Postup prijímania a preskúmania sankcií EÚ

Prijatie rozhodnutia Rady

Reštriktívne opatrenia sa ustanovujú rozhodnutiami v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP). Návrh predkladá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

Navrhované opatrenia sa potom skúmajú a rokuje sa o nich v príslušných prípravných orgánoch Rady:

  • pracovnej skupine Rady zodpovednej za geografický región, do ktorého patrí predmetná krajina (napr. pracovná skupina pre východnú Európu a Strednú Áziu – COEST v prípade Ukrajiny alebo Bieloruska; pracovná skupina pre Mašrek/Maghreb v prípade Sýrie alebo iný prípravný orgán)
  • pracovnej skupine radcov pre zahraničné vzťahy (RELEX)
  • prípadne Politickom a bezpečnostnom výbore (PBV)
  • Výbore stálych predstaviteľov (COREPER II)

Rozhodnutie potom Rada prijíma jednomyseľne.

Ak sa v rozhodnutí Rady ustanovuje zmrazenie aktív, prípadne iné druhy hospodárskych alebo finančných sankcií, takéto opatrenia sa musia vykonať nariadením Rady.

Prijatie nariadenia Rady

Vysoký predstaviteľ a Komisia na základe rozhodnutia Rady v oblasti SZBP predložia spoločný návrh nariadenia Rady.

Spoločný návrh skúma pracovná skupina RELEX a postupuje ho COREPER-u a Rade na prijatie. Rada o prijatí nariadenia Rady potom informuje Európsky parlament.

Nariadením sa ustanovuje presný rozsah opatrení a podrobnosti ich vykonávania. Keďže nariadenie je všeobecne záväzným právnym aktom, je záväzné pre všetky osoby a subjekty (hospodárske subjekty, verejné orgány, atď.) v rámci EÚ.

Nadobudnutie účinnosti

Rozhodnutie Rady nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Rozhodnutie Rady v oblasti SZBP a nariadenie Rady sa prijímajú spolu, aby účinky obidvoch právnych aktov platili naraz. Tento postup je mimoriadne dôležitý pri zmrazení aktív.

Opatrenia, ktoré sa ustanovujú len v rozhodnutí v oblasti SZBP (napr. zbrojné embargo alebo cestovné obmedzenia) vykonajú členské štáty, pričom Komisia bude kontrolovať, či členské štáty dané pravidlá vykonali riadne a načas.

Oznamovanie

Osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív alebo cestovné obmedzenia (osoby a subjekty uvedené na zozname) sa opatrenia, ktoré sa voči nim prijali, oznámia:

  • jednotlivo listom, ak je k dispozícii ich adresa
  • prostredníctvom oznamu, ktorý Rada uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie

Postup preskúmania

Všetky platné reštriktívne opatrenia sa neustále preskúmavajú, aby sa zaručilo, že naďalej pomáhajú plniť stanovené ciele.

Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN

Reštriktívne opatrenia prijaté na vykonávanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN nemajú stanovený dátum ukončenia platnosti. Menia alebo rušia sa bezodkladne v nadväznosti na príslušné rozhodnutie OSN.

Zmiešané sankčné režimy

Ani ustanovenia OSN nie sú časovo obmedzené. Samostatné opatrenia EÚ sa preskúmavajú najmenej raz za 12 mesiacov.

Samostatné reštriktívne opatrenia

Rozhodnutia Rady, ktorými sa ukladajú samostatné reštriktívne opatrenia, zvyčajne platia 12 mesiacov, avšak príslušné nariadenia Rady nemajú dátum ukončenia platnosti.

Skôr ako sa predĺži platnosť takéhoto rozhodnutia Rady, Rada príslušné reštriktívne opatrenia preskúma. Rada môže kedykoľvek v závislosti od vývoja situácie rozhodnúť o ich zmene, predĺžení alebo dočasnom pozastavení.

Žiadosť o zrušenie reštriktívnych opatrení

Osoby a subjekty uvedené na zozname môžu Rade zaslať spolu so sprievodnou dokumentáciou žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich do zoznamu. Mali by ju zaslať na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Poslať e-mail

Osoby a subjekty uvedené na zozname majú tiež možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 druhom odseku a v článku 263 štvrtom a šiestom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.