Reštriktívne opatrenia EÚ boli prijaté ako súčasť integrovaného politického prístupu s cieľom presvedčiť Irán, aby dodržiaval svoje medzinárodné záväzky.

Súbežne prebiehali diplomatické rokovania medzi Iránom a štátmi „E3/EU + 3“ (Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko a EÚ + USA, Rusko a Čína) o otázkach týkajúcich sa šírenia jadrových zbraní. Tieto rokovania viedli k dohode o spoločnom komplexnom akčnom pláne (JCPOA) 14. júla 2015. EÚ sa bude zúčastňovať na celom procese vykonávania tohto plánu vrátane postupného zrušenia sankcií voči tejto krajine týkajúcich sa jadrového programu.

Opatrenia zamerané na boj proti šíreniu jadrových zbraní

Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA)

Irán a štáty „E3/EU3“ sa 14. júla 2015 dohodli na spoločnom komplexnom akčnom pláne. V tomto pláne sa stanovuje postupnosť krokov v nadchádzajúcich rokoch zameraných na zabezpečenie výhradne mierového charakteru iránskeho jadrového programu.

Sankcie OSN

Bezpečnostná rada OSN prijala od roku 2006 viacero rezolúcií, v ktorých žiada Irán, aby prestal obohacovať urán na účely šírenia jadrových zbraní. S uvedenými rezolúciami sa postupne spájali reštriktívne opatrenia, ktoré mali presvedčiť Irán, aby tieto požiadavky dodržal.

EÚ vykonáva sankcie OSN prostredníctvom prijímania právnych predpisov EÚ.

Bezpečnostná rada OSN prijala 20. júla 2015 rezolúciu č. 2231 (2015) o spoločnom komplexnom akčnom pláne (JCPOA), na ktorom sa dohodli Irán a krajiny „E3/EU + 3“. V tejto rezolúcii sa:

  • schválil JCPOA
  • povolili určité výnimky z existujúcich reštriktívnych opatrení
  • stanovili harmonogram a záväzky, ktoré majú prijať všetky strany tak, aby viedli k ukončeniu reštriktívnych opatrení voči Iránu

Opatrenia zamerané na boj proti šíreniu jadrových zbraní – hlavný vývoj

16. 1. 2016

Rada zrušila všetky hospodárske a finančné sankcie EÚ súvisiace s jadrovým programom zamerané proti Iránu

14. 1. 2016

Rada predĺžila pozastavenie určitých reštriktívnych opatrení EÚ

18. 10. 2015

Rada prijíma právne akty s cieľom pripraviť sa na zrušenie všetkých hospodárskych a finančných sankcií EÚ súvisiacich s jadrovým programom

31. 7. 2015

EÚ začína vykonávať spoločný komplexný akčný plán

20. 7. 2015

Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2231 (2015) a závery Rady

OSN 16. januára 2016 (deň začatia vykonávania) zrušila niektoré zo svojich reštriktívnych opatrení súvisiacich s jadrovým programom, ako sa uvádza v rezolúcii č. 2231 (2015).

Sankcie EÚ

EÚ okrem vykonávania sankcií OSN zaviedla v minulom desaťročí aj širokú škálu autonómnych hospodárskych a finančných sankcií voči Iránu vrátane:

  • obmedzení v oblasti obchodovania s niektorými tovarmi: zákaz vývozu zbraní, tovaru s dvojakým použitím a tovaru, ktorý by sa mohol použiť pri činnostiach súvisiacich s obohacovaním, do Iránu; zákazu dovozu ropy, zemného plynu, ropných produktov a petrochemických produktov; zákazu predávať alebo dodávať kľúčové zariadenia používané v odvetví energetiky, zlato, iné drahé kovy a diamanty, určité námorné zariadenia, určitý softvér, atď.
  • obmedzenia vo finančnom sektore: zmrazenie aktív centrálnej banky Iránu a hlavných iránskych komerčných bánk, ustanovenie mechanizmov oznamovania a povoľovania v prípade prevodov finančných prostriedkov prevyšujúcich určité sumy do iránskych finančných inštitúcií
  • opatrenia v sektore dopravy: zabránenie prístupu iránskym nákladným lietadlám k letiskám krajín EÚ, zákaz údržby a služieb pre iránske nákladné lietadlá alebo plavidlá prevážajúce zakázané materiály alebo tovar
  • cestovné obmedzenia a zmrazenie aktív uložené ďalším osobám a subjektom zaradeným na zoznam

Niektoré z týchto sankcií boli od januára 2014 pozastavené. Uvedené opatrenia boli súčasťou vykonávania dočasnej dohody známej ako spoločný akčný plán, na ktorom sa v novembri 2013 dohodli Irán a E3/EU + 3. Rada po dosiahnutí dohody o JCPOA predĺžila toto pozastavenie do 28. januára 2016, aby poskytla čas potrebný na prijatie opatrení a prípravy na vykonávanie JCPOA.

Rada 16. januára 2016 (deň začatia vykonávania dohody) zrušila všetky hospodárske a finančné sankcie EÚ súvisiace s jadrovým programom zamerané proti Iránu. Niektoré reštriktívne opatrenia však naďalej zostávajú v platnosti.

Opatrenia reagujúce na závažné porušovanie ľudských práv

EÚ prijala od roku 2011 aj reštriktívne opatrenia súvisiace s porušovaním ľudských práv vrátane:

  • zmrazenia aktív a zákazu vydávania víz osobám a subjektom zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv
  • zákazu vývozu vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútorné represie, a zariadenia na sledovanie telekomunikácií, do Iránu

Tieto opatrenia sa pravidelne aktualizujú a zostanú v platnosti. V rámci poslednej aktualizácie z 11. apríla 2017 boli predĺžené do 13. apríla 2018.