: od obchodníka by sa vyžadovalo, aby riešil všetky sťažnosti a pohľadávky
 • lepšia pomoc: od organizátora sa vyžaduje, aby poskytol pomoc cestujúcim v ťažkostiach, vrátane:
  informácií o službách zdravotnej starostlivosti a konzulárnej pomoci a pomoci pri zabezpečovaní alternatívnych cestovných plánov

Navrhovaným právnym predpisom sa zavádza vzájomné uznávanie systémov ochrany pred platobnou neschopnosťou. Znamená to, že podnikateľský subjekt, ktorý dodržiava právne predpisy v oblasti platobnej neschopnosti v krajine, v ktorej je usadený, môže vykonávať obchodnú činnosť v rámci celej EÚ, pričom sa nemusí prihlásiť k rovnocenným právnym predpisom v iných krajinách EÚ.

V Rade

Pri návrhu sa uplatňuje riadny legislatívny postup, čo znamená, že Rada a Parlament rozhodujú ako spoluzákonodarcovia.

Rada na svojom zasadnutí v máji 2015 potvrdila politickú dohodu, ktorá sa dosiahla medzi lotyšským predsedníctvom a predstaviteľmi Európskeho parlamentu v súvislosti s uvedenou reformou.

Cestujúci v zmysle tejto dohody:

 • musí dostať jasné a stručné informácie o hlavných právach a povinnostiach pred podpisom zmluvy
 • môže bezplatne zrušiť svoju dovolenku v prípade, že sa cena balíka zvýši o 8 % alebo viac
 • môže dostať ďalšie ubytovanie – max. tri noci, ak sa spiatočná cesta nemôže uskutočniť v dôsledku prírodnej katastrofy alebo občianskych nepokojov
 • v prípade platobnej neschopnosti obchodníka dostane späť v plnej výške peniaze a vráti sa do vlasti

V dohode sa takisto predpokladá:

 • vytvorenie siete ústredných kontaktných miest v členských štátoch, ktorou sa uľahčí cezhraničná spolupráca v prípade platobnej neschopnosti obchodníka
 • jasné vymedzenie zodpovednej zmluvnej strany, ktorá musí riešiť vzniknuté problémy: organizátor balíka (členské štáty môžu okrem toho zaviazať zodpovednosťou aj predajcu)

Ďalšie kroky

Smernica o balíku cestovných služieb vstúpila do platnosti 31. decembra 2015 a členské štáty ju momentálne transponujú. Smernica sa bude uplatňovať od 1. júla 2018.