Vedúci predstavitelia EÚ27 schválili 22. júna popri zasadnutí Európskej rady (článok 50) postup presídlenia agentúr EÚ, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Spojenom kráľovstve: Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA).

Infografika – Brexit: presídlenie agentúr EÚ, ktoré majú sídlo v Spojenom kráľovstve

Infografika – Premiestnenie dvoch agentúr EÚ, ktoré majú v súčasnosti sídlo v Spojenom kráľovstve

Ako funguje postup presídlenia?

Postup pozostáva z týchto etáp:

 1. členské štáty, ktoré chcú byť hostiteľským štátom jednej alebo oboch agentúr, predložili ponuky do 31. júla 2017
 2. posúdenie týchto ponúk Komisiou na základe dohodnutých kritérií sa zverejnilo 30. septembra 2017
 3. na základe posúdenia Komisiou sa 17. októbra 2017 popri zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (článok 50) uskutoční politická diskusia
 4. 27 členských štátov prijme rozhodnutie hlasovaním popri zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (článok 50) 20. novembra 2017

1. Ponuky na sídlo agentúry

8 štátov prejavilo záujem, aby v nich sídlil Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a 19 má záujem o Európsku agentúru pre lieky (EMA).

2. Kritériá posudzovania

Vedúci predstavitelia EÚ27 sa 22. júna dohodli na 6 kritériách:

 • istota, že v čase vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bude príslušná agentúra prevádzkyschopná
 • dostupnosť lokality
 • školy pre deti personálu agentúry
 • prístup na trh práce a k zdravotnej starostlivosti pre partnerov a deti zamestnancov
 • kontinuita činností
 • geografické rozloženie

Európska komisia 30. septembra zverejnila posúdenie ponúk na základe 6 kritérií, ktoré schválili vedúci predstavitelia EÚ27.

Ktoré agentúry EÚ sa momentálne nachádzajú v Spojenom kráľovstve?

Európska únia má dve agentúry so sídlom v Spojenom kráľovstve. Obidve sa nachádzajú v Londýne.

Európska agentúra pre lieky (EMA)

Európska agentúra pre lieky (EMA), založená v roku 1995, je zodpovedná za vedecké hodnotenie liekov, dohľad nad nimi a monitorovanie ich bezpečnosti v EÚ.

EMA má kľúčový význam z hľadiska fungovania jednotného trhu s liekmi v EÚ.

Konkrétne, k hlavným úlohám agentúry EMA patrí:

 • uľahčovať vývoj liekov a prístup k nim
 • hodnotiť žiadosti o povolenie na uvedenie na trh
 • monitorovať bezpečnosť liekov počas ich celého životného cyklu
 • poskytovať informácie odborníkom z oblasti zdravotnej starostlivosti a pacientom

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) pracuje na zabezpečení účinnej a jednotnej prudenciálnej regulácie a dohľadu v celom európskom bankovom sektore. Jeho celkové ciele sú tieto:

 • zachovať finančnú stabilitu v EÚ
 • chrániť integritu, účinnosť a riadne fungovanie bankového sektora

Hlavnou úlohou EBA je prispieť k vypracovaniu jednotného európskeho súboru pravidiel v bankovníctve.

Cieľom jednotného súboru pravidiel je poskytnúť jediný súbor harmonizovaných prudenciálnych pravidiel pre finančné inštitúcie v celej EÚ. Cieľom je vytvoriť rovnaké podmienky a poskytnúť vkladateľom, investorom a spotrebiteľom vysokú úroveň ochrany.

EBA má tiež mandát na posudzovanie rizík a zraniteľnosti v bankovom sektore EÚ, a to prostredníctvom pravidelných správ o posudzovaní rizika a celoeurópskych stresových testov.