Znížené sadzby DPH na elektronické knihy, noviny a periodiká

Rada pracuje v súčasnosti na návrhu, ktorý sa týka zmeny existujúcej smernice o DPH v EÚ, aby členské štáty mohli uplatňovať nižšie sadzby DPH na elektronické publikácie, ako sú elektronické knihy, noviny a periodiká.

Tento návrh je súčasťou širšieho úsilia EÚ o modernizáciu dane z pridanej hodnoty pre digitálne hospodárstvo v kontexte stratégie EÚ v oblasti jednotného digitálneho trhu.

Cieľom Rady je dosiahnuť dohodu o tomto návrhu v máji 2017.

Prečo bol predložený?

Vo väčšine krajín EÚ sa na elektronické publikácie uplatňuje štandardná sadzba DPH (minimálne 15 %). Naproti tomu publikácie na fyzických nosičoch môžu profitovať z výrazne nižších sadzieb, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch znížené až na 0 %.

Zmenené pravidlá EÚ v oblasti DPH by prispievali k vykonávaniu stratégie EÚ v oblasti jednotného digitálneho trhu a vo všeobecnosti k tomu, aby EÚ držala krok s technologickým pokrokom v digitálnom hospodárstve.

Kľúčové prvky návrhu zmenenej smernice

Návrh si vyžaduje zmenu dvoch článkov a prílohy III súčasnej smernice o DPH v EÚ (2006/112/ES). Tieto zmeny sa v podstate týkajú formátu publikácií, na ktoré by sa mohla uplatňovať nižšia DPH.

V pozmeňujúcom návrhu sa tiež uvádza, že „dodanie výlučne hudobného obsahu a videoobsahu by sa naďalej zdaňovalo štandardnou sadzbou DPH“.

Podľa tohto návrhu by sa štandardná sadzba DPH uplatňovala aj na publikácie, ktoré pozostávajú „prevažne“ z hudobného obsahu a videoobsahu. Členské štáty by mali právomoc vymedziť vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch o DPH pojem „prevažne“. Toto riešenie by im tiež umožnilo pokračovať v uplatňovaní zníženej sadzby na audioknihy, audionoviny a periodiká pre ľudí, ktorí trpia stratou zraku.

Legislatívny postup

Keďže ide o návrh smernice v oblasti zdaňovania, Rada ho musí prijať po konzultácii s Európskym parlamentom. V rámci tohto postupu môže Parlament legislatívny návrh schváliť, odmietnuť alebo k nemu navrhnúť zmeny. Rada nie je právne povinná zohľadniť stanovisko Parlamentu.

Postup v Rade

2017

16. júna

Rada rokovala o kompromisnom návrhu o DPH pre elektronické publikácie

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti prerokovala 16. júna kompromisný návrh predsedníctva Rady o nových pravidlách pre DPH s cieľom dosiahnuť dohodu (všeobecné smerovanie Rady), dohodu však nebolo možné dosiahnuť.

Jej dosiahnutie sa očakáva v druhej polovici roku 2017.

21. marca

Rada rokovala o návrhu týkajúcom sa sadzieb DPH na elektronické publikácie

Na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti viedli ministri diskusiu o smerovaní v súvislosti s návrhom na zavedenie uplatňovania znížených sadzieb DPH na elektronické publikácie.

Rokovanie sa zameralo na možnosť uplatňovať na elektronické publikácie nielen „znížené“ sadzby DPH, ale aj „super znížené“ a „nulové“ sadzby DPH.

Pracovná skupina pre daňové otázky bude pokračovať vo svojej práci na danom návrhu v súlade s pripomienkami ministrov.

2016

14. decembra

Pracovná skupina Rady pre daňové otázky začala pracovať na návrhu

Prípravný orgán Rady – pracovná skupina Rady pre daňové otázky – začala pracovať na návrhu.

1. december

Komisia predložila návrh, ktorým sa mení smernica o DPH v EÚ

Európska komisia predložila návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká.

Tento návrh je súčasťou balíka o jednotnom digitálnom trhu a DPH, ktorý okrem návrhu o elektronických publikáciách obsahuje legislatívne iniciatívy zamerané na:

  • uľahčenie cezhraničného obchodu
  • boj proti podvodom s DPH
  • zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže pre podniky EÚ

25. mája

Rada vyzýva Komisiu, aby predložila návrh o sadzbách DPH na elektronické publikácie

Rada prijala závery o akčnom pláne v oblasti DPH, v ktorých vyzýva Európsku komisiu, aby do konca roku 2016 predložila legislatívny návrh, ktorým by sa ustanovenia týkajúce sa sadzieb DPH na elektronické publikácie začlenili do kontextu iniciatív v oblasti jednotného digitálneho trhu.