Nové pravidlá v oblasti bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom

Bezpečnosť výrobkov v Európe: kľúčové fakty

  • 75 % obchodu v EÚ predstavuje obchod s tovarom
  • V roku 2010 dosiahol v EÚ obchod so spotrebnými výrobkami takmer 1 bilión EUR
  • V roku 2012 malo 27 % spotrebiteľov názor, že vysoký počet nepotravinových spotrebných výrobkov je nebezpečný
  • V roku 2013 sa o 3,8 % zvýšil počet upozornení na nebezpečné výrobky

Cieľom EÚ je zjednodušiť obmedzovanie alebo odstraňovanie nebezpečných výrobkov z európskych trhov. Usiluje sa posilniť spôsobilosti Európy na sledovanie a vyhľadávanie výrobkov vo svete globálnych dodávateľských reťazcov a zlepšiť dohľad nad trhom.

Taktiež chce zreformovať RAPEX, systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch. Touto reformou sa má zjednodušiť a zrýchliť proces upozorňovania na potenciálne nebezpečné výrobky.

Rozsah politiky

Balík venovaný bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom zahŕňa takmer všetky nepotravinové spotrebiteľské výrobky.

Pozostáva z 2 legislatívnych návrhov, ktoré sprevádzajú nelegislatívne opatrenia navrhované Komisiou.

Očakávané prínosy balíka

  • zvýšená bezpečnosť spotrebiteľov
  • zvýšená istota podnikov
  • zvýšená spolupráca medzi príslušnými orgánmi

Bezpečnosť výrobkov

Navrhované právne predpisy sú zamerané na zlepšenie sledovateľnosti výrobkov v rámci dodávateľského reťazca.

Ich cieľom je aj zaviesť pre všetky nepotravinové spotrebné výrobky rovnaké všeobecné bezpečnostné požiadavky.

Dohľad nad trhom

Cieľom návrhu je zahrnúť existujúce pravidlá presadzovania, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v rôznych textoch, do jedného právneho predpisu. Jeho cieľom je aj posilniť koordináciu, spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi dohľadu nad trhom v Európe.

Navrhuje sa v ňom odstrániť rozdelenie výrobkov na spotrebné a nespotrebné, ako aj na harmonizované a neharmonizované. Zjednodušia sa tým právne predpisy a umožní sa jednotnejšie presadzovanie v rámci EÚ.

Úloha Rady

Balík navrhovaný Komisiou sa bude prerokúvať a prijímať prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu, v ktorom Rada prijíma právne predpisy spoločne s Európskym parlamentom.

Balík skúmajú pracovné skupiny Rady:

  • návrh nariadenia o bezpečnosti výrobkov pracovná skupina pre ochranu a informovanosť spotrebiteľa
  • návrh nariadenia o dohľade nad trhom pracovná skupina pre konkurencieschopnosť a rast