Jednotlivé druhy sankcií

EÚ pristupuje k reštriktívnym opatreniam cielene a diferencovane (sankcie).

Zameranie na osobitné politiky

Sankcie sú preventívne opatrenia, ktorými môže EÚ pohotovo reagovať na politické výzvy a vývoj, ktoré sú v rozpore s jej cieľmi a hodnotami. Sankcie môžu byť zamerané napríklad proti:

  • terorizmu
  • činnostiam spojeným so šírením jadrových zbraní
  • porušovaniu ľudských práv
  • anexii cudzieho územia
  • úmyselnej destabilizácii suverénneho štátu

Zameranie na osobitné oblasti

Diplomatické sankcie

Sankcie v širšom zmysle slova alebo diplomatické sankcie zahŕňajú napríklad prerušenie diplomatických stykov s príslušnou krajinou alebo koordinované stiahnutie diplomatických zástupcov EÚ a jej členských štátov.

Sankcie v užšom zmysle slova

Sankcie v užšom zmysle slova si vyžadujú osobitný právny základ v zmluvách EÚ a zahŕňajú:

  • zbrojné embargá
  • obmedzenia vstupu osôb uvedených na zozname (zákaz cestovania): dotknuté osoby nemôžu vstúpiť na územie EÚ alebo v prípade, že ide o občanov EÚ, vycestovať za hranice členského štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi
  • zmrazenie aktív, ktoré patria osobám alebo subjektom uvedeným na zozname: všetky ich aktíva v EÚ sa zmrazia, pričom osoby a subjekty EÚ nemôžu osobám a subjektom uvedeným na zozname sprístupniť žiadne finančné prostriedky
  • hospodárske sankcie alebo obmedzenia v oblasti osobitných odvetví hospodárstva vrátane obmedzenia dovozu alebo vývozu určitých druhov tovaru, zákazu investícií, zákazu poskytovať určité služby, atď.

Sankcie OSN alebo z vlastnej iniciatívy

EÚ môže uložiť reštriktívne opatrenia buď z vlastnej iniciatívy alebo na účely vykonávania rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.

Sankcie OSN

EÚ vykonáva všetky sankcie, ktoré prijala Bezpečnostná rada OSN, a neustále udržiava dialóg s OSN, prostredníctvom ktorého lepšie koordinuje kroky jednotlivých členských štátov EÚ v oblasti sankcií.

Zmiešané sankčné režimy

EÚ môže k opatreniam, ktoré uložila Bezpečnostná rada OSN, pridružiť aj ďalšie, a tým sankcie OSN posilniť.

Samostatné sankcie EÚ

Rada môže takisto rozhodnúť o uložení sankcií z vlastnej iniciatívy.